Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

9 marca 2021

NR 119 (Marzec 2021)

Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących należności

0 2887

Należności figurujące w księgach rachunkowych podlegają okresowej ocenie realności ich uzyskania, a w przypadku np. posiadania dokumentów stwierdzających, że daną należność trudno będzie odzyskać, należy zaktualizować jej wartość. O tym, w jaki sposób dokonuje się aktualizacji wartości należności – w niniejszym artykule.

Aktualizacji wartości należności dokonuje się poprzez utworzenie odpisu aktualizującego i zapisanie jego wielkości na dedykowanym do tego celu koncie księgowym. Zgodnie z planem kont dla jednostek budżetowych ewidencję odpisu aktualizującego wartość należności prowadzi się na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Konto 290 powinno posiadać analitykę według kontrahentów, tak aby możliwe było ustalenie, jaka wielkość odpisu aktualizującego została zaewidencjonowana dla danej należności.

POLECAMY

Ważne!
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych odpisu aktualizującego daną należność nie powoduje zmiany wielkości należności ujętej na koncie 201.

Księgowanie odpisu aktualizującego przebiega w korespondencji z kontem 751 „Koszty finansowe” lub kontem 761 „Pozostałe koszty operacyjne”, w zależności od rodzaju aktualizowanej należności. I tak, w przypadku dokonywania odpisu aktualizującego odsetki księgowanie przebiegać będzie na koncie 751, natomiast w przypadku odpisu tworzonego dla należności głównej lub kosztów postępowania windykacyjnego księgowanie przebiegać będzie na koncie 761. 

Celem dokonywania odpisów aktualizujących jest urealnienie wartości należności do kwot najbardziej prawdopodobnych do ściągnięcia. 

Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wynika z zasady ostrożnej wyceny zawartej w ustawie o rachunkowości. Zasada ostrożności nakazuje aktualizację należności, w jakich są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli są one niższe od wartości wykazywanych w księgach rachunkowych na dzień bilansowy.

Wielkość odpisu odpowiada kwocie, która nie została w żaden sposób zabezpieczona, np. gwarancją, i na podstawie wiedzy posiadanej przez przedszkole nie jest możliwa do ściągnięcia. 

Wartość należności można aktualizować w dowolnym terminie danego roku, jednak nie później niż na ostatn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy