Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

Artykuły z czasopisma | 23 lutego 2018 | NR 82
371

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Nauczycielka w ciągu roku szkolnego realizuje pensum 25/25. Z powodu choroby innej nauczycielki, pracującej w oddziale dzieci sześcioletnich (pensum 22/22) – przydzielono jej w tej grupie godziny doraźnych zastępstw. Jak powinna mieć naliczone wynagrodzenie za te godziny: z pensum 25/25 czy z pensum 22/22?

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., nie określa, z jakiego pensum nauczyciel powinien mieć opłacane doraźne zastępstwa. Organ prowadzący powinien to zagadnienie uregulować w uchwale zawierającej regulamin wynagradzania nauczycieli w zakresie obliczania i wypłacania wynagrodzenia za doraźne zastępstwa (art. 30 ust. 6 pkt 2 KN). Najczęściej jest przyjmowane rozwiązanie o wypłacie według tego pensum, w ramach którego jest realizowane zastępstwo. W braku odmiennych lub jakichkolwiek postanowień odnośnie do wymiaru pensum należy kierować się zasadą zakazu dyskryminacji, nakazującą zapłatę jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), czyli w tym przypadku doraźne zastępstwa opłacić z pensum 22-godzinnego.

 

Mam pytanie w sprawie rozliczania dotacji. Prowadzę w swoim przedszkolu zajęcia rytmiki, języka niemieckiego  oraz gimnastyki korekcyjnej. Pełnię oczywiście funkcję dyrektora i zastępuję w razie potrzeby nauczycieli. W jaki sposób mogę zawrzeć w dotacji swoje wynagrodzenie? Czy istnieje w ogóle taka możliwość dla osoby prowadzącej placówkę? Jak naliczyć ZUS i podatek? W jaki sposób zaksięgować ten dokument, czy jako wewnętrzny? W jaki sposób odnieść się do przepisów w tej kwestii? 

W przypadku gdy niepubliczna jednostka oświatowa jest prowadzona przez osobę fizyczną, osoba ta może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora oraz pobierać wynagrodzenie z dotacji, co wprost wynika z art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. a i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943. Ponieważ przepisy UoSO nie określają sposobu sporządzania dokumentacji potwierdzającej finansowanie tego wynagrodzenia z dotacji, wykazywanie faktu i wysokości wypłaconego dyrektorowi wynagrodzenia może nastąpić w różny sposób. W szczególności osoba prowadząca może (ale nie musi) wydać jednostronny akt, nazwany np. decyzją lub zarządzeniem, w którym określi, że od wyznaczonego terminu osoba zajmująca stanowisko dyrektora otrzymuje wynagrodzenie w konkretnej wysokości (brutto). Każda zmiana wysokości wynagrodzenia wymagałaby wydania nowego jednostronnego aktu. Nawet bez takiej decyzji lub zarządzenia wypłata wynagrodzenia dyrektora może być dokumentowana w inny sposób: potwierdzeniem wykonania przelewu bankowego, potwierdzeniem wypłaty gotówki KW, pisemnym rachunkiem wystawionym przez dyrektora, a w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej – osoba prowadząca może także wystawić notę księgową dotyczącą wynagrodzenia dyrektora. Analogicznie może zostać określone wynagrodzenie za każdą godzinę prowadzenia zajęć w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

Jeśli osoba prowadząca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, to jako przedsiębiorca samodzielnie opłaca swoje składki ZUS (art. 4 ust. 2 lit. d i art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 963) oraz odprowadza zaliczki na podatek  dochodowy, a forma opodatkowania jest uzależniona od tej przyjętej do prowadzenia działalności (art. 44 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 14 ust. 1, art. 21 ust. 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Samo pobrane wynagrodzenie z dotacji samorządowej nie stanowi dodatkowej (odrębnej) podstawy do opłacania po raz drugi składek ZUS przez tego samego przedsiębiorcę, który opłaca składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (8 ust. 6 pkt 5, art. 9 ust. 2 UoSUS). Z dotacji jest wypłacane wynagrodzenie dyrektora w kwocie brutto, a w jej rozliczeniu nie są natomiast uwzględniane obciążenia publicznoprawne, które osoba prowadząca samodzielnie reguluje jako przedsiębiorca.

 

W jaki sposób obliczyć wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów realizujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi: psychologa, logopedy? Czy zadania wynikające z rozporządzenia, warsztaty, porady, konsultacje wliczane są do czasu pracy (pensum)?

Wymiar zatrudnienia specjalistów jest uzależniony od potrzeb uczniów danego przedszkola. Wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. z 2013 r., poz. 532, w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; porad i konsultacji) są realizowane w ramach pensum...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy