Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

26 lutego 2018

NR 76 (Listopad 2016)

Nauka czytania - nowe zadanie przedszkola

844

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ponownie obliguje nauczycieli przedszkoli do nauki czytania. Listopad to miesiąc, w którym zazwyczaj dokonuje się podsumowania wstępnej analizy gotowości szkolnej dzieci, która z pewnością obejmuje stopień rozwoju funkcji decydujących o nauce czytania i pisania. Warto przeanalizować kilka kluczowych zagadnień warunkujących gotowość szkolną dzieci.


Od 2009 r. stopniowo wprowadzano reformę edukacyjną polegającą na objęciu obowiązkiem szkolnym sześciolatków. Obowiązująca do września 2016 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie przewidywała nauki czytania, a jedynie przygotowanie do nauki czytania i pisania. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowało, że przez siedem lat formalnie nie było obowiązku nauki czytania i pisania, ale w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej. Wielu nauczycieli, wykorzystując potencjalne możliwości dzieci, nie rezygnowało z nauki czytania i pisania. W przypadku kiedy dzieci wykazywały zainteresowanie czytaniem i pisaniem, posiadały naturalną chęć podejmowania się tych zadań, niewykorzystanie takiej szansy przez nauczyciela byłoby błędem. Biorąc pod uwagę indywidualizację pracy z dzieckiem oraz jego optymalny rozwój można stwierdzić, że postępowanie nauczycieli było jak najbardziej właściwe, mimo że nie mieli oni takiego obowiązku. Błędem natomiast była i jest nadal nauka czytania bez odpowiedniego przygotowania dziecka, a ściślej mówiąc – bez osiągnięcia odpowiedniej sprawności poszczególnych zmysłów decydujących o funkcjonowaniu analizatorów warunkujących zdobycie tych umiejętności.

POLECAMY

Wiadomo, że od września 2016 r. nauka czytania i pisania w przedszkolu obejmuje próby czytania oraz jeśli dziecko wykazuje taką chęć, to również pisania. Chodzi o to, aby dziecko w przedszkolu potrafiło ułożyć wyraz z liter, przeczytać ułożony z liter wyraz, podzielić zdanie na wyrazy, podzielić wyrazy na sylaby. Naukę pisania przypisuje się szkole, w przedszkolu mówi się raczej o przygotowaniu do nauki pisania. Nie każde dziecko nauczy się pisać już w przedszkolu, ale każde powinno poznać podstawowe zasady pisania, osiągnąć sprawność manualną pozwalającą prawidłowo trzymać ołówek, kreślić szlaczki i próbować pisać samodzielnie literki lub cyferki. To samo dotyczy nauki liczenia. W podstawie programowej znajdują się dokładne zapisy umiejętności, jakie każde dziecko powinno zdobyć na koniec przedszkola. Nauka liczenia obejmuje cyfry do 10 oraz umiejętność poprawnego ich dodawania i odejmowania, a także odróżniania zbiorów większych od mniejszych.

Prawidłowo rozwijający się sześciolatek jest w stanie osiągnąć te umiejętności bez względu na to, czy będzie uczył się w przedszkolu, czy w szkole. Świadczą o tym badania nad dojrzałością szkolną sześciolatków. Skoro mamy ponownie sześciolatki w przedszkolach i ponownie obowiązek kształcenia czynności szkolnych (czytanie, liczenie, przygotowanie do pisania), to warto odświeżyć wiedzę z zakresu gotowości szkolnej dzieci.

Gotowość szkolna dzieci inspirowała wielu badaczy do poszukiwań odpowiedzi na pytanie o znaczenie i możliwości optymalizacji przygotowania dziecka do podjęcia formalnej nauki

Pojęcie dojrzałości lub gotowości szkolnej dziecka funkcjonuje w literaturze psychologicznej od początku ubiegłego stulecia. Gotowość szkolna dzieci inspirowała wielu badaczy do poszukiwań odpowiedzi na pytanie o znaczenie i możliwości optymalizacji przygotowania dziecka do podjęcia formalnej nauki. Ujmując zagadnienie niejako w trzech kategoriach, wspomnieć należy o badaniach nad uczeniem się matematyki prowadzonych przez Edytę Gruszczyk-Kolczyńską, badaniach nad osiągnięciem umiejętności czytania i pisania prowadzonych przez Grażynę Krasowicz-Kupis czy Matrę Bogdanowicz oraz badaniach Anny Brzezińskiej skierowanych w stronę rozszerzania rozumienia dojrzałości szkolnej jako elementu procesu wychowania i edukacji w szeroko pojętym kontekście społecznym.

Ujmując zagadnienie w sposób dość ogólny, można stwierdzić, że dojrzałość szkolna dzieci uwarunkowana jest poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu:

 • percepcji wzrokowej (analiza i synteza, identyfikowanie, porównywanie, kierunkowość, pamięć wzrokowa),
 • sprawności ruchowych, grafomotorycznych, w tym lateralizacji o typie ustalonym, oraz elementarnych umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej (prawa–lewa, góra–dół względem siebie i innych osób),
 • integracji wzrokowo-ruchowej oraz percepcyjno-motorycznej w innych zakresach,
 • percepcji słuchowej (różnicowanie cech dźwięków, różnicowanie mowy i innych dźwięków, percepcja i dotwarzanie rytmów, pamięć słuchowa),
 • wymowy, czyli umiejętności budowania różnego typu wypowiedzi,
 • świadomości pisma jako systemu znaków, który rządzi się swoistymi regułami i ma określone odniesienie do mowy,
 • sprawności w zakresie uwagi oraz pamięci,
 • rozwoju myślenia (operacje umysłowe, odwracalność), 
 • nastawienia i motywacji.

 

Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej dzieci

Nastawienie i motywacja. Rola tych czynników jest istotna dla wszelkich form aktywności i umiejętności kształconych nie tylko w przedszkolu. W przypadku umiejętności czytania odnosi się w szczególności do swoistych czynności komunikacyjnych. Pozytywne nastawienie i motywacja do czytania i pisania rozwijają się od okresu niemowlęcego przez kontakt z książką jako atrakcyjnym obiektem do manipulacji i poznawania otaczającej rzeczywistości. Relacje z opiekunami powiązane z sytuacją wspólnego czytania czy czytania dziecku wyzwalają zainteresowanie i chęć ponownego doświadczania przyjemności obcowania zarówno z książką jako przedmiotem (zabawką), jak i opiekunem. Kontakt z książką jako źródłem ciekawych informacji połączony ze wzmacniającym serdecznym kontaktem z bliską osobą jest bezcennym źródłem pozytywnego nastawienia emocjonalnego do czytania o trwałym charakterze. W badaniach prowadzonych przez Annę Brzezińską czynniki te zajmują szczególne miejsce obok sfery procesów psychomotorycznych i poznawczych jako te, które decydują o tym, czy dziecko chce czytać. Wczesny kontakt z książką kształtuje wewnętrzną potrzebę opanowania czynności czytania i pisania oraz w sposób naturalny buduje odporność na nieuniknione na początkowym etapie niepowodzenia. Toteż stymulacja procesów motywacyjnych powinna mieć szczególne miejsce w początkowej fazie nauki czytania i pisania. Chodzi o duże emocjonalne zaangażowanie dzieci w naukę, która nie wygląda jak nauka (w sensie kilkukrotnego powtarzania, trenowania itp.), tylko jak dobrze zorganizowana zabawa. Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby zmotywować dziecko tak, by w efekcie naszych starań zechciało samodzielnie odkrywać dobrodziejstwo posiadania umiejętności czytania i pisania.

Kontakt z książką jako źródłem ciekawych informacji połączony ze wzmacniającym serdecznym kontaktem z bliską osobą jest bezcennym źródłem pozytywnego nastawienia emocjonalnego do czytania o trwałym charakterze.

Sprawność percepcyjno-motoryczna. Rozwój analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, jest uważany za fundamentalny na wczesnym etapie nauki czytania i pisania. Chodzi o wyrobienie gotowości psychomotorycznej, istotnej ze względu na różnicowanie wzrokowe liter (kształt, położenie), utrzymywanie kierunku i sekwencyjność postrzegania, prawidłowość w kreśleniu form literowych i ich łączenie. Wraz z opanowywaniem umiejętności czytania i pisania rozpoznawanie i kreślenie liter staje się zautomatyzowane, a rola analizy wzrokowej maleje na rzecz funkcji językowych i językowego przetwarzania informacji, toteż nie należy zbytnio przeceniać znaczenia funkcjonowania samych analizatorów, a raczej skupić się na współpracy między nimi. Mowa o integracji sensorycznej i sensoryczno-motorycznej. Warto sięgnąć do badań i literatury Maty Bogdanowicz, która w ciekawy sposób opisuje rolę nie tyle samej percepcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej, ale i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Zatem metoda dobrego startu warta jest przypomnienia.

Rozwój intelektualny. O dojrzałości szkolnej świadczy osiągnięcie rozwoju myślenia na poziomie operacyjnym. Pomiędzy szóstym a siódmym rokiem życia czynności umysłowe dziecka organizują się w określone struktury logiczne. Dziecko dostrzega, że obserwowany przez niego układ elementów czy sytuacji jest wynikiem zachodzących zmian. Pozwala to dziecku na przewidywanie bardziej trafnych skutków własnych czynności. Dziecko w tym wieku potrafi także składać, odwracać i łączyć te same elementy w obrębie jakiejś całości, ujmować ten sam materiał z różnych punktów widzenia. Przechodzi zatem do okresu operacji konkretnych, tzn. że łatwiej przeprowadza operacje (czynności) umysłowe na podstawie konkretnego materiału. Do operacji myślowych zalicza się analizę, czyli myślowe rozdzielenie danych całości, wyodrębnienie poszczególnych elementów z całości przedmiotów lub zjawisk. Synteza z kolei polega na scaleniu i łączeniu wyodrębnionych składników w trakcie analizy w sensowną całość. Porównywanie, czyli ujmowanie podobieństw i różnic między przedmiotami pod względem cech, właściwości. Abstrahowanie polega na wyróżnianiu właściwości rzeczy czy zjawisk z jednoczesnym pominięciem innych, mniej istotnych. Uogólnianie polega na ujmowaniu wspólnych cech dla jakiejś grupy przedmiotów czy zdarzeń. W nauce czytania szczególnie istotne są operacje analizy i syntezy pozwalające dziecku dokonać podziału wyrazu na głoski lub sylaby i złożenie wyrazu z poszczególnych głosek, sylab. Analiza i synteza fonemowa lub sylabowa jest umiejętnością, którą należy doskonalić, zanim zacznie się wprowadzanie liter. Osiągnięcie przez dziecko stadium myślenia na poziomie konkretnych operacji jest podstawą rozwinięcia się świadomości językowej, która jest kolejnym zasadniczym komponentem dojrzałości do czytania i pisania.

Rozwój mowy i języka, czyli tzw. podstawowe umiejętności językowe. Najogólniej mówiąc, jest to osiągnięcie takiego rozwoju mowy i zasobu słownictwa pozwalającego w sposób zrozumiały komunikować się z otoczeniem. W praktyce oznacza
to opanowanie symboli i reguł językowych, a wyraża się w sprawnościach fonologicznych, morfologiczno-skład-
niowych, semantycznych i pragmatycznych. Opanowanie systemu językowego jest fundamentalne, bowiem w czytaniu i pisaniu wykorzystuje się język jako bazę komunikacji. Sprawności fonologiczne odnoszą się do posługiwania się fonemami lub sylabami, a dokładniej obejmują słuch fonematyczny, analizę i syntezę głosek czy sylab. Sprawności morfologiczno-składniowe odnoszą się do umiejętności gramatycznych, czyli budowy i odmiany wyrazów oraz budowy i stosowania zdań. Umiejętności semantyczne dotyczą doboru słownictwa, adekwatnego użycia słów, umiejętności konstruowania wypowiedzi oraz rozumienia. Świadomość językowa oznacza uświadomienie sobie przez dziecko istnienia symboli językowych i reguł języka. Rozwój świadomości językowej przebiega stopniowo – od zdolności dzielenia zdań na wyrazy po dzielenie słów początkowo na sylaby, potem na głoski. Opanowanie czytania i pisania na początku tego procesu wymaga niezwykle złożonych umiejętności. Dziecko w przedszkolu, jeśli uczęszcza do niego regularnie lub jeśli ma podstawy zapoczątkowane w edukacji domowej, nie powinno mieć większych problemów z opanowaniem tych umiejętności. Problemem pozostaje jednak wypracowanie takich metod wspierania rozwoju dzieci, które zredukowałyby do minimum ryzyko pojawienia się trudności w czytaniu i pisaniu. Istnieje wiele metod i sposobów wspomagania dzieci w osiąganiu dojrzałości szkolnej, ale podstawą jest właściwa diagnoza rozwojowa. Ważne są też kompetencje nauczyciela, warunki, w jakich przebiega jego praca, w szczególności baza dydaktyczna.

 

Badania poziomu rozwoju dzieci na podstawie Skali Gotowości Szkolnej

Spośród wielu narzędzi, które są dostępne na rynku, Skala Gotowości Szkolnej to metoda standaryzowana w ramach projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków”, przeprowadzonego około dekady temu przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. W latach 2004–2006 zostały przeprowadzone badania gotowości szkolnej dzieci, które opisano w publikacji „Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich”. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy polskie sześciolatki mogą być uczone czytania jedną pewną metodą. Okazało się, że odpowiedź jest bardzo złożona, gdyż badania wykazały, że poddane badaniu sześciolatki były grupą bardzo zróżnicowaną. Wygodnie byłoby powiedzieć, że znajdują się one na jednym, takim samym etapie osiągania umiejętności czytania i wskazać kierunki oddziaływań, ale, niestety, nie jest to możliwe. Badania wykazały, że 10% dzieci nie znało liter, więc nie można ich wdrażać do czytania. Mimo założeń programowych wskazujących, iż rozpoczynanie wdrażania do czytania powinno bazować na czytaniu całościowym, z uzyskanych rezultatów wynikało, że dzieci nie korzystały z takiej umiejętności. Można było wnioskować, że albo nie stosowano czytania globalnego, albo strategie analityczne zdominowały nauczanie i dzieci skrupulatnie im się podporządkowały. Grupa dzieci słabo czytających miała ogromne kłopoty wynikające ze strategii bazującej na pojedynczych głoskach, a wyjście poza „magiczną” analizę jest dla nich bardzo trudne. Większość z nich nie podejmowała prób czytania sylabami, nie mówiąc już o czytaniu całościowym wyrazowym, nawet w przypadku wyrazów o bardzo prostej strukturze. Autorzy badań wskazują na pewne kierunki pracy, które warto wziąć pod uwagę, przygotowując dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej (źródło: „Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich”, Grażyna Krasowicz-Kupis, CMPPP, Warszawa 2006 r.).

W nauce czytania szczególnie istotne są operacje analizy i syntezy pozwalające dziecku dokonać podziału wyrazu na głoski lub sylaby i złożenie wyrazu z poszczególnych głosek, sylab. Analiza i synteza fonemowa lub sylabowa jest umiejętnością, którą należy doskonalić, zanim zacznie się wprowadzanie liter

„Główne cele, które należałoby realizować w związku z przygotowywaniem dzieci do efektywnej nauki czytania, są następujące: 

 • zwracamy szczególną uwagę na rozwój językowy dziecka (nie tylko poprawność artykulacji),
 • wzmacniamy spontaniczne zabawy językowe i inspirujemy nowe,
 • obejmujemy opieką logopedyczną dzieci od najmłodszych lat,
 • rozwijamy i utrwalamy samodzielność dziecka we wszelkich przejawach jego aktywności,
 • propagujemy wczesny i systematyczny kontakt z książką,
 • rozbudzamy wyższą świadomość pisma, co oznacza większą motywację do wcześniejszych prób samodzielnego poznawania liter, czytania i pisania,
 • przywiązujemy dużą wagę do ćwiczeń językowych na sylabach i elementach śródsylabowych, a nie na fonemach,
 • nie wprowadzamy zbyt wcześnie analizy fonemowej ani metody analitycznej w nauczaniu czytania, 
 • indywidualizujemy metody nauczania ze względu na indywidualne style czytania występujące u dzieci i dorosłych, 
 • ot...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy