Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kryteria, od których zależy uwzględnienie wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – orzecznictwo WSA
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Wa 1160/19)

Artykuły z czasopisma | 3 grudnia 2020 | NR 116
73

W wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że jednym z kryteriów, od którego zależy uwzględnienie wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest analiza dorobku zawodowego nauczyciela. Dokonuje jej komisja kwalifikacyjna po przeprowadzonej rozmowie, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji. Jakość udzielonych odpowiedzi na zadawane pytania rzutuje na końcową ocenę wyrażoną w decyzji administracyjnej. Chodzi tu o jakość odpowiedzi – zarówno merytoryczną, jak i językową. Ocenie może zatem podlegać również sposób wysławiania się kandydata na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Sprawa ta rozpoczęła się od postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które zakończyło się wydaniem decyzji w sprawie odmowy nadania tego stopnia. 

POLECAMY

W tym wypadku postępowanie toczyło się w odniesieniu do nauczyciela szkoły artystycznej, a organem właściwym do  nadania kolejnego stopnia awansu była komisja powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W toku postępowania członkowie komisji stwierdzili m.in., że:

  • pomimo dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego (brak opisu uzyskanych efektów we wszystkich punktach) nauczyciel nie potrafił potwierdzić podczas rozmowy kwalifikacyjnej swoich kompetencji jako muzyk – instrumentalista – nauczyciel. Odpowiedzi były nieadekwatne do zadawanych pytań, a brak precyzji w wypowiedziach powodował wrażenie kompletnej nieznajomości tematu. Wrażenie takie potęgował zbytni kolokwializm wypowiedzi, nieprzystający do sytuacji;
  • przedstawiona dokumentacja zawiera szczegółowe opisy podejmowanych działań, dość pobieżną analizę oraz brak uzyskania efektów. Nauczyciel miał problem ze zrozumieniem pytań stawianych podczas rozmowy. Pomimo moderowania wypowiedzi przez ekspertów jego odpowiedzi były niewyczerpujące w zakresie podjętych zagadnień metodycznych. Styl wypowiedzi, składnia i słownictwo były zbyt kolokwialne;
  • nauczyciel nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez komisję, nie udzielił precyzyjnych odpowiedzi. Nie rozwinął ich pomimo pomocy członków komisji i dodatkowych, naprowadzających pytań. Na pytanie o współpracę z rodzicami odpowiedział tylko, że miał dobry kontakt z rodzicami ucznia i informował o postępach. Nie wykazał się znajomością tematu.

Przytoczone uzasadnienia z indywidualnych kart punktacyjnych zawierają uwagi dotyczące nazbyt potocznego języka używanego w wypowiedziach nauczyciela. Procedura awansu zawodowego dotyczy nauczycieli, czyli osób, od których wymaga się poprawności językowej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą (wspomniane normy przyjęte w szkolnictwie), dla których każdy nauczyciel powinien stanowić wzór (także w kwestii używa...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy