Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

13 marca 2020

NR 110 (Marzec 2020)

Powołanie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

69

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 grudnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Op 372/19)

Przedmiotem skargi do WSA było zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r., nr […], wydane w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola. 
Zaskarżonym zarządzeniem prezydent powołał wskazaną wyżej komisję, w skład której weszli: przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawicielki rady pedagogicznej przedszkola, przedstawiciele rady rodziców przedszkola, przedstawicielka Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawicielka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz przedstawicielka Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Gminy.
W skardze na to zarządzenie wojewoda wystąpił o stwierdzenie, że zostało ono wydane z naruszeniem prawa, oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Uzasadniając swoje stanowisko, wojewoda podniósł, że zaskarżone zarządzenie w sposób istotny narusza prawo na skutek powołania do składu komisji ówczesnych radnych rady miasta jako reprezentantów organu prowadzącego szkołę. Organem tym była w dacie podjęcia uchwały gmina, a kwestionowane reprezentantki gminy nie były pracownicami urzędu miasta, nie były też zatrudnione w jednostce obsługującej organ (prezydenta) i świadczącej pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań. Wojewoda powołał się przy tym na orzeczenia sądów administracyjnych i poglądy wyrażane w piśmiennictwie.
Należy nadmienić, że w skład komisji konkursowej wybierającej dyrektora przedszkola publicznego wchodzi po trzech przedstawicieli organu prowadzącego. Przedmiotem sporu było zatem to, że zdaniem wojewody przedstawicielami tymi nie mogli być radni, czyli osoby niezatrudnione w urzędzie gminy. 
W odpowiedzi na skargę wojewody prezydent wnosił o oddalenie skargi i obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania. Zwrócił uwagę na to, że powołanie komisji konkursowej było etapem postępowania konkursowego, którego końcowym wynikiem było powołanie konkretnej osoby na stanowisko dyrektora przedszkola. Wywołało ono zatem nieodwracalne skutki prawne. Poza tym przepisy dotyczące postępowań konkursowych nie precyzują kręgu przedstawicieli organu prowadzącego jednostkę oświatową i nie wykluczają przedstawicieli kolegialnego organu uchwałodawczego. Możliwość desygnowania radnych jest pragmatyczna z punktu widzenia transparentności i rzetelności postępowania konkursowego. Organ, tytułem przykładu, podał 10 przypadków powołania w skład komisji radnych z innych miast i gmin oraz podniósł, że osoby takie nadal są powoływane do komisji konkursowych w całej Polsce. Zarzucił, że stanowisko zajęte przez wojewodę prowadzi do ograniczenia roli organu stanowiącego gminy i godzi w przejrzystość i funkcjonalność procedury konkursowej. Zakaz zasiadania w komisji osoby pełniącej funkcję organu monokratycznego, wynikający z przywołanych przez wojewodę orzeczeń sądowych, nie obejmuje członków organu kolegialnego, z których żaden nie jest piastunem tego organu. W tym zakresie powołał się na pozytywną opinię prawną wydaną na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez dra T.K. z Uniwersytetu […], dotyczącą możliwości delegowania przez burmistrza radnego do komisji konkursowej.
W omawianym wyroku sąd zauważył, że zarządzenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o powołaniu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, dla którego dana jednostka samorządu jest organem prowadzącym, stanowi akt z zakresu administracji publicznej. Powołanie komisji jest elementem procedury mającej na celu wyłonienie kandydata, któremu ma być powierzone stanowisko dyrektora przedszkola. Jest to akt o charakterze organizacyjnym, związany z wykonywaniem zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie oświaty. Zarządzenie takie jest natomiast prawną formą działania prezydenta miasta, który w ten sposób podejmuje władcze rozstrzygnięcie w zakresie swoich kompetencji wynikających z ustawy oświatowej. Wszystko to prowadzi do wniosku, że zarządzenie o powołaniu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola należy do kategorii aktów z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a., zaskarżalnych do sądu administracyjnego.
Z uwagi na fakt, że przedmiotem skargi jest zarządzenie prezydenta miasta […], wydane w 2017 r., sąd dokonał jego oceny zgodności z prawem na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Zasady powoływania na stanowisko dyrektora szkoły ówcześnie były uregulowane w ustawie o systemie oświaty – nadal powoływanej jako u.s.o. Stosownie do art. 36a ust. 1 u.s.o. w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania zarządzenia, to jest przed jego zmianą wprowadzoną art. 15 pkt 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Zgodnie natomiast z art. 36a ust. 2 i 6 u.s.o. kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: 

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę; 
 2. dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
 3. po jednym przedstawicielu: 
  1. rady pedagogicznej, 
  2. rady rodziców, 
  3. zakładowych organizacji związkowych, 

przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy – z zastrzeżeniem ust. 7. W myśl art. 36a ust. 7 i 8 u.s.o. łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.
Przeprowadzona przez sąd analiza zacytowanych przepisów prowadzi do wniosku, że słuszny jest zarzut Wojewody Opolskiego co do nieprawidłowości wskazania członków komisji konkursowej, mających być przedstawicielami organu prowadzącego przedszkole. Podkreślić należy, że przepisy w sposób wyczerpujący określają skład komisji konkursowej w już działającym przedszkolu. Liczba członków komisji jest określona w sposób sztywny i organ prowadzący nie ma prawa jej zmieniać. Jak wyżej wskazano, do składu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola organ prowadzący powołuje m.in. swoich trzech przedstawicieli.
Należy zwrócić uwagę, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany został pogląd, że w skład komisji konkur...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy