Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

Artykuły z czasopisma | 22 lutego 2018 | NR 83
320

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Na stanowisku asystenta nauczyciela  w przedszkolu jest zatrudniona,  do końca czerwca 2017 r., osoba wchodząca w skład pracowników administracji  i obsługi. W tym czasie musi wybrać przynależny jej urlop, bo nie wypłacamy ekwiwalentu. Jeżeli od lipca nie będzie już pracownikiem naszej placówki,  a świadczenie „wczasy pod gruszą”  będzie wypłacane w lipcu  lub sierpniu – czy tej osobie należy się  ww. świadczenie z FŚS?

Asystentowi nauczyciela należy się dofinansowanie wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą), jeśli przed rozwiązaniem umowy o pracę spełni wymogi do uzyskania tego świadczenia, określone w obowiązującym w danym przedszkolu regulaminie zakładowego funduszu świadczenia socjalnego (art. 2 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.). Przykładowo, jeśli w danej placówce świadczenie jest uzależnione od wykorzystania w naturze urlopu o określonej długości, a pracownik wymóg ten spełni oraz inne warunki określone w regulaminie ZFŚS, należy przyznać świadczenie przed rozwiązaniem umowy o pracę oraz wypłacić świadczenie w zwyczajowym terminie, mimo że wypłata przypadnie po zwolnieniu pracownika.

Jakie uchwały podejmuje rada pedagogiczna w przedszkolu? Jak napisać poprawnie takie uchwały?

W publicznym przedszkolu rada pedagogiczna podejmuje uchwały w ramach kompetencji:
1) stanowiących (art. 41 ust. 1, art. 42, art. 43, art. 52 ust. 2 w zw.  z art. 50 ust. 2 pkt 1, art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.):

 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 • przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian;
 • uchwalenie statutu lub jego zmian, gdy w danym przedszkolu nie działa rada przedszkola,
 • ustalenie regulaminu działania rady pedagogicznej,
 • uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki, gdy w przedszkolu nie działa rada rodziców;

2) opiniodawczych i wnioskodawczych – w szczególności dotyczących (art. 36a, art. 37, art. 41 ust. 2 UoSO, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624  z późn. zm.):

 • organizacji pracy przedszkola, w tym wnioskuje do dyrektora o ustalenie ramowego rozkładu dnia,
 • projektu planu finansowego,
 • wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wnioskuje do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkola, 
 • występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego  w przedszkolu,
 • opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
 • deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
 • opiniuje powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
 • opiniuje ocenę pracy dyrektora, jeśli w przedszkolu nie działa rada szkoły, oraz wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

W niepublicznym przedszkolu rada pedagogiczna podejmuje uchwały w zakresie kompetencji określonych w statucie (art. 84 ust. 2 pkt 3 UoSO).
Uchwała rady pedagogicznej powinna zawierać:

 • oznaczenie uchwały: datę podjęcia, numer, czego dotyczy,
 • podstawę prawną,
 • treść uchwały,
 • datę wejścia w życie (w przeciwnym razie obowiązuje od dnia podjęcia),
 • podpis przewodniczącego rady pedagogicznej. 

 

Pracuję w niepublicznym przedszkolu. Dyrektorem jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych. Jako zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych posiadam kwalifikacje pedagogiczne  i stopień nauczyciela kontraktowego (po objęciu stanowiska nie pracuję już jednak jako nauczyciel). W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycielek – bez stopnia. Czy jako zastępca dyrektora  ds. pedagogicznych mogę być opiekunem 12 osób? Czy jako zastępca dyrektora  mogę ubiegać się o awans?

Jeżeli od zastępcy dyrektora do powierzenia stanowiska jest wymagane posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oraz wynika to np. ze statutu niepublicznego przedszkola), należy taką osobę traktować jak zajmującą stanowisko kierownicze oraz korzystającą ze zwolnienia z obowiązku realizacji pensum (prowadzenia zajęć z uczniami), jak ma to miejsce w publicznych placówkach na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.). Taka osoba może w niepublicznym przedszkolu pełnić funkcję opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów (art. 9c ust. 4 KN). Przepisy KN nie określają liczby osób objętych opieką jednego opiekuna stażu, jednak musi ona zostać dostosowana do możliwości wywiązania się z obowiązków opiekuna stażu, przy uwzględnianiu pozostałych zadań realizowanych na stanowisku kierowniczym. W przypadku zastępcy dyrektora, który jest zatrudniony jako osoba z kwalifikacjami nauczycielskimi oraz korzysta ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia zajęć z uczniami, zasadą jest, że zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy pensum pozwala na rozpoczęcie stażu i ubieganie się o kolejny stopień awansu, jeżeli od uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego zostały przepracowane co najmniej dwa lata, wniosek o rozpoczęcie stażu zostanie złożony najpóźniej do 14 września do dyrektora oraz istnieje możliwość wyznaczenia opiekuna stażu – czyli w placówce jest zatrudniony nauczyciel mianowany, dyplomowany lub inny nauczyciel zajmuje stanowisko kierownicze (art. 91b ust. 2 w zw. z art. 9c ust. 4, art. 9d ust. 1 i 4 KN). Brak możliwości wyznaczenia dla nauczyciela kontraktowego opiekuna stażu spośród nauczycieli zatrudnionych w niepublicznym przedszkolu uniemożliwia jemu realizację awansu.

Kto powinien prowadzić  zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem autystycznym?

Zajęcia rewalidacyjne to termin ogólny określający specjalną interwencję terapeutyczno-wychowawczą dla ucznia niepełnosprawnego, z zaplanowanymi celami, które zmierzają do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych ucznia. Wśród tych zajęć wyróżnia się:

 • korekcyjne wad postawy,
 • korygujące wady mowy,
 • orientacji przestrz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy