Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

23 lutego 2018

NR 82 (Maj 2017)

Jak przygotować się do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i informacji o pracy przedszkola

0 82

Bieżący rok szkolny powoli zbliża się do końca, to znaczy, że czas zacząć przygotowania do podsumowania pracy przedszkola, a także do sprawozdania z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Od czego zacząć?

 

Spotkanie z nauczycielami

Dyrektor posiada szereg informacji pozyskanych na podstawie własnych obserwacji, jednak zasadne jest zorganizowanie spotkania z nauczycielami lub zespołami nauczycieli w celu omówienia spraw, jakie mogą być przydatne dyrektorowi do przeprowadzenia tego działania. Jakie zagadnienia powinny zostać omówione?

Po pierwsze, dyrektor powinien odnieść się do realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego, które wynikały z pracy w pierwszym półroczu. Podczas spotkania z nauczycielami powinno się przeanalizować stan realizacji wniosków, czyli zbadać ich dotychczasowe wdrażanie, głównie pod kątem zaplanowanych i uzyskanych efektów. Przyjęcie takiej strategii z pewnością pomoże w orientacji, na jakim etapie się jest w realizacji określonych wniosków. To tak naprawdę „ostatni dzwonek” na ewentualne przyspieszenie w ich wdrażaniu, bowiem do końca roku zostały praktycznie niespełna dwa miesiące, nie licząc okresu wakacji, który powinien być czasem wytchnienia również dla dyrektora.

Po drugie, należy przeanalizować podstawowe powinności nauczycieli, wynikające chociażby z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które mogą stanowić bazę podsumowania pełnionego nadzoru pedagogicznego. Co trzeba wziąć pod uwagę?

Szczególne powinności spoczywają na nauczycielach pracujących z dziećmi odbywającymi przygotowanie przedszkolne. W podstawie programowej zwraca się uwagę na uwzględnienie potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu

Warto wcześniej przekazać nauczycielom pewne wytyczne, aby mogli się przygotować do przedstawienia dyrektorowi efektów zrealizowanych przez siebie działań. To praca poszczególnych nauczycieli składa się na całościowy obraz pracy przedszkola. Dyrektor powinien w jak najszerszym zakresie wykorzystać ich wiedzę, a raczej informacje, które jemu przekażą, do opracowania własnej informacji o pracy przedszkola, którą, jak wiemy, powinien przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej. Wiadomości pozyskane od nauczycieli mogą być uzupełnieniem wiedzy, jaką pozyskał on sam w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

Podstawowe zadania nauczycieli określone w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej to:

 • proporcjonalne zagospodarowanie czasu przebywania dzieci w przedszkolu lub innej formie wychowania:
  • co najmniej jedna piąta czasu przeznaczona na zabawę,
  • co najmniej jedna piąta czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedna czwarta czasu) dzieci przeznaczona na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.,
  • co najmniej jedna piąta czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedna piąta czasu) przeznaczona na różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,
  • pozostały czas przeznaczony na realizację: czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz innych zajęć do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela, wynikających z potrzeb dzieci;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna dla dzieci pięcio- i sześcioletnich);
 • zgromadzenie informacji dla rodziców w celu poznania stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, jeżeli to było konieczne;
 • realizacja programów wspomagania rozwoju dzieci, a w przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • współpraca z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającymi, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka;
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków żywieniowych i współpraca w tym zakresie z rodzicami;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się
 • z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, w tym w szczególności utrwalanie wierszyków, piosenek, prostych zwrotów (wspieranie działań nauczyciela języka obcego);
 • systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;
 • zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 • włączanie rodziców do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci;
 • włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci w celu łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.

Szczególne powinności spoczywają na nauczycielach pracujących z dziećmi odbywającymi przygotowanie przedszkolne.

W podstawie programow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy