Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

22 lutego 2018

NR 84 (Wrzesień 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Nauczyciel przedszkola przepracował w niedzielę 1 godzinę zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W jaki sposób naliczyć mu wynagrodzenie? Za ile godzin zapłacić: 2 x 5 godz./godziny wynikające z pensum i 100% dodatek, czy 2 x 1 godz./godziny rzeczywiście przepracowane i 100% dodatek?

Wprzedszkolu prowadzonym przez gminę nauczyciel jest uprawniony do dnia wolnego, a gdy jego udzielenie jest niemożliwe – do odrębnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową, czyli w tym przypadku jak za jedną godzinę ponadwymiarową, według stawki osobistego zaszeregowania (w odniesieniu do wymiaru pensum) i zgodnie z regulaminem wynagradzania (art. 42c ust. 3, art. 30 ust. 6 pkt 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.). Natomiast w przedszkolu prowadzonym przez inny organ niż gmina nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm. przysługuje wynagrodzenie za jedną rzeczywiście przepracowaną godzinę wraz z dodatkiem w wysokości 100%. 

W jakim terminie dyrektor powinien odpowiedzieć na pismo złożone do niego przez nauczyciela? Czy ma taki obowiązek?

Odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji publicznej, z którymi może wystąpić m.in. nauczyciel, są udzielane w terminie 14 dni (art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), zaś na skargi i wnioski w sprawach administracyjnych w ciągu miesiąca (art. 237 § 1, art. 244 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
Poza tym przepisy prawa oświatowego oraz prawa pracy nie określają reguł komunikowania się przez pracodawcę z pracownikiem. Jeżeli w danej placówce oświatowej obowiązuje instrukcja obiegu dokumentów, która reguluje zasady załatwiania spraw, udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania pracowników powinno następować na zasadach i w terminach w niej określonych, dodatkowo z koniecznością rozważenia, czy uzyskanie przez nauczyciela odpowiedzi w terminie wcześniejszym niż wynika to z zasad obiegu dokumentacji ma znaczenie dla uzyskania przez niego prawa do konkretnego świadczenia, z którym wiąże się pismo. Jeśli instrukcja obiegu dokumentów nie stanowi, że na pismo dyrektor może odpowiedzieć tylko w tej samej formie lub nie wynika to z interesu nauczyciela (który potrzebuje pismo do przedłożenia w innej instytucji lub organie), dopuszczalne jest udzielenie odpowiedzi w innej formie (np. mailowej, ustnej), co powinno zostać potwierdzone sporządzeniem notatki urzędowej. Z obowiązków
dyrektora jako przełożonego służbowego nauczyciela oraz z wykonywania obowiązków pracodawcy, który jest m.in. zobowiązany do kształtowania zasad współżycia społecznego, wynikają ogólne obowiązki udzielania informacji na zapytania pracowników bez zbędnej zwłoki (art. 7 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 94
pkt 10 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).  

Jeżeli w przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel wspomagający, jak mają wyglądać wpisy w dzienniku (konkretnie podpis nauczyciela)? Czy podpisuje się tylko nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w konkretnych godzinach dydaktycznych? Czy nauczyciel wspomagający, sprawujący opiekę nad dziećmi w godzinach porannych i popołudniowych (w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci) też powinien wpisywać się do dziennika? Przedszkole otwarte jest 12 godzin dziennie, a nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuje 8 godzin, pozostałe godziny wypracowują nauczyciel wspomagający i dyrektor. Czy wpis w dzienniku musi uwzględniać całe 12 godzin?

W publicznym niesamorządowym przedszkolu obowiązuje § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 ze zm., w którym odnotowuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz godziny przyprowadzania i odbierania każdego dziecka z przedszkola. W związku z tym z dziennika powinno wynikać, kto sprawował nad dzieckiem opiekę po przyprowadzeniu, a przed odebraniem dziecka w czasie poza zajęciami prowadzonymi przez wychowawcę oddziału. Dlatego nauczyciel wspomagający lub dyrektor (jeśli jest nauczycielem) powinien dokonywać w dzienniku wpisów dotyczących tej opieki i potwierdzać je swoimi podpisami. Z kolei w niepublicznym przedszkolu sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki w danym przedszkolu powinien określać jego statut (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). W celu wykazania zapewnienia należytej opieki dzieciom przedszkole powinno prowadzić dokumentację w tym zakresie, chociażby na wypadek kontroli w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, czyli nauczyciel wspomagający lub dyrektor powinni dokonywać takich wpisów w dzienniku zajęć lub w innej formie wymaganej statutem.  

Czy w przedszkolu prywatnym można zatrudnić na umowę zlecenie nauczyciela angielskiego, księdza, logopedę i dyrektora do spraw dydaktycznych? 

Do nauczycieli (w tym języków obcych, religii, specjalistów oraz dyrektora), zatrudnionych w niepublicznych placówkach oświatowych, nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), który nakazuje zatrudnianie w ramach stosunku pracy w placówkach publicznych pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy