Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

12 czerwca 2018

NR 93 (Czerwiec 2018)

Uwaga na wydatki z samorządowej dotacji na reklamę i promocję przedszkoli!

523

Osoby prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola często decydują się na podjęcie działań zmierzających do pozyskania nowych uczniów. Ponoszenie kosztów w tym zakresie z dotacji samorządowej jest niestety kwestionowane zarówno przez organy kontrolujące, jak i sądy administracyjne, wymaga więc szczególnej rozwagi.

Podstawowe zasady wydatkowania dotacji

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej i w tych granicach mogą być przeznaczane m.in. na wydatki bieżące. Ponieważ regulacja ta powiela treść wcześniej obowiązujących przepisów art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm., pełną aktualność zachowuje orzecznictwo wydane na gruncie poprzedniej ustawy i związane z rozstrzyganiem sporów na tle kontroli wydatkowania dotacji. Do kwestii różnych wydatków związanych z promocją i reklamą wielokrotnie w ostatnich miesiącach i latach odniosły się sądy administracyjne. W ich rozstrzygnięciach podkreśla się, że choć pośrednio promowanie działalności jednostki oświatowej, zmierzające do poinformowania o niej i przyciągnięcia jak największej liczby nowych uczniów, ma związek z działalnością edukacyjną tej placówki, jest on jednak zbyt odległy od bieżącej działalności oświatowej. Właśnie ten słaby związek nie uzasadnia przeznaczania środków otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na reklamę i promocję danego niesamorządowego przedszkola. Dotacja przysługuje na każdego ucznia i w tym zakresie ma charakter podmiotowy, jednak przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji konkretnych zadań przedszkola (kształcenie, wychowanie i opieka, w tym profilaktyka społeczna) i w tym zakresie przyznawana dotacja ma charakter celowy (m.in. wyrok NSA z dnia 15 października 2014 r., II GSK 1403/13, //orzeczenia.nsa.gov.pl).

Jak prawidłowo ponosić koszty profesjonalnych usług promocyjnych?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 25 maja 2017 r. (III SA/Po 1295/16, //orzeczenia.nsa.gov.pl) rozpatrywał możliwość zakupu z samorządowej dotacji usługi promocyjnej. Organ prowadzący kilka placówek argumentował, że wydatki przeznaczył na promowanie edukacji w środowisku lokalnym, a nie swojej działalności. W sprawie ustalono, że organ prowadzący opłacił z dotacji fakturę obejmującą dzierżawę gruntu pod reklamę informującą o naborze do placówek i emisję spotu informacyjnego o naborze. Sąd uznał, że dostarczenie informacji, 
nawet fachowych, konkretnych i związanych z przyszłą edukacją, nie ma związku z kształceniem, wychowaniem czy oświatą, tylko jest formą zachęty do uczestniczenia w naborze do konkretnych jednostek oświatowych. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 
24 maja 2017 r. (I SA/Sz 169/17, //orzeczenia.nsa.gov.pl) zakwestionował wydatki z dotacji przeznaczone na cele dotyczące promocji jednej placówki, a nie promocji edukacji jako wartości samej w sobie. Sąd wskazał, że wydatki, których istotą jest bezpośrednie służenie finansowemu interesowi organu prowadzącego, nie są wydatkami bieżącymi.

Wydatki na promowanie wychowania przedszkolnego, zlecane profesjonalnym podmiotom, powinny być ponoszone z rozwagą, aby będące ich wytworem materiały nie ukierunkowywały odbiorców na korzystanie z usług konkretnej jednostki oświatowej, lecz ogólnie z edukacji przedszkolnej.

W związku z tym wydatki na promowanie wychowania przedszkolnego, zlecane profesjonalnym podmiotom, powinny być ponoszone z rozwagą, aby będące ich wytworem materiały nie ukierunkowywały odbiorców na korzystanie z usług konkretnej jednostki oświatowej, lecz ogólnie z edukacji przedszkolnej.

Gadżety, kalendarze, ulotki, reklamy i płatne ogłoszenia o rekrutacji

Za niedopuszczalne wydatki z samorządowej dotacji uznaje się koszty poniesione na rozpowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej konkretnego niesamorządowego przedszkola, np. w formie ulotek, plakatów, reklam umieszczonych na budynkach, w środkach komunikacji miejskiej, w gazetach i innych 
mediach, usługę reklamy na telebimie, czynsz za najem miejsca pod reklamę, kolportaż ulotek, druk kalendarzy lub informatorów, wynagrodzenie za wykonanie czynności reklamujących, rozwożenie lub roznoszenie ulotek. W uzasadnieniu wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 
23 maja 2017 r. (I SA/Op 42/17, //orzeczenia.nsa.gov.pl) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 marca 2013 r. (I SA/Lu 106/13, //orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazano, że tego typu wydatki na promocję i reklamę, udokumentowane rachunkami, fakturami, zawartymi umowami i delegacjami, nie są związane z procesem kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, a w konsekwencji nie spełniają kryteriów wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d UoSO (obecnie w art. 35 ust. 1 UoFZO). Podkreślono ponadto, że wydatki poniesione na rekrutację, reklamę, promocję i szeroko rozumiany marketing (np. koszty rozmaitych materiałów reklamowych) służą przede wszystkim zwiększeniu rozpoznawalności placówki wśród potencjalnych klientów – osób, które w przyszłości skorzystają z proponowanej oferty edukacyjnej. Jednocześnie dostarczanie w ramach tego typu działań informacji o ofercie edukacyjnej dotyczy prowadzonej działalności przez konkretny organ prowadzący, a nie wiąże się z działalnością oświatową w ujęciu ogólnym, rozumianą jako proces kształcenia, wychowania i opieki.

W orzecznictwie wskazuje się także, że informacja o ofercie edukacyjnej zawarta w ulotce lub reklamie dotyczącej danej niesamorządowej placówki nie rozpoczyna nawet procesu rekrutacyjnego i również dlatego działania promocyjno-marketingowe nie mieszczą się w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, a wydatek na ten cel nie jest wydatkiem bieżącym placówki oświatowej zmierzającym do realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 lipca 2017 r., I SA/Sz 199/17, //orzeczenia.nsa.gov.pl). Również w wydanym kilka miesięcy temu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2017 r. (I SA/Gl 344/17, //orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazano na niedopuszczalność finansowania z samorządowej dotacji m.in. gadżetów reklamowych informujących o rekrutacji i programie edukacyjnym placówki, takich jak długopisy, smycze, zapałki, choinki zapachowe z logo placówki. Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2017 r. (II GSK 2522/15, //orzeczenia.nsa.gov.pl) podważył możliwość finansowania kosztów związanych z organizacją rekrutacji do ni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy