Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sprawozdanie z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018

Artykuły z czasopisma | 7 lutego 2018 | NR 88
574

W listopadzie 2017 r. na stronie Ministerstwa Edukacji ukazała się informacja o monitorowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół i przedszkoli. Zgodnie z harmonogramem monitorowania 2–31 stycznia 2018 r. ukaże się ankieta, którą trzeba będzie przesłać za pomocą systemu ewaluacji oświaty. Warto przygotować się do wypełnienia tej ankiety, np. poprzez opracowanie sprawozdania z realizacji tego zadania w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego.

 

POLECAMY

Od września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, które nie zostało uchylone, co oznacza, że mamy obowiązujące dwa rozporządzenia regulujące tę kwestię.

Należy zauważyć, że obydwa rozporządzenia dotyczą placówek publicznych, natomiast zgodnie z ministerialną informacją z 13 listopada 2017 r., zawierającą arkusz kontroli monitorowania tego zadania, monitorowaniem mają zostać objęte wszystkie szkoły, przedszkola i placówki publiczne oraz niepubliczne. Ponadto podstawa prawna opracowania arkusza monitorowania wskazuje obydwa obowiązujące w tym zakresie rozporządzenia, co należy odczytać jako sprawdzenie realizacji tego zadania również w niepublicznych szkołach i przedszkolach według powyższych uregulowań. Mamy zatem wyraźnie określony obowiązek wobec przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie obowiązujących rozporządzeń.

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Sytuacja przedszkoli publicznych jest jasna, natomiast wyjaśnienie tego obowiązku wobec przedszkoli niepublicznych wymaga pewnej analizy. Prawo oświatowe w art. 175 nakazuje zastosowanie do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przepisów art. 127 ust. 5, 6, 8 i 9 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1, które regulują kwestię organizacji wczesnego wspomagania rozwoju oraz warunków kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Natomiast ustawa Prawo oświatowe nakazuje również przedszkolom niepublicznym (art. 177) respektowanie przepisów art. 127 ust. 1–3 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2. Na podstawie tych regulacji przedszkola niepubliczne mają prawo do objęcia kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne bądź prowadzenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola pod warunkiem, że dostosowane zostaną programy wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto przedszkola niepubliczne, w których przebywają dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, są zobowiązane przestrzegać rozporządzenia określającego warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci niepełnosprawnych. A zatem:

 • przedszkola publiczne mają jasno określone wymogi, które regulują rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • przedszkola niepubliczne oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które przyjęły dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego lub opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju, są zobowiązane do respektowania przepisów regulujących te kwestie na równi z przedszkolami publicznymi.

Stąd monitorowaniem udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej objęto wszystkie przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie powinno obejmować następujące dane liczbowe:

 1. Liczba dzieci objętych zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Liczba dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 4. Liczba dzieci posiadających opinię o objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Liczba dzieci objętych jedną formą pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, objętych 2–3 formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej, objętych czterema lub więcej formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Liczba dzieci objętych indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie.

Ciągle jeszcze istnieją opory, w szczególności wśród dyrektorów placówek publicznych, do wskazywania trudności, ze względu na zwyczajne obawy o to, że zostaną oni źle ocenieni przez swoich zwierzchników.

Sprawozdanie powinno opisywać współpracę placówki z instytucjami mogącymi udzielić pomocy w realizacji tego zadania. Warto odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Czy przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej we współpracy z rodzicami?
 2. Czy przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną?
 3. Czy przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej we współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli?
 4.  Czy przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej we współpracy innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (jeśli tak, to z jakimi)? Sprawozdanie powinno zawierać informację o tym, z czyjej inicjatywy objęto dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną? Czy była to inicjatywa:
 • rodziców lub rodzica,
 • dyrektora,
 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej (na podstawie opinii lub orzeczenia),
 • asystenta edukacji romskiej,
 • pomocy nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej,
 • innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (jakiej?).

Obowiązkiem dyrektora jest wystąpienie do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka, jeśli taki miał miejsce.

Warto w sprawozdaniu wskazać:

 • o diagnozę jakich problemów zawracał się dyrektor do publicznej poradni,
 • ile było takich przypadków,
 • jakie były efekty tych starań.

Dyrektor przedszkola publicznego powinien opisać w sprawozdaniu, czy godziny na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały uwzględnione w arkuszu organizacji przedszkola.

Natomiast dyrektor przedszkola niepublicznego powinien opisać, w jaki sposób jest zorganizowana pomoc psycholog...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy