Dołącz do czytelników
Brak wyników

O statucie przedszkola niepublicznego raz jeszcze

Artykuły z czasopisma | 7 lutego 2018 | NR 88
273

Statuty przedszkoli publicznych powinny zostać dostosowane do regulacji obowiązujących 1 września 2017 r. najpóźniej do końca listopada 2017 r., ale tylko w przypadku przedszkoli publicznych. Określa to art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60. Natomiast nie ma regulacji obligujących do zastosowania tego terminu również przez placówki niepubliczne. Oznacza to, że przedszkola niepubliczne powinny zasadniczo dostosować swoje statuty już na 1 września 2017 r. do regulacji określonych w art. 172 i 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, lub przed tym dniem wydać decyzję wskazującą ewentualny termin dostosowania statutu do nowych wymogów.

 

Przedszkola publiczne miały na nowelizację swoich statutów trzy miesiące, natomiast skoro nie zobligowano do przestrzegania tego terminu placówek niepublicznych, to jego określenie należy do osoby prowadzącej. Z uwagi na dość znaczne zmiany czas ten może być dłuższy niż wyznaczony przedszkolom publicznym, np. sześć miesięcy. Jednak decyzja powinna być podjęta w granicach zdrowego rozsądku. Pół roku to ostateczny termin na dostosowanie, więc teoretycznie, jeśli ktoś nie dokonał tego dostosowania wcześniej, to jest jeszcze czas do końca marca 2018 r. Ważne, aby dołączyć do statutu informację, zarządzenie dyrektora lub inną pisemną formę stwierdzającą czas dostosowania statutu do nowych wymogów wskazujący na datę graniczną. W przypadku jakiejkolwiek kontroli z kuratorium, bo to jest właściwy organ do badania zgodności pracy przedszkola ze statutem, teoretycznie mamy klarowną sytuację i pole do ewentualnej obrony.

Pamiętać należy, że w terminie 14 dni od dokonania zmiany lub wprowadzenia nowego statutu fakt ten należy zgłosić organowi prowadzącemu ewidencję niepublicznych przedszkoli (art. 82 ust. 2 pkt 4 w zw. z ust. 5 UoSO, od 1 września 2017 r. art. 168 ust. 4 pkt 4 i ust. 13 PO).

Statut przedszkola niepublicznego powinien zawierać te same elementy co statut przedszkola publicznego, uwzględniając specyfikę placówki. Szczegółowe regulacje określone są w art. 102 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe.

Oznacza to, że w statutach przedszkoli niepublicznych należy uwzględnić m.in. następujące zagadnienia:

  • prawa i obowiązki pracowników oraz wychowanków przedszkola, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków;
  • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola;
  • sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
  • sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w placówce oraz w czasie zajęć poza nią;
  • szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  • formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;
  • organizację pracy, w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli są prowadzone takie zajęcia;
  • czas pracy przedszkola lub oddziału ustalony przez organ prowadzący (osobę prowadzącą);
  • zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia;
  • zadania pracowników związane z:

- zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć,
- współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwani...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy