Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

26 lutego 2018

NR 77 (Grudzień 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Nauczycielce udzielono przerwy na karmienie dziecka w złym wymiarze. Powinna mieć przerwę 1 godz., a otrzymała 0,5 godz. Czy można wyrównać należną przerwę na karmienie i w jaki sposób: zapłacić za nadgodziny czy oddać zaległe godziny (7 godzin)?

Ponieważ przerwa na karmienie nie została udzielona, nauczycielka, która realizowała zadania w obowiązującym czasie pracy, nie wypracowała nadgodzin w rozumieniu art. 151 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm. i nie jest uprawniona do wynagrodzenia za nadgodziny, określonego w art. 1511 § 1 k.p. W sytuacji gdy brak udzielenia przerwy w należnym wymiarze leży po stronie pracodawcy (a nie wynika z wniosku pracownicy, która np. nie zamierzała w pełni skorzystać z uprawnienia), należałoby udzielić nauczycielce zaległych wolnych godzin, jeśli jest zainteresowana ich wykorzystaniem. Przy tym nie muszą one przypadać w trakcie godzin dydaktycznych, a mogą być udzielone w godzinach realizacji pozostałych obowiązków służbowych.

 

Gdzie znajdę nowe (2016 r.) rozporządzenie w sprawie zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego?

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została znowelizowana rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895). Rozporządzenie jest m.in. dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Dziennik Ustaw:  //dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1.

 

Zostałam zobligowana pismem rodzica do określenia podstaw prawnych zapisu statutu mówiącego, że przedszkolaka odebrać może z przedszkola wyłącznie upoważniona osoba pełnoletnia. Zapis oparłyśmy o § 2 pkt 1, pkt 4 załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. wskazujący, że przedszkola są zobowiązane do określenia szczegółowych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub ,,upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo”. Nie mamy tu wskazania, że osoba musi być pełnoletnia, ale w naszym odczuciu – kadry, rodziców i moim – wskazując na osobę pełnoletnią, czujemy mniej obaw o powracające do domu dziecko. Nie jestem też w stanie rozstrzygać, czy dziecko jest na tyle odpowiedzialne, że mogę jako dyrektor spokojnie oddać mu pod opiekę malucha. 
I zgadzam się, że takiej oceny może podjąć się wyłącznie rodzic. Rodzic przytacza też zapis art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, gdzie „zezwala dzieciom do lat 7 korzystać z drogi pod opieką osoby, która osiągnęła co najmniej 10 lat”. W związku z tym moje pytanie jest następujące – czy opierając się o przytoczone przepisy, mam obowiązek zmienić zapis statutu w przytoczonym zakresie i czy w przypadku jakiegokolwiek wypadku przedszkolaka oddanego pod opiekę upoważnionemu rodzeństwu odpowiedzialność za wypadek ponosi opiekujący się nastoletni brat lub siostra, rodzic czy ja – mimo że wydałam dziecko na pisemną prośbę rodzica, z pełną świadomością, że opiekun jest małoletni?

Postanowienie statutu o możliwości odebrania z przedszkola dziecka tylko przez osobę pełnoletnią w sposób nieuprawniony ogranicza władzę rodzicielską i powinno zostać zmienione. Na podstawie art. 95 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 z późn. zm.,
władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą dziecka. Opieka może być sprawowana osobiście przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę, przy tym KRiO nie ogranicza powierzenia pieczy nad dzieckiem tylko pełnoletniej osobie. Przedszkole powinno odmawiać wydania dziecka – kierując się jego dobrem i bezpieczeństwem – osobie wskazanej przez rodzica t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy