Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

26 lutego 2018

NR 76 (Listopad 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Czy nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający wymagane kwalifikacje i ośmioletni staż pracy pedagogicznej może otrzymać akt nadania stopnia na nauczyciela kontraktowego, jeżeli dyrektor przedszkola uzna pięcioletni okres pracy za znaczący?

KN, art. 9a ust. 3: Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
KN, art. 9c ust. 2: Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i dziewięć miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i dziewięciu miesięcy.

 

Czy art. 9a ust. 3 dotyczy wszystkich nauczycieli, czy tylko nauczycieli akademickich?

KN, art. 9a ust. 3:Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

 

Jeżeli nauczyciel wychowania przedszkolnego otrzymał na podstawie art. 9a ust. 3 akt nadania na stopień nauczyciela kontraktowego i od dnia nadania stopnia minęły dwa lata, czy może ubiegać się na podstawie art. 9c ust. 2 o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego do roku i dziewięciu miesięcy?

Nie, przepis mówi jednoznacznie:
KN, art. 9c ust. 2: Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i dziewięć miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i dziewięciu miesięcy.

 

Czy istnieje możliwość wyznaczenia na opiekuna stażu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionego we współpracującej z przedszkolem szkole dla nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym, jeśli w przedszkolu nie ma odpowiedniej osoby do pełnienia tej funkcji?

Tak, ponieważ: KN, art. 9c ust. 4, w szczególności p. 1 § 4 ust. 1 rozp. MEN z 1 grudnia 2004 r. 
1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 2) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole.

 

Jak to jest z dziećmi z autyzmem, które realizują w przedszkolu odroczenie obowiązku szkolnego – zerówka? Czy my mamy obowiązek zakupienia dla nich w ramach dotacji podręcznika z ćwiczeniami, czy ma to robić rodzic?

Rozporządzenie o wyprawce szkolnej dotyczy dzieci w wieku szkolnym realizującym obowiązek szkolny. Prawo oświatowe nie zobowiązuje ani przedszkola, ani rodziców do wyposażania dziecka w podręcznik. Nie wiemy, jak stanowi statut przedszkola oraz na jakich szczegółowych zasadach zostało zawarte porozumienie z gminą. Zatem – według mojej opinii – należy pisemnie zgłosić zapytanie (w tej kwestii) do gminy dotującej działalność przedszkola.
Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 80.

 

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego (zalecane warunki i sposób realizacji) znajduje się zapis: pkt 4 „pozostały czas przeznacza się na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych”. Co to oznacza? Czy zajęcia specjalistyczne prowadzone indywidualnie z dziećmi przez nauczycieli specjalistów, typu: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, muszą być prowadzone w ramach pięciogodzinnej bezpłatnej realizacji podstawy programowej, czy mają się odbywać po godzinie 13.00, czyli poza bezpłatną realizacją podstawy programowej jako zajęcia dodatkowe?

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy