Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Rada pedagogiczna

27 sierpnia 2019

NR 104 (Wrzesień 2019)

Rada pedagogiczna jako efektywna praca zespołowa

0 527

Wielu dyrektorów podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko nauczyciela pyta o umiejętność pracy w zespole, która w dzisiejszym świecie jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. Przed nami planowanie i realizacja rad pedagogicznych na cały rok szkolny. Zaczynamy!

Jak stworzyć zespół i zorganizować jego pracę?


Powołanie zespołu może nastąpić poprzez formalne wskazanie przez dyrektora grupy osób odpowiedzialnych za wykonanie określonego zadania lub też grupa osób może wystąpić do dyrektora o powierzenie im wybranego zadania. W tych przypadkach będą to zespoły formalne, których pracę należy udokumentować. Działania takich zespołów powinny być starannie zaplanowane i ujęte w ich harmonogramie pracy. Przykłady zespołów formalnych to zespół zadaniowy mający na celu opracowanie koncepcji pracy przedszkola, zespół do ewaluacji wybranego wymagania, zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W naszych placówkach obserwuje się także działanie zespołów nieformalnych. Są to grupy, które spotykają się i umawiają na współpracę przy realizacji jakiegoś wspólnego celu, np. grupa nauczycieli chce wspólnie zorganizować dzieciom wycieczkę do muzeum, teatrzyk, Dzień Pluszowego Misia. Dobór osób jest tu przypadkowy, często oparty na wzajemnych kontaktach personalnych.

Proces tworzenia i działania zespołu cechuje się pewnymi mechanizmami.

POLECAMY

W pierwszym etapie formowania zespołu często obserwujemy niepokój grupy, członkowie zespołu są zależni w działaniach od przywódcy zespołu i podejmują się testowania zadania.

W drugim etapie zauważyć można tak zwane ścieranie się – często wyzwala się wtedy atmosfera konfliktu; wśród członków zespołu pojawia się opór emocjonalny wobec stawianych im zadań, nawet wobec samego lidera.

W trzecim etapie pracy zespołu – grupa scala się, kształtują się normy i zasady współdziałania; nadal jeszcze występuje otwarta wymiana poglądów.

Czwarty etap to działanie zespołu – moment, kiedy wszystkiego rodzaju problemy interpersonalne zostają rozwiązane; zespół akceptuje cele i zadania, co umożliwia podjęcie wspólnego działania.

Zarówno w zespołach formalnych, jak i nieformalnych pojawia się osoba lidera. Do jego zadań należy kierowanie pracą zespołu. Każda osoba ogrywająca rolę lidera musi mieć świadomość, że kierując zespołem, powinna zachować określoną kolejność zadań:

 • sformułowanie – określenie celów, które będą realizowane przez zespół,
 • podział celów na zadania,
 • dobór albo wybór sposobów działania,
 • organizacja przebiegu działań,
 • delegowanie poszczególnym członkom danych zadań i motywowanie ich do pracy,
 • kontrola tego, co się dzieje w zespole.

Liderem zespołu może zostać każdy z nas. Najbardziej korzystne dla pracy zespołu jest, gdy osoba sama zgłasza chęć liderowania i zyskuje poparcie członków tego zespołu. Często zdarza się, że dyrektor, mając na uwadze różne aspekty, znając możliwości swoich pracowników, sam wyznacza osobę mającą pełnić tę funkcję. 


Czy moi nauczyciele potrafią pracować w zespole?


Udzielając odpowiedzi na to pytanie, musimy zastanowić się, czy rozumiemy istotę pracy w zespole i jak postrzegamy pracę zespołową. 

Aby sprostać zadaniom związanym z pracą w zespole i podjąć skuteczną oraz efektywną współpracę z innymi, powinniśmy mieć odpowiednie kompetencje.
 

Ankieta dla nauczycieli: „Czy umiem pracować w zespole?”

Jeżeli potrafisz twierdząco odpowiedzieć na większość postawionych poniżej pytań, to odpowiedź na pytanie zasadnicze „Czy umiem pracować w zespole?” będzie brzmiała: „Tak – umiem pracować w zespole”.

Pytanie Odpowiedź: tak  Odpowiedź: nie
Umiem słuchać innych    
Staram się zrozumieć ich punkt widzenia    
Potrafię zgodzić się na to, by ktoś miał inne zdanie niż ja    
Umiem zrezygnować z własnego celu, jeśli nie służy celom pracy zespołu    
Umiem komunikować się w sposób jasny i zrozumiały dla innych    
Potrafię zrozumieć stanowisko innych osób    
Rozumiem swoją rolę w zespole i jej znaczenie dla pracy oraz sukcesu zespołu    
Umiem obiektywnie oceniać pracę innych i przekazywać im informacje zwrotne na temat ich pracy    
Umiem dostrzegać starania innych    
Umiem zadbać o pozytywną atmosferę w zespole    
Potrafię unikać konfliktów, gasić napięcia i emocje    
Umiem wejść w kompromis po to, by osiągnąć cel całego zespołu    

 

W Prawie oświatowym istnieją zapisy świadczące o konieczności pracy zespołowej grona pedagogicznego oraz współpracy z pracownikami placówki przy realizacji określonych zadań. Na dyrektorze spoczywa obowiązek nadzoru pedagogicznego w tym obszarze działań. 

Warto zatem, by w przedszkolu znalazł się zbiór wypracowanych wspólnie przez radę pedagogiczną dokumentów mających na celu zapis konkretnych działań w zespole – 
od jego powołania do momentu dokonania podsumowania jego działalności. 


Procedura współdziałania w zespole


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r., poz. 996 ze zm.) – art. 111 pkt 5 omawia warunki i tryb powoływania zespołów nauczycieli do realizacji zadań określonych w statucie.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611). Wymaganie nr 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.

  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
   
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 § 4 ze zm.).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karc...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy