Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

28 lutego 2018

NR 74 (Wrzesień 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Zatrudniamy nauczyciela w przedszkolu na pełen etat. Otrzymuje wynagrodzenie  – stawka zasadnicza 2647,00 zł; wysługa lat 20% 529,40 zł; dodatek funkcyjny 155,45 zł; dodatek motywacyjny  od września do grudnia – 79,41 zł;  od stycznia do czerwca – 105,88 zł;  od lipca do sierpnia – 52,94 zł. 
Za zastępstwa doraźne (30,5 godziny) zrealizowane od września do czerwca – 776,22 zł. W lipcu nauczyciel wykorzysta 15 dni urlopu (4–21 lipca), w sierpniu 9 dni (8–19 sierpnia). Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej?

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737) w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek (np. dodatek stażowy oraz motywacyjny) uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, czyli odpowiednio w lipcu oraz w sierpniu. Do podstawy wynagrodzenia urlopowego wlicza się wynagrodzenie zasadnicze 2647,00 zł; dodatek stażowy 529,40 zł; dodatek funkcyjny 155,45 zł; dodatek motywacyjny – o ile zgodnie z regulaminem wynagradzania przysługuje w lipcu oraz w sierpniu i w wysokości przypadającej w tych miesiącach, ponieważ przepisy nie upoważniają do wyliczenia średniej z roku szkolnego; tzw. średnią urlopową za doraźne zastępstwa (776,22 zł: 10 miesięcy w wynagrodzeniu urlopowym w lipcu, 776,22 zł: 11 miesięcy w wynagrodzeniu urlopowym w sierpniu). Na podstawie § 4 rozporządzenia wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej (np. w przedszkolu) ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według powyższych zasad przez liczbę 21 (§ 5 ww. rozporządzenia).

 

Zatrudniam nauczyciela dyplomowanego, który pracuje na 2/18 etatu na czas nieokreślony. Ze względu na zmiany organizacyjne szkoły muszę mu dać wypowiedzenie. Który artykuł wpisać jako podstawę prawną oraz za ile miesięcy należy mu się odprawa, z jakiego artykułu?

Dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego na czas nieokreślony na umowę o pracę na część etatu ma zastosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm., który stanowi, że rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony (także z przyczyn organizacyjnych, gdy dotyczy nauczyciela niepełnoetatowego) następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Ustawa KN w takim przypadku nie gwarantuje prawa do odprawy, a jej wypłata jest uzależniona od liczby pracowników jednostki oświatowej. Mianowicie odprawę wypłaca pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników (pedagogicznych oraz niepedagogicznych), gdy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (są nimi zmiany organizacyjne), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 8 ustawy z dnia  13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,  Dz. U. z 2015 r., poz. 192). Jeśli jednostka oświatowa zatrudnia co najmniej 20 pracowników, wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy nauczyciela w jego karierze zawodowej w danej jednostce oświatowej i przysługuje w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W mniejszych szkołach i przedszkolach odprawa nie należy się.

 

Proszę o pomoc w ustaleniach dototyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty (psychologa), który został zatrudniony od 1 września 2013 r. i rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego. W trakcie stażu odbywał studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Studia te miały 
zakończyć się po ukończeniu trzech semestrów. Jednak z przyczyn niezależnych od nauczyciela przedłużyły się. Nauczyciel zakończył staż 31 maja 2014 r. Z powodu braku dyplomu z ukończenia przygotowania pedagogicznego staż został przedłużony do czasu otrzymania ww. dyplomu.  Dyplom nauczyciel otrzymał dopiero  22 marca
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy