Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

3 grudnia 2020

NR 116 (Grudzień 2020)

Warunki wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedszkolu

0 346

Od 1 stycznia 2021 roku pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zostaną włączeni do pracowniczych planów kapitałowych. Jakie w związku z tym ciążą na pracodawcy obowiązki, a jakie uprawnienia ma pracownik? Odpowiedź w niniejszym artykule.

Pierwsze zadanie, jakie zostało nałożone na pracodawcę w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi (dalej: PPK), to wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy o zarządzanie PPK w danej jednostce. 

POLECAMY

Ważne

Dyrektor przedszkola musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK w placówce najpóźniej do 26 marca 2021 roku. 

W imieniu dyrektora jednostki oświatowej i innych jednostek organizacyjnych danego samorządu wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zawrą umowę o zarządzanie PPK, może dokonać organ prowadzący, pod warunkiem jednak, że wybór taki dokonywany będzie w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Takie działanie umożliwia nowelizacja art. 7 ustawy o PPK wprowadzona art. 70 „tarczy 4.0”. 

Jeżeli pracownik, który w poprzednim okresie zrezygnował z PPK, nadal nie chce do niego przystąpić, musi pamiętać, aby przed dniem 1 kwietnia poinformować o tym swojego pracodawcę. 

Wybór instytucji finansowej

Wybór instytucji finansowej może nastąpić pomiędzy:

 • funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
 • funduszem emerytalnym zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne,
 • zakładem ubezpieczeń. 

Jednocześnie instytucja, z którą jednostka budżetowa będzie zawierać umowę o prowadzenie PPK, musi spełniać następujące warunki:

 • mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego;
 • zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty;
 • znajdować się w ewidencji PPK.

Po podpisaniu przez dyrektora przedszkola umowy z wybraną instytucją finansową o zarządzanie PPK konieczne jest podpisanie kolejnej umowy z tą jednostką finansową, tym razem o prowadzenie kont PPK. Jest to umowa, którą pracodawca podpisuje w imieniu swoich pracowników i na ich rzecz, a dotyczy ona prowadzenia kont PPK dla poszczególnych pracowników. 

Jeżeli pracownik wcześniej zrezygnował z przystąpienia do PPK, a następnie zmienił zdanie i chce dokonywać wpłat na PPK, może złożyć pracodawcy deklarację o przystąpieniu do PPK, a pracodawca od miesiąca następnego zobowiązany jest dokonywać potrąceń z wynagrodzeń i przekazywać kwoty na konto pracownika w PPK.

Ważne

Na zawarcie umowy o prowadzenie kont PPK dla pracowników dyrektor przedszkola ma czas do 10 kwietnia 2021 roku.

 

Wpłaty na PPK

Kwoty wpłat na PPK naliczane są od wynagrodzeń poszczególnych pracowników i odprowadzane są co miesiąc na indywidualne konta PPK pracowników.

Kwota wpłaty składa się z trzech części i wynosi:

 • część pracownika – 2% wynagrodzenia brutto; pracownik może wpłacać również kwotę dodatkową maks. do 2% wynagrodzenia brutto; 
 • część pracodawcy – 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika; pracodawca może wpłacać również kwotę dodatkową maks. do 2,5% wynagrodzenia brutto;
 • budżet państwa – wpłaca na konto każdego pracownika co roku kwotę 240 zł, a w pierwszym roku dodatkowo jeszcze kwotę 250 zł w formie powitania.

Wpłaty na PPK dokonywane są do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano naliczenia i pobrania kwot do przekazania z wynagrodzeń pracowników. 

Podstawę naliczenia wpłat na PPK stanowi wynagrodzenie brutto będące równocześnie podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu. W związku z tym wpłat na PPK nie należy naliczać z takich wypłat, jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze. Również za osoby przebywające na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym wpłaty na PPK nie będą przekazywane, chyba że taki urlop nie będzie trwał przez pełny miesiąc i za część miesiąca pracownik otrzyma wynagrodzenie.

Wpłaty finansowane przez pracownika są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. 

Przykład:
Pracownik otrzymał w miesiącu następujące rodzaje wypłat:

 • wynagrodzenie miesięczne 4000 zł,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 600 zł,
 • zasiłek chorobowy 250 zł.

Podstawą naliczenia wpłaty na PPK jest kwota 4600 zł.

Przykład:
Pracownik A od 1. do 15. dnia miesiąca przebywał na urlopie bezpłatnym, a za okres od 16. do 30. dnia miesiąca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3800 zł. 
Pracownik B cały miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim i za ten czas otrzymał wynagrodzenie chorobowe.
Podstawą naliczenia wpłat na PPK pracownika A w tym miesiącu stanowi kwota 3800 zł, natomiast pracownik B nie będzie miał za ten miesiąc dokonywanych wpłat na PPK.

Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Pracownik może w formie zmiany deklaracji: 

 • zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej w związku z osiąganym wynagrodzeniem lub wpłaty dodatkowej,
 • zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej. 

Zmianę wysokości kwoty dodatkowej, rezygnację lub chęć dokonywania wpłaty dodatkowej pracownik może zgłosić w dowolnym terminie, lecz różna będzie data obowiązywania takiej zmienionej deklaracji. 

W przypadku zgłoszenia chęci dokonywania wpłaty dodatkowej (jeżeli dotychczas nie była ona potrącana) obliczenie jej wysokości oraz pobranie przez pracodawcę nastąpi od najbliższej wypłaty wynagrodzenia po złożeniu deklaracji. Natomiast zmiany dotyczące wysokości wpłaty dodatkowej (jeżeli dotychczas była wpłacana) lub zupełna z niej rezygnacja obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył zmienioną deklarację.
 
Przykład:
Pracownik A miał potrącaną wyłącznie składkę podstawową na PPK. W dniu 15 lipca zadeklarował chęć wnoszenia dodatkowej wpłaty w wysokości 1% swojego wynagrodzenia. W dniu 28 lipca otrzymał wynagrodzenie za miesiąc lipiec.Pracownik B miał potrącaną wpłatę dodatkową. W dniu 10 lipca złożył deklarację zmiany i zrezygnował z wpłaty dodatkowej. W dniu 28 lipca otrzymał wynagrodzenie za lipiec. W przypadku pracownika A pracodawca zobowiązany jest już od wynagrodzenia wypłaconego w dniu 28 lipca obliczyć składkę na PPK za tego pracownika w wysokości 3% (łącznie składka podstawowa i dodatkowa), a nie jak dotychczas 2% składki podstawowej.

W przypadku pracownika B wpłaty dodatkowej pracodawca nie będzie pobierał od sierpnia, jeszcze od wynagrodzenia za miesiąc lipiec wpłata dodatkowa zostanie potrącona.

Przystąpienie do PPK

Przystąpienie do PPK jest dobrowolne, jednak pracownicy w wieku pomiędzy 18 a 55 lat włączeni zostaną do PPK automatycznie. Nie muszą zatem składać żadnych oświadczeń czy deklaracji. Natomiast pracownicy powyżej 55. roku życia, lecz przed ukończeniem 70. roku życia, którzy chcą przystąpić do PPK, muszą złożyć odpowiednią deklarację i wówczas pracodawca zawrze z instytucją finansową umowę o prowadzenie dla nich konta PPK.

Ważne

Wszyscy pracownicy w wieku do 55. roku życia zatrudnieni w przedszkolu w dniu podpisania przez dyrektora placówki umowy o zarządzanie PPK są objęci obowiązkowymi wpłatami na rzecz PPK.

A jeżeli pracownik nie jest zainteresowany przystąpieniem do PPK?

Jeżeli pracownik nie jest zainteresowany przystąpieniem do PPK i znajduje się w grupie osób w w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy