Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

12 października 2018

NR 95 (Październik 2018)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce  prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Czy art. 10a KN wyklucza możliwość nawiązania współpracy przedszkola niepublicznego ogólnodostępnego z firmą zewnętrzną (rozliczenie na podstawie faktury) zatrudniającą pracowników na etat na zasadzie UP? Przedmiotem umowy miałaby być realizacja terapii indywidualnej specjalistycznej z dzieckiem z autyzmem lub inną niepełnosprawnością. Terapeuci ci mają wykształcenie kierunkowe: psychologiczne lub fizjoterapeutyczne i kursy w zakresie metody terapeutycznej, jaką pracują. Nie są pracownikami oświatowymi, bo działalność firmy zatrudniającej nie podlega MEN. Czy w przypadku tych pracowników niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne, aby mogli pracować na terenie przedszkola niepublicznego? Czy faktury wynikające z zawarcia porozumienia z ową firmą mogą być opłacane z dotacji przysługującej dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
Zadania specjalistów mogą wykonywać nauczyciele albo osoby niebędące nauczycielami. Osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi (nauczyciele) od 1 września 2018 r. muszą być zatrudniani na umowy o pracę w niepublicznym przedszkolu, co oznacza, że korzystanie z usług podmiotów zatrudniających nauczycieli nie jest dopuszczalne, gdyż wówczas wobec przedszkola ich praca jest wykonywana na umowę cywilnoprawną – art. 10 a i art. 91b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 w brzmieniu od 1 września 2018 r. Współpraca przedstawiona w pytaniu jest natomiast dopuszczalna, gdy zadania wykonują specjaliści niebędący nauczycielami, a także gdy jednocześnie zadania te nie są wykonywane w warunkach typowych dla umowy o pracę – art. 22 § 1 – § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917. Wynagrodzenie specjalistów niebędących nauczycielami, kierowanych do przedszkola w ramach umowy o świadczenie usług, mogą być finansowane z samorządowej dotacji przyznanej na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203. 

POLECAMY

Czy zatrudnienie logopedy z przygotowaniem pedagogicznym automatycznie nakazuje zatrudnienie na UP bez możliwości zawarcia umowy zlecenia, nawet jeśli osoba ta prowadzi własną działalność? 
Specjalistów, w tym logopedów będących pracownikami niepedagogicznymi, nie obowiązuje wymóg zatrudnienia w niepublicznym przedszkolu na umowę o pracę w sytuacji, gdy praca nie jest przez nich wykonywana w warunkach typowych dla stosunku pracy, o których mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917. Sami więc decydują np. o godzinach pracy w czasie pracy przedszkola i nie podlegają wskazówkom co do sposobu jej wykonywania. Wówczas mogą pracować na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym na umowy zlecenie lub o świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej – art. 22 § 11 i § 12 KP, art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm. Ich wynagrodzenie może być finansowane z samorządowej dotacji przyznanej na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203. 

Czy prawdą jest, że art. 35 ust. 4 i 5 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oznacza, iż w przedszkolach niepublicznych z subwencji oświatowej nie można pokrywać kosztów bieżących i wspólnych dla dzieci z orzeczeniem i bez nich, np. rachunków za wodę, energię i gaz, media itp., za czynsz, zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (np. pomoc nauczyciela), a także nauczyciela, który pracuje w grupie, w której przebywają dzieci z orzeczeniem? 
Na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje wyższa dotacja niż na dzieci bez orzeczeń – art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203. Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały przepisy art. 35 ust. 4 i 5 UoFZO, zgodnie z którymi: „Dotacja przekazana na niepełnosprawnych uczniów (czyli w praktyce w kwocie przekraczającej dotację na zdrowe dziecko) może być wydatkowana tylko na kształcenie specjalne i realizację zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w związku z tym ta część nie może być wydatkowana na pokrycie kosztów bieżących i wspólnych (np. media, opłaty, czynsz, wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych, wynagrodzenie nauczyciela wychowania przedszkolnego). Z kolei pozostała część dotacji na dzieci z orzeczeniami może być wydatkowana na realizację innych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (wymienionych w pytaniu) w wysokości niezbędnej dla realizacji tych zadań w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”. 

Mam pytanie dotyczące urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym. Nauczycielka przedszkola przebywała na urlopie zdrowotnym od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Związki zawodowe ZNP poinformowały nauczycielkę, że należy jej się urlop wypoczynkowy za ten okres lub ekwiwalent pieniężny do 3 lat wstecz. Proszę o udzielenie informacji, czy nauczycielce należy się urlop wypoczynkowy za ten okres. 
Nauczycielka wykorzystała urlop w całości w okresie, gdy nie obowiązywał jeszcze art. 66a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967, który dopiero od 1 stycznia 2018 r. uprawnia nauczyciela do urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie, gdy nie wykorzystał go z powodu urlopu dla poratowania zdrowia. Przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, na mocy której został dodany art. 66a KN, nie przewidują jego wstecznego stosowania do urlopów dla poratowania zdrowia wykorzystanych przed 1 stycznia 2018 r. Do nauczycielk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy