Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

11 marca 2018

NR 71 (Kwiecień 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Jakich pełnomocnictw od prezydenta miasta potrzebuje dyrektor przedszkola publicznego? Czy powinien o nie wystąpić z własnej inicjatywy?

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej (np. dyrektorzy samorządowych przedszkoli) działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Organ prowadzący decyduje, w jakim zakresie działa samodzielnie, a w jakim udzieli upoważnienia dyrektorowi (art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Jeśli dyrektor nie posiada pełnomocnictwa, a zaistnieje potrzeba załatwienia sprawy miasta związanej z działalnością przedszkola, powinien o niej poinformować prezydenta miasta, który rozważy udzielenie stosownego upoważnienia.

W praktyce najczęściej dyrektorzy przedszkoli są umocowywani do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw towarów i usług; zawierania i realizacji umów dotyczących dostaw towarów i usług, mediów dostarczanych do budynków przedszkolnych, zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe; składania w imieniu organu prowadzącego oświadczeń dotyczących realizacji projektów i programów edukacyjnych, w tym MEN oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; do występowania w imieniu miasta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi i podatkowymi w sprawach wynikających z zakresu działania przedszkola i w sprawach mienia komunalnego; do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu nieruchomościami przedszkolnymi (m.in. w zakresie najmu, użyczenia, inwestycji budowlanych, remontów); podejmowania decyzji o obniżaniu wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu.

Czy nauczycielowi przedszkola publicznego trzeba udzielić urlopu ciągłego przez cztery tygodnie, czy tak jak wskazuje Kodeks pracy – dwa tygodnie?

Na podstawie art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm. w zw. z art. 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm., co najmniej jedna część wypoczynku nauczyciela publicznej placówki nieferyjnej (przedszkola) powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Czy nauczyciel przedszkola pracujący dziennie pięć godzin może wykorzystać dni wolne na opiekę nad dzieckiem w rozliczeniu godzinowym? Czy będzie to 16 (2 × 8) godzin czy 10 (2 × 5) godzin?

Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym opieki decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Te same zasady korzystania z opieki dotyczą także nauczycieli, którzy wybierają, czy z opieki będą korzystali w dniach, czy w godzinach, co z kolei uprawnia ich do wykorzystywania opieki przez części dni. Wybór tej drugiej metody uprawnia do korzystania z opieki w czasie, gdy odbywają się zajęcia dydaktyczne. Nauczyciel zatrudniony na pełen etat ma do wykorzystania w roku 16 godzin opieki (bez względu na realizowaną liczbę godzin dydaktycznych w ramach pensum), którą może przykładowo wybrać 3 × po 5 godzin i 1 raz 1 godzinę, nie jest bowiem zobowiązany do wnioskowania 2 × 8 godzin opieki. W czasie pozostałych godzin nauczyciel powinien wykonywać swoje obowiązki służbowe, co uprawnia dyrektora do zobowiązania do ich realizacji na terenie jednostki oświatowej, aby opieka nie była wykorzystywana jako urlop w trakcie roku szkolnego.

 

Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Prawdopodobnie będzie przebywał na nim przez cały rok kalendarzowy 2016. Czy za ten rok należy mu się urlop wypoczynkowy? Gdyby wrócił w drugiej połowie roku, czy należy mu się urlop proporcjonalny?

W związku z nieobecnością w pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy