Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Pod paragrafem

6 lutego 2023

NR 136 (Luty 2023)

Zakres prawa do informacji publicznej w oświacie

0 98

Jaki jest zakres informacji publicznej w oświacie? Jakie jest jej znaczenie w kontekście realizacji edukacji publicznej – jednego z podstawowych zadań państwa i jego organów? Podejmijmy próbę odpowiedzi o charakter spraw publicznych w oświacie, udostępnianych na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Konstytucja RP a dostęp do informacji publicznej w oświacie

Dostęp do informacji publicznej zagwarantowany jest konstytucyjnie. Przepis art. 61 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Przy tym jednak Konstytucja bezpośrednio nie posługuje się pojęciem informacji publicznej, lecz mówi o informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Ograniczenie tego prawa możliwe jest tylko ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

W nauce prawa konstytucyjnego wskazuje się, że informacja objęta wskazanym nakazem oznacza każdą informację wytworzoną, przetworzoną lub znajdującą się w posiadaniu władz publicznych bądź innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Treść informacji wchodzących w tym zakresie w grę można przy tym określić wskazując podmioty, z działalnością których jest ona związana1.

Skoro Konstytucja zobowiązuje do przekazywania informacji o swojej działalności organy władzy publicznej, to obowiązek ten dotyczy nie tylko władzy państwowej, ale też władzy samorządowej. Potwierdza to zresztą Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie2.

Osobę pełniącą funkcje publiczne definiuje w art. 115 § 19 Kodeks karny i do tego pojęcia należy odnieść prawo do informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne. Taką osobą jest zatem funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe. 

Nie można też zapomnieć, że wedle art. 115 § 13 k.k. funkcjonariuszem publicznym jest m.in. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usł...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy