Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Orzecznictwo

6 kwietnia 2021

NR 120 (Kwiecień 2021)

Odmowa nadania stopnia awansu

0 173

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. (II SA/Wa 680/20)

Z akt postępowania wynika, że nauczyciel wystąpił do Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania z wnioskiem o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wskazując, że wykonuje pracę nauczyciela akademickiego w szkole wyższej od października 2014 r., posiada stopień naukowy uzyskany w kwietniu 2019 r. oraz na podstawie art. 9a ust. 5 Karta Nauczyciela spełnia warunki do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zauważyć należy, że zgodnie z przywołanym art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

W odpowiedzi na ten wniosek zastępca burmistrza, decyzją z listopada 2019 r., odmówił nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W uzasadnieniu wskazał, że art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela został wprowadzony do tej ustawy na podstawie art. 76 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) z mocą obowiązującą od września 2018 r. (art. 147 pkt 3 ustawy). W ocenie organu przepis ten ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnianych w szkole po wrześniu 2018 r., nie dotyczy natomiast nauczycieli, którzy przed dniem jego wejścia w życie pozostawali w stosunku pracy ze szkołą.

Dalej organ I instancji wyjaśnił, że w myśl art. 124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2018 r., nauczyciele zatrudnieni w szkole we wrześniu 2018 r., posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych. Wskazał, że skarżący we wrześniu 2018 r. nie spełniał ww. warunków – nie posiadał tytułu naukowego oraz nie legitymizował się pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, wobec czego art. 124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie mógł mieć zastosowania. Od tej decyzji burmistrza nauczyciel wniósł odwołanie do kuratora oświaty, który decyzję burmistrza utrzymał w mocy. W uzasadnieniu kurator przytoczył treść art. 124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela, wskazał również, że skarżący uzyskał stopień naukowy w maju 2019 r., a zatem nie legitymował się tym stopniem we wrześniu 2018 r. i nie mógł uzyskać stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w trybie art. 124 ww. ustawy. 

Nauczyciel wniósł skargę na tę decyzję kuratora do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podniósł, iż przepisy stanowiące podstawę wydania decyzji zostały przez organ błędnie zinterpretowane i prowadzą do niczym nieusprawiedliwionej konkluzji polegającej na wykluczeniu nauczycieli akademickich pozostających w stosunku pracy ze szkołą przed wrześniem 2018 r. z możliwości uzyskania awansu zawodowego. Wyjaśnił, iż gdyby przed wrześniem 2018 r. zwolnił się z pracy, a następnie zatrudnił się ponownie po spełnieniu pozostałych wymagań ustawowych, bezspornie doszłoby do uwzględnienia wniosku i wydania pozytywnej decyzji. Tymczasem w sytuacji, w jakiej się znalazł, organ odmawia mu możliwości awansu zawodowego, co jego zdaniem stanowi dyskryminację oraz pozbawia szansy rozwoju zawodowego i tym samym narusza prawo, na straży którego przestrzegania organ powinien stać. Zarzucił ponadto organowi, że zastosowana w sprawie interpretacja ww. przepisów prowadzi do irracjonalnego przypisania ustawodawcy woli nadania awansu nauczyciela mianowanego wyłącznie tym nauczycielom akademickim, którzy prócz spełnienia warunków określonych przez ustawę, zostali zatrudnieni przez pracodawcę w odpowiednim, lepszym czasie.

WSA w wyroku z dnia 20 października 2020 r. (II SA/Wa 680/20) stwierdził, iż stosownie do treści art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm) nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego. W myśl natomiast art. 124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych. Przepis art. 124 u.f.z.o. stanowi zatem regulację przejściową – uzupełniającą w stosunku do treści art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu aktu wprowadzającego art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela, tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203): „zmiana ta ułatwi pozyskiwanie do pracy w szkole nauczycieli akademickich legitymujących się nierzadko wysokim poziomem kwalifikacji i ...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy