Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

10 grudnia 2018

NR 97 (Grudzień 2018)

Przygotowanie do sprawozdania z wykonania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019

0 824

Spośród wielu zadań, jakie spełnia przedszkole, wymienić należy realizację polityki oświatowej państwa. Każdego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej określa priorytetowe kierunki pracy w placówkach oświatowych. W tym roku wyznaczono cztery kierunki, są to: 

POLECAMY

 1. Setna rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 1. Kierunek polityki oświatowej państwa wiążący się ze stuleciem niepodległości Polski obligował do przeprowadzenia przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i wychowania do wartości.
  Przygotowując się do podsumowania realizacji tego zadania, w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego warto pamiętać o: 
 • efektywności pracy wychowawczej i dydaktycznej poszczególnych nauczycieli, zwłaszcza w zakresie wiedzy oraz postaw patriotycznych dzieci;
 • jakości przeprowadzonych przedsięwzięć z udziałem dzieci 
 • i rodziców;
 • liczbie przedsięwzięć, w których brały udział dzieci, w przedszkolu oraz poza przedszkolem;
 • liczbie przedsięwzięć, w których brali udział rodzice; 
 • sposobach dokumentowania przeprowadzonych przed-
 • sięwzięć;
 • analizie i ocenie przeprowadzonych działań;
 • wnioskach wynikających z realizacji zadania;
 • planowaniu kolejnych działań na podstawie określonych wniosków.

Przygotowując się do kontroli niniejszego zadania, warto zwrócić uwagę na to, jak nauczyciele dokumentowali realizację tych treści w dziennikach zajęć. Warto sprawdzić, czy w dziennikach są zapisy mówiące, że nauczyciele: 

 • kształtowali u dzieci postawy patrioty szanującego swoją ojczyznę;
 • wyrabiali u dzieci poczucie tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej; 
 • budowali poczucie wspólnoty z otoczeniem;
 • kształtowali u dzieci postawę szacunku do symboli narodowych;
 • zapoznawali dzieci z niektórymi faktami historycznymi świadczącymi o naszej tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej;
 • uczyli dzieci dostrzegania piękna kraju, regionu, miejscowości;
 • uczyli dzieci dostrzegania piękna mowy ojczystej, języka regionalnego, gwary;
 • kultywowali tradycję ludową, regionalną, miejscową;
 • realizowali inne zadania ważne dla danego przedszkola, w szczególności wynikające z własnej tradycji, realizowanych programów autorskich itp. 

Planowane obserwacje i codzienny monitoring powinny dać dyrektorowi odpowiedź na pytania związane z posiadaniem przez dzieci odpowiedniego zasobu wiedzy, umiejętności i prezentowaniem postawy, którą możemy uznać za początki kształtowania się postawy patriotycznej. Kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie wychowania patriotycznego wiąże się głównie z obszarem społecznym i poznawczym podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jeśli chodzi o podstawowe treści z zakresu wychowania patriotycznego, jest to punkt 10 obszaru rozwoju poznawczego podstawy, który stanowi, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno:

 • znać nazwę swojego kraju i jego stolicy; 
 • rozpoznać symbole narodowe (godło, flaga, hymn); 
 • nazywać wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim; 
 • wiedzieć, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.

Dziecko opuszczające przedszkole powinno osiągnąć następujące umiejętności opisane w społecznym obszarze rozwoju, które będą kluczowe w budowaniu postawy patriotycznej. Dziecko powinno:

 • mieć w miarę ukształtowane poczucie własnej wartości jako osoby; 
 • wyrażać szacunek wobec innych osób, stosując wartości podstawowe;
 • nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami;
 • rozumieć swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej; 
 • używać zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, w sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań, w szczególności respektować zasady dobrej zabawy w grupie, współdziałać z dziećmi w zabawie, w pracach użytecznych, podczas odpoczynku i innych zajęć podejmowanych wspólnie;
 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych.

Dyrektor, przygotowując się do podsumowania ewaluacji wychowania patriotycznego i wdrażania do wartości, powinien ukierunkować swoje działania w taki sposób, by pozyskać odpowiedzi na pytania o to, czy dzieci: 

 • znają cztery zwrotki hymnu Polski;
 • znają kolory i symbolikę flagi Polski;
 • znają godło Polski, symbol miejscowości, symbolikę przedszkola (jeżeli przedszkole posiada);
 • wiedzą, jak należy się obchodzić z flagą i godłem;
 • wiedzą, jak należy się zachować podczas śpiewania/słuchania hymnu narodowego;
 • poznały legendy związane z powstaniem państwa polskiego, miejscowości, w której mieszkają, stolicy Polski itp.;
 • poznają lub kultywują tradycje narodowe, regionalne, miejscowe, przedszkolne (inne, jakie?);
 • znają bohaterów narodowych (jakich?);
 • uczą się tańców narodowych, regionalnych (jakich?);
 • znają pieśni patriotyczne (jakie?);
 • nabywają przeświadczenia o własnej wartości (w jaki sposób?);
 • okazują sobie oraz innym osobom szacunek (w jaki sposób?);
 • uczą się nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami (w jaki sposób?);
 • mają okazję do pogłębiania więzi emocjonalnej z rodziną, rówieśnikami i z przedszkolem (w jaki sposób?);
 • uczą się szacunku i życzliwości dla najbliższych członków rodziny, rówieśników, pracowników przedszkola, innych osób (w jaki sposób?);
 • nabywają wiedzę o swojej przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej (w jaki sposób?);
 • używają zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, w sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 
 • uczą się oceniania swojego zachowania, w szczególności respektowania zasad dobrej zabawy w grupie, w pracach użytecznych i w trakcie innych zajęć podejmowanych wspólnie;
 • są wdrażane do obowiązków (jakich?), wiedzą o swoich prawach i prawach innych (o jakich?);
 • miały okazję uczestniczyć w uroczystościach, wydarzeniach o charakterze patriotycznym (jakich, kiedy, z kim?).

Przygotowując się do sprawozdania z realizacji tego zadania, dyrektor skupia się przede wszystkim na nadzorze nad pracą nauczycieli, jednak powinien pamiętać także o nadzorze nad pracą nauczycieli z rodzicami, ponieważ wychowanie patriotyczne powinno być realizowane przy ich udziale. Warto sprawdzić, czy nauczyciele: 

 • w planach współpracy z rodzicami uwzględnili wychowanie do wartości poprzez wspólne kształtowanie postawy patriotycznej dzieci, w szczególności przez dawanie dobrego osobistego przykładu;
 • uwzględnili w planach współpracy z rodzicami ich udział w przedsięwzięciach patriotycznych (np. przygotowanie stroju galowego, udział w konkursach, uroczystościach i innych przedsięwzięciach dla dzieci i rodziców związanych z wychowaniem do wartości);
 • angażowali rodziców do czynnego udziału z dziećmi w uroczystościach poza przedszkolem, np. związanych z tradycją regionu, miejscowości, świętami państwowymi itp.
 1. Drugi kierunek polityki oświatowej państwa wiąże się z wdrażaniem nowej podstawy programowej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązuje już ponad rok, zatem nie jest zupełnie nowa, natomiast w zapisie tego kierunku polityki oświatowej zwraca się uwagę na kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci. 
  Dyrektor, przygotowując się do sprawozdania z wykonania tego zadania, może opierać się na ewaluacji wymagania „Dzieci są aktywne”, bo w jego charakterystyce zobowiązuje się nauczycieli do zaangażowania dzieci w prowadzone przez nich zajęcia. Nauczyciele powinni stwarzać dzieciom sytuacje, które zachęcają je do podejmowania różnorodnych aktywności, a także wdrażać do samodzielności. Kreatywność i innowacyjność to cechy, którymi powinien wykazać się nauczyciel, aby zaangażować dzieci do aktywności. Kreatywny nauczyciel niewątpliwie wyzwoli takie same umiejętności wśród dzieci, dlatego dyrektor powinien obserwować zajęcia prowadzone z dziećmi, aby pozyskać wiedzę na temat innowacyjności i kreatywności nauczycieli. Planowa, ale też doraźna obserwacja z pewnością da dyrektorowi wiedzę o tym: 
 • czy dzieci są aktywne podczas zajęć;
 • co wpływa na aktywność i zainteresowanie dzieci podczas zajęć;
 • czy nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy;
 • jakie formy aktywności wpływają na samodzielność dzieci;
 • czy dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;
 • czy dzieci aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz grupy, przedszkola, społeczności lokalnej;
 • czy w przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe;
 • czy sale dydaktyczne są wyposażone w kąciki zainteresowań, kąciki tematyczne;
 • czy przedszkole korzysta z dostępnych w środowisku możliwości (wycieczki, udział w konkursach, przeglądach);
 • czy dzieci mają możliwość prezentacji swoich umiejętności (uroczystości, przedstawienia, ekspozycje itp.).

Kolejnym zadaniem dyrektora jest sprawdzenie, w jaki sposób nauczyciele wywiązują się z przestrzegania zalecanych warunków realizacji podstawy programowej, w szczególności tych, które wyzwalają aktywność dzieci. Oczywiście chodzi głównie o tworzenie warunków do samodzielnej zabawy, ale nie tylko. Ważne jest, aby dyrektor w szczególności wiedział:

 • jak nauczyciele organizują zajęcia kierowane i niekierowane, w szczególności – czy wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu do kształtowania jego samodzielności;
 • czy aranżacja i zagospodarowanie przestrzeni pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania, w szczególności poprzez zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań, takich jak kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy, związane z obchodzonymi świętami, specyfiką pracy placówki czy aktualnie realizowaną tematyką; 
 • czy nauczyciele organizujący przestrzeń mają na uwadze to, że każde dziecko powinno mieć możliwość samodzielnego manipulowania przedmiotami bez rygorystycznych ograniczeń czasowych; 
 • czy nauczyciele umożliwiają dzieciom celebrowanie posiłków, wybieranie potraw, a także ich komponowanie;
 • czy nauczyciele organizują warunki do nabywania przez dzieci wiedzy i umiejętności szkolnych w sposób zindywidualizowany, a nie grupowy;
 • czy aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie czynności użytecznych, np. prac porządkowych przed posiłkami i po nich oraz po zabawie.
 1. Trzeci teg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy