Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

28 lutego 2018

NR 73 (Czerwiec 2016)

[BO] Koło ratunkowe

0 564

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Nauczyciel przedszkola jest skierowany na dwudniowe szkolenie poza miejscem zamieszkania. Czy dostaje delegację? Jak ją rozliczyć, jeśli nie ponosi kosztów?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Podróżą służbową jest wyjazd na szkolenie na polecenie pracodawcy. W przedszkolu samorządowym pracownikowi nie należy się zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia czy noclegu, których nie poniesie. Natomiast będzie przysługiwała dieta za dwa dni, chyba że pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie – wówczas nie przysługuje także dieta 
(§ 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Dz. U. z 2013 r., poz. 167). W przedszkolu niepublicznym lub publicznym – niesamorządowym zagadnienia związane z rozliczeniem podróży służbowych powinien określać regulamin wynagradzania lub przyjęta praktyka (art. 772 § 2 k.p.), co często jest realizowane przez odpowiednie stosowanie powołanego rozporządzenia.

Czy koszty dwudniowego szkolenia w innej miejscowości może pokryć we własnym zakresie nauczyciel, jeśli przedszkole nie ma funduszy? Trzeba wystawić delegację czy samo skierowanie na szkolenie?

Przepisy nie określają formy polecenia pracodawcy związanego z odbyciem podróży służbowej. Często polecenie takie ma pisemną formę, określaną jako „polecenie wyjazdu służbowego” lub „delegacja”, ponieważ dokumentuje fakt wydania polecenia. Wystawienie pisemnej delegacji nie jest natomiast obowiązkowe. W samorządowym przedszkolu na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5) ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się opłaty za formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Natomiast w niepublicznym lub publicznym – niesamorządowym przedszkolu na podstawie art. 1033–1034 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. zasadniczo koszty związane z dokształcaniem ponosi nauczyciel, chyba że strony umówią się, że w jakimś zakresie poniesie je przedszkole.

Czy organ prowadzący może ograniczyć zatrudnienie pomocy nauczyciela w grupie dzieci trzyletnich do połowy etatu, skoro oddział funkcjonuje 9,5 godziny dziennie? Nadmieniam, że do tej pory był to  pełen etat.

Obowiązujące przepisy nie określają wymiaru zatrudnienia pomocy nauczyciela (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Możliwość zatrudnienia takiego pracownika w przedszkolu ogólnodostępnym i integracyjnym jest uzależniona nie tylko od potrzeb dzieci, ale również możliwości finansowania etatu przez organ prowadzący, który może nie wyrazić zgody na dalsze opłacanie całego etatu (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). Również nie jest określony wymiar etatu pomocy obowiązkowo zatrudnianej w przedszkolu specjalnym.

Czy intendent w przedszkolu to stanowisko urzędnicze? Czy w trakcie roku można zmienić stanowisko pracownikowi z intendenta na referenta – w obu przypadkach – kategoria zaszeregowania V (według rozporządzenia Rady Ministrów, Dz.U. z 2014 r., poz. 1786). Podpisać nową umowę czy aneks?

Stanowisko intendenta w przedszkolu nie jest stanowiskiem urzędniczym, a zaliczonym do kategorii stanowisk pomocniczych i obsługi (część IV, tabela H w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1786). Zmiana stanowiska jest dopuszczalna za zgodą pracownika i musi mieć formę pisemną (tzw. aneks do umowy, porozumienie zmieniające), a strony zgodnie ustalają nowe warunki pracy i płacy oraz określają termin ich wejścia w życie z ewentualnym uściśleniem, że pozostałe (niezmienione) postanowienia dotychczasowej umowy o pracę pozostają bez zmian (art. 29 § 4 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Można także za porozumieniem stron rozwiązać dotychczasową umowę o pracę oraz zawrzeć nową (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.), choć zmiana obowiązującej umowy (zwłaszcza zawartej na czas nieokreślony) jest częściej praktykowana.

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w myśl rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2014 r. przedszkole ma obowiązek zapytania rodzica, czy dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach z etyki lub religii? ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy