Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Pracownik jest zatrudniony na dwóch umowach: na ¼ etatu przy stawce 1800 zł za cały etat – otrzymuje 450 zł + + 49,50 zł stażowego. Ponadto ma drugą umowę na ½ etatu przy stawce 1950 zł za cały etat – otrzymuje 975 zł + 107,25 zł stażowego. Czy przy uwzględnieniu płacy minimalnej, jest to dobre naliczenie, czy przy pierwszej umowie trzeba wyrównać płacę do 2000 zł?

Ponieważ z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę, wynagrodzenie wypłacane z każdej z nich należy oceniać co do spełniania wymogu minimalnej płacy, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1456 w kwocie 2000 zł brutto za pełen etat. W przypadku zatrudnienia na ¼ etatu pracownikowi należy się wyrównanie 50 gr do kwoty 500 zł (art. 8 w zw. z art. 6 ust. 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm., L. Lipiec, Minimalne wynagrodzenie za prac´. Komentarz, LEX/el. 2003). Natomiast w ramach drugiej umowy minimalne wynagrodzenie (które na ½ etatu wynosi 1000 zł brutto) jest osiągane przez pracownika z nadwyżką 82,25 zł, która jednak nie może zostać uwzględniona w wynagrodzeniu z pierwszej umowy.

 

Chciałabym zadać kilka pytań w związku z planowanym w przedszkolu strajkiem. Czy strajkują wszyscy pracownicy, czy tylko ci, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w strajku? Czy na czas strajku dyrektor może zamknąć przedszkole? Jak długo pracownicy, którzy strajkują, powinni być w przedszkolu, czy można ograniczyć przebywanie pracowników strajkujących do jednego pomieszczenia i nie udostępnić pomieszczeń socjalnych, np. kuchni?

Legalny strajk w przedszkolu jest organizowany przez organizację związkową po nieudanych rokowaniach i mediacji z pracodawcą odnośnie do warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 295). Zaniechanie dochowania etapów lub przedmiotu rozwiązywania sporu zbiorowego czyni strajk nielegalnym (art. 17 ustawy). Wówczas nauczyciele, którzy sprzecznie z prawem strajkują, zamiast prowadzić zajęcia z uczniami, narażają się na odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.). Z kolei udział w legalnym strajku stanowi podstawową wolność związkową, a każdy pracownik może z niej skorzystać na podstawie własnej decyzji – nie ma natomiast takiego obowiązku (wyrok SN z 7 lutego 2007 r. I PK 209/06, OSNP 2008/5-6/65; art. 18 ustawy). Ponieważ żadne przepisy nie regulują możliwości zamknięcia przedszkola w innym okresie niż przerwy w działalności ustalone przez organ prowadzący, dyrektor co do zasady nie powinien podejmować takiej decyzji (placówka oświatowa nie strajkuje). Jedynie wyjątkowo (np. gdy prawdopodobny jest udział w strajku wszystkich nauczycieli i nie będzie możliwości zapewnienia należytej opieki wszystkim dzieciom) dyrektor musiałby uzyskać zgodę organu prowadzącego na odwołanie zajęć – tylko dydaktycznych lub także wychowawczo-opiekuńczych oraz uprzedzić o tym fakcie rodziców (odnośnie do przedszkoli publicznych: § 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). W placówkach niesamorządowych rodzice nie mogą być zobowiązani do zapłaty za usługi edukacyjne niezrealizowane z powodu strajku. Po godzinach pracy przedszkola strajkujący nauczyciele powinni opuścić jego teren oraz nie mogą utrudniać wykonywania pracy przez osoby niestrajkujące oraz funkcjonowania przedszkola. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy organizatorzy strajku są zobowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia. Oznacza to, że strony same określają zasady współpracy na czas akcji strajkowej w porozumieniu – mogą ustalić, w jakim zakresie strajkujący mogą korzystać z pomieszczeń przedszkola, zwłaszcza gdy wykraczają one poza warunki obowiązujące związek zawodowy na podstawie ustaleń ujętych w umowie zawartej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1881). Dyrektor nie ma obowiązku zgodzić się na udostępnienie pomieszczeń, które nie są przeznaczone do korzystania przez związkowców zgodnie z ww. umową, ale powinien rozważyć taką możliwość, jeśli np. ze względu na liczbę strajkujących osób są one niewystarczające i nie sprzeciwiają się temu zasady BHP. Pracodawca nie ma obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów sprzątania pomieszczeń, co związek zawodowy powinien zagwarantować we własnym zakresie. 

 

Ile urlopu należy się psychologowi zatrudnionemu w przedszkolu na 0,5/26 etatu? Przepracował on okres od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. Czy urlop naliczyć łącznie za trzy miesiące, czy w rozbiciu na rok 2016 (dwa miesiące) i 2017 (miesiąc)?

W przedszkolu prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego psycholog nabył prawo do urlopu w wymiarze 8 godzin: 0,5/26 × 2/12 × 35 dni = 0,11 dnia za okres pracy listopad – grudzień 2016 r. i 0,5/26 × 1/12 × 35 = 0,05 dnia za pracę w styczniu 2017 r., czyli w zaokrągleniu w górę łącznie 1 dzień × 8 godzin (art. 154 § 2, art. 1542 § 1, art. 1551 § 1 pkt 1, art. 1552a § 1, art. 1553 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm., art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U.  z 2016 r., poz. 1379). W niesamorządowym przedszkolu, przy uprawnieniu do urlopu w wymiarz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy