Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

21 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Czy w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych od 2017 r. należy zmienić w książce inwentarzowej  i oznaczeniach środków trwałych grupy już istniejące na nowe kategorie, np. grupa 491 zespoły komputerowe, zmiana na grupę 487?

POLECAMY

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. z 2016 r., poz. 1864. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia do 31 grudnia 2017 r. stosuje się nadal rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. z 2010 r., poz. 1622: w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości, w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych. W pozostałych sprawach do końca 2017 r. KŚT z 2016 r. jest stosowana równocześnie z KŚT z 2010 r. Dlatego w 2017 r. nie zmienia się oznaczenia grup dla istniejących środków trwałych. 

Czy w przedszkolu prywatnym można zatrudnić na umowę-zlecenie nauczyciela angielskiego, księdza, logopedę i dyrektora do spraw dydaktycznych? 

Do nauczycieli, w tym języków obcych, religii, specjalistów oraz dyrektora, zatrudnionych w niepublicznych placówkach oświatowych, nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), który nakazuje zatrudnianie w ramach stosunku pracy w placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powołany przepis nie jest wymieniony w art. 91b ust. 2 KN wśród przepisów aktu KN
stosowanych do nauczycieli w niepublicznych przedszkolach. W związku z tym, jeśli zatrudnienie nauczyciela (w tym także dyrektora) w placówce niepublicznej nie ma cech stosunku pracy, wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.  (należy do nich m.in. wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy), nauczyciele mogą być zatrudniani w ramach umów cywilnoprawnych, np. zlecenia (art. 750 w zw. z art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2017 r., poz. 459). Stanowisko takie podziela również Sąd Najwyższy (uchwała SN z 20 września 1994 r. I PZP 37/94, OSNP 1995/7/86). 

W jakim terminie dyrektor powinien odpowiedzieć na pismo złożone do niego przez nauczyciela? Czy ma taki obowiązek?

Odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji publicznej, z którymi może wystąpić m.in. nauczyciel, są udzielane w terminie 14 dni (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2016.1764), zaś na skargi i wnioski w sprawach administracyjnych w ciągu miesiąca (art. 237 § 1, art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Poza tym przepisy prawa oświatowego oraz prawa pracy nie określają reguł komunikowania się przez pracodawcę z pracownikiem. Jeżeli w danej placówce oświatowej obowiązuje instrukcja obiegu dokumentów, która reguluje zasady załatwiania spraw, udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania pracowników powinno następować na zasadach i w terminach w niej określonych, dodatkowo z koniecznością rozważenia, czy uzyskanie przez nauczyciela odpowiedzi w terminie wcześniejszym, niż wynika to z zasad obiegu dokumentacji ma znaczenie dla uzyskania przez niego prawa do konkretnego świadczenia, z którym wiąże się pismo. Jeśli instrukcja obiegu dokumentów nie stanowi, że na pismo dyrektor może odpowiedzieć tylko w tej samej formie lub nie wynika to z interesu nauczyciela (który potrzebuje pismo do przedłożenia w innej instytucji lub organie), dopuszczalne jest udzielenie odpowiedzi w innej formie (np. mailowej, ustnej), co powinno zostać potwierdzone sporządzeniem notatki urzędowej. Z obowiązków dyrektora jako przełożonego służbowego nauczyciela oraz z wykonywania obowiązków pracodawcy, który jest m.in. zobowiązany do kształtowania zasad współżycia społecznego, wynikają ogólne obowiązki udzielania informacji na zapytania pracowników bez zbędnej zwłoki (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 94 pkt 10 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 

Nauczyciel przedszkola przepracował w niedzielę jedną godzinę zajęć dydaktyczno-wychowawczych? W jaki sposób naliczyć mu wynagrodzenie? Za ile godzin zapłacić: 2 x 5 godzin/godziny wynikające z pensum i 100% dodatek, czy 2 x 1 godzina/godziny rzeczywiście przepracowane i 100% dodatek? 

W przedszkolu prowadzonym przez gminę nauczyciel jest uprawniony do dnia wolnego, a gdy jego udzielenie jest niemożliwe – do odrębnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy obliczanego jak za godzinę ponadwymiarową, czyli w tym przypadku jak za jedną godzinę ponadwymiarową, według stawki osobistego zaszeregowania (w odniesieniu do wymiaru pensum) i zgodnie z regulaminem wynagradzania (art. 42c ust. 3, art. 30 ust. 6 pkt 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.). Natomiast w przedszkolu prowadzonym przez inny organ niż gmina nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm. przysługuje wynagrodzenie za jedną rzeczywiście przepracowaną godzinę wraz z dodatkiem w wysokości 100%.

Mam pytanie w sprawie dokumentacji przedszkola. Jak należy właściwie przechowywać dzienniki, akta osobowe, karty zgłoszenia dzieci, umowy z rodzicami? 

W szystkie powyższe dokumenty zawierają dane osobowe, z tego względu dostęp do nich powinny mieć osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w poszczególnych rodzajach dokumentacji, a nie powinny mieć dostępu osoby nieupoważnione, co wpływa na sposób ich przechowywania oraz zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przykładowo, jeśli dzienniki są przechowywane w pokoju nauczycielskim, do którego nie mają wstępu inne osoby niż dyrektor i nauczyciele, a pokój jest zamykany pod nieobecność osób upoważnionych, organ prowadzący powinien rozważyć, czy w jego przedszkolu są to wystarczające środki, czy wskazane jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań, np. przechowywanie dzienników w pokoju nauczycielskim w szafce zamykanej na klucz, który posiadają tylko dyrektor i nauczyciele. Analogicznie jest z dokumentacją pracowniczą przechowywaną np. w kadrach lub sekretariacie oraz z dokumentacją dotyczącą przyjmowania dzieci i umów z rodzicami. Im więcej osób ma dostęp do pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, tym więcej dodatkowych zabezpieczeń należałoby zastosować. Ich opis powinna zawierać opracowana w przedszkolu polityka bezpieczeństwa (§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Niezależnie od ww. regulacji organ prowadzący przedszkole ma obowiązek zapewnić należyte warunki przechowywania swojej dokumentacji, chronić ją przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą oraz zapewnić konieczną konserwację tych materiałów (art. 12 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.). Przepisy nie regulują całościowo zasad dotyczących przechowywania dokumentacji. Częściowo zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284), z uwagi na konieczność wieloletniego przechowywania takiej dokumentacji, które może w danej jednostce oświatowej zostać rozciągnięte na całość lub część innej przechowywanej dokumentacji, nie tylko kadrowej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem budynki, w których jest przechowywana dokumentacja kadrowa, powinny być sytuowane na gruncie suchym, niegrożącym osunięciem,  położonym powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek lub innych zbiorników wodnych oraz posiadać dogodny dojazd dla pojazdów służb porządkowych i ratowniczych. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji nie może być zawilgocone oraz znajdować się w nieprzystosowanej piwnicy lub na strychu budynku, natomiast powinno być wyposażone w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową i zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej lub w inny sposób odpowiedni dla danego pomieszczenia. Przez pomieszczenia, w których jest przechowywana dokumentacja, nie mogą być prowadzone instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. W takich pomieszczeniach nie mogą znajdować się przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio związane z jej przechowywaniem oraz nie wolno stosować farb i lakierów zawierających formaldehyd, ksylen lub toluen. Jeśli dokumentacja ma formę papierową, w pomieszczeniu należy utrzymywać następujące warunki wilgotności: 45–60%, wahania wilgotności w ciągu 24 godzin ±5% oraz warunki temperatury: 14–20°C, wahania temperatury w ciągu  24 godzin ±2°C. Warunki wilgotności i temperatury powinny być codziennie kontrolowane, a wyniki kontroli rejestrowane. Dokumentacja papierowa powinna być chroniona przed kurzem, infekcją grzybów pleśniowych oraz zniszczeniami...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy