Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

9 marca 2018

NR 72 (Maj 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Czy nauczyciel, który ukończył pedagogikę w zakresie rewalidacja (licencjat, pedagogikę w specjalności pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna), magister, ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola?

Nauczyciel nie posiada wymaganych kwalifikacji, ponieważ musiałby mieć ukończoną specjalność przygotowującą do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, ewentualnie studia podyplomowe w tym zakresie. Dyrektor może jeszcze sprawdzić np. w indeksie nauczyciela, czy pedagogika szkolna w treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści wychowania przedszkolnego (§ 2, § 3, § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2015 r., poz. 1264).

 

Nauczyciel przedszkola zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Placówka zmienia swoją siedzibę i będzie mieściła się w odległości 25 km. Jeżeli nauczyciel odmówi dalszej współpracy, czy przysługuje mu  prawo do odprawy pieniężnej?  Czy można rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Umowa o pracę nauczyciela może zostać rozwiązania w trybie porozumienia stron, za zgodą pracodawcy (art. 30 § 1 pkt 1 KP). Nieuzasadniona odmowa przyjęcia nowych warunków pracy pozbawia nauczycielkę prawa do odprawy w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy o pracę (art. 42 KP, art. 10 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz. U. z 2015 r., poz. 192).

 

Czy urzędnik organu prowadzącego może skontrolować akta osobowe pracowników przedszkola, w szczególności „prawidłowość prowadzenia akt” (zakres kontroli). Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydał wiceprezydent, który zajmuje się  m.in. sprawami oświaty.

Zgodnie z art. 34a ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. W tym zakresie nadzorowi podlega w szczególności:

 1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
 2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
 3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Osoby kontrolujące mają prawo:

 1. wstępu do szkół i placówek;
 2. wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy.

Mogą też wydawać dyrektorom szkół i placówek doraźne zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności.

Wymienione punkty dotyczące zakresu kontroli nie stanowią katalogu zamkniętego, o czym świadczy sformułowanie „w szczególności”. Wynika z tego, że w sprawach administracyjnych, w tym w sprawie prawidłowego prowadzenia dokumentacji, również może zostać przeprowadzona kontrola. W upoważnieniu czy też w piśmie przewodnim powinna być umieszczona podstawa prawna przeprowadzanej kontroli.

 

Mam wątpliwości, czy wprowadziłam wszystkie zmiany obowiązujące od września 2015 r. Proszę o informację, co dokładnie powinnam wprowadzić.

Statut przedszkola powinien uwzględnić następujące zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357): 

 1. zmiany dotyczące kompetencji organów przedszkola: dyrektor (odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia – art. 39 ust. 1 pkt 10 UoSO), rada pedagogiczna (po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego rada pedagogiczna w formie uchwały ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły – art. 41 ust. 1 pkt 6 UoSO), rada przedszkola (z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów – art. 50 ust. 2 pkt 5 UoSO);
 2. zakaz pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dzienników (art. 5g UoSO);
 3. zmiany w nadzorze pedagogicznym, w tym obowiązki informacyjne dyrektora związane z otrzymanymi zaleceniami (art. 33 ust. 6 UoSO);
 4. ewentualnie uzupełnienie zakresu obowiązków nauczycieli w związku z realizowaniem projektów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy