Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

7 października 2020

NR 114 (Październik 2020)

Oddziały i punkty przedszkolne w szkołach podstawowych filialnych

203

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 16 czerwca 2020 r. sygn. akt II SA/Ol 364/20) orzekł, że przepis prawa należy interpretować za pomocą wykładni systemowej, polegającej na ustalaniu właściwego znaczenia przepisu prawa na podstawie jego usytuowania w systemie prawa. Takie odczytanie postanowień art. 95 ust. 3 ustawy z 2016 r. Prawo oświatowe nie daje podstaw do przyjęcia, że w szkołach podstawowych filialnych nie można tworzyć oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych. Należy nadmienić, że zgodnie z art. 95 ust. 3 Prawa oświatowego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I–III albo klasy I–IV.

Sprawa ta rozpoczęła się 4 lutego 2020 r. od podjęcia przez Radę Gminy Lelkowo uchwały nr XVII/100/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lelkowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Zagajach o strukturze organizacyjnej klas I–III wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.

POLECAMY

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 11 marca 2020 r. o numerze PN.4 131 108.2020 wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził nieważność powyższej uchwały w części, tj. § 1 w zakresie sformułowania „oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym”. Organ nadzoru podniósł w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, że ustawodawca w art. 95 ustawy Prawo oświatowe określił m.in. strukturę organizacyjną szkoły podstawowej filialnej i wobec brzemienia art. 95 ust. 3 tej ustawy w strukturze szkoły filialnej nie mogą działać wskazane w § 1 uchwały oddział i punkt przedszkolny.

W myśl art. 32 ustawy rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W skardze na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze gmina Lelkowo wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego aktu nadzoru wojewody i zasądzenie od wojewody kosztów postępowania w sprawie. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe poprzez błędną jego wykładnię, wyrażającą się w przyjęciu, że treść tego przepisu wyłącza możliwość funkcjonowania w szkole podstawowej filialnej oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego. Gmina zarzuciła też naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe poprzez jego nieuwzględnienie, a przepis ten nie wskazuje funkcjonowania w szkole podstawowej oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, co nie oznacza, że szkoły podstawowe nie mogą mieć w swoich strukturach oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

WSA w Olsztynie nie podzielił poglądu organu nadzoru, że wobec brzmienia art. 95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w strukturze szkoły filialnej nie mogą działać oddział i punkt przedszkolny. Sąd zauważył, iż to prawda, że zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I–III albo klasy I–IV. W przepisie tym nie przewidziano więc oddziałów ani punktów przedszkolnych. Zdaniem sądu należy jednak tu wskazać na inne jeszcze przepisy ustawy, które nie pozwalają na podzielenie stanowiska organu w tej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 95 ust. 1 ustawy struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych – klasy VII i VIII. Ten przepis również nie przewiduje oddziałów ani punktów przedszkolnych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one działać w strukturze 
organizacyjnej szkoły podstawowej.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 1 lit. a ustawy system oświaty obejmuje szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego. W myśl zaś art. 32 tej ustawy rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Co więcej – zgodnie z art. 31 ust. 9 pkt 1 ustawy – gmina jest zobowiązana zapewnić dziecku w wieku lat 6 odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę.

Sąd zwrócił również uwagę na postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy