Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce  prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Jaką podstawę programową realizuje dziecko pięcioletnie z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim lub umiarkowanym?

Wszystkie dzieci w przedszkolu (zdrowe oraz niepełnosprawne, bez względu na wiek) realizują tę samą podstawę programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356. Na podstawie art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 uczniowi niepełnosprawnemu objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego (realizujący podstawę programową) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Czy w dalszym ciągu obowiązuje koncepcja pracy, skoro nie ma jej w nowych wymaganiach określonych w podstawie programowej?

Obowiązujące w przedszkolach od 1 września 2017 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. z 2017 r., poz. 1658 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Dz. U. z 2017 r., poz. 1611, nie nakładają na radę pedagogiczną obowiązku przyjęcia koncepcji pracy przedszkola. Wymóg opracowania takiego dokumentu może jedynie wynikać ze statutu danego przedszkola w części określającej kompetencje organów (art. 102 ust. 1 pkt 8, art. 172 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 

Jaką podstawę prawną zastosować w rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron zawartej na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym (w ciągu roku szkolnego)? Czy można nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy w ciągu roku szkolnego? Co przysługuje pracownikowi obsługowemu, który ma niepełnosprawność umiarkowaną (przyznaną na stałe 05-R 10N)?

W samorządowej jednostce oświatowej rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony nauczyciela kontraktowego za porozumieniem stron następuje na podstawie art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, a w niesamorządowej – na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm. Pracodawca może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie, a jeśli się zgodzi, strony muszą uzgodnić termin rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 4 października 2000 r., I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211; wyrok z 20 października 1998 r., I PKN 317/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 721).
Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046). Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, bez możliwości przydzielania godzin nadliczbowych (art. 15 ust. 2 i 3 ustawy) z prawem do wynagrodzenia za pełen etat – jeśli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 18 ustawy). Pracownik może korzystać z: dodatkowej przerwy  w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek – czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy (art. 17 ustawy); dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym – prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabędzie po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy); zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym – w wymiarze do 21 dni roboczych, nie częściej niż raz w roku (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy); zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy oraz należą się w wymiarze wynikającym z potrzeb danego pracownika (art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy); zapewnionych przez pracodawcę niezbędnych racjonalnych usprawnień (art. 23a ustawy). 

Czy zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zajęcia z angielskiego, rytmiki i religii mogą być wpisywane w dziennik przedszkola niepublicznego jako zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej?

Język angielski i rytmika są zajęciami realizowanymi w ramach podstawy programowej i są wpisywane do dziennika zajęć przedszkola, do którego wpisuje się zajęcia realizujące podstawę programową (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356). Natomiast zajęcia z religii nie realizują podstawy programowej i są zajęciami dodatkowymi, organizowanymi wyłącznie na życzenie rodziców (analogicznie art. 12 ust. 1 ustawy z 7 dnia września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r.,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy