Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

8 lutego 2021

NR 118 (Luty 2021)

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 6 sierpnia 2019 r.

15

Wsprawie tej nauczycielka domagała się zasądzenia na jej rzecz nagrody jubileuszowej z okazji 40 lat pracy. Wskazywała w uzasadnieniu, że w dniu 31 października 2018 r. rozwiązała stosunek pracy i przeszła na zasiłek kompensacyjny z powodu stanu zdrowia. Wcześniej upewniała się, że nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, ponieważ zostało jej mniej niż 12 miesięcy do momentu, kiedy prawo do niej nabędzie, czyli do września 2019 r. Dyrektor odmówił jednak wypłaty, twierdząc, iż brak ku temu podstawy prawnej.

Pozwany pracodawca nie uznał roszczenia i wniósł o jego oddalenie w całości.

W uzasadnieniu do tego stanowiska dyrektor wskazał, że zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową, przy czym za 40 lat pracy wynosi ona 250% wynagrodzenia miesięcznego. Aktem wykonawczym do tej ustawy jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418). Zgodnie z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, przysługuje nagroda jubileuszowa.

Zdaniem pracodawcy powyższe przepisy nie mają zastosowania do nauczyciela, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne.

Sąd orzekł, iż nauczycielka nie nabyła prawa do przedmiotowej nagrody. Prawo do niej uregulowane zostało w art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

POLECAMY

  • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Sąd zauważył, że od tej zasady został przewidziany wyjątek, bowiem w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. W myśl bowiem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418), w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje m...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy