Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca , Otwarty dostęp

1 września 2021

NR 122 (Wrzesień 2021)

Diagnozowanie potrzeb placówki w nowym roku szkolnym

0 452

Każdy rok szkolny to nowe wyzwanie zarówno dla dyrektora, nauczycieli, jak i podopiecznych każdego przedszkola. Kluczowym elementem poprzedzającym właściwe zaplanowanie wszystkich działań jest szczegółowa diagnoza potrzeb placówki w szerokim ich rozumieniu.

Wielopłaszczyznowe spojrzenie na potrzeby i warunki środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przedszkola pozwala właściwie ocenić, w jakich obszarach potrzebne będzie wsparcie i pomoc. Warto podkreślić, że w działaniach diagnostycznych powinni brać udział wszyscy członkowie społeczności – tylko wówczas jej wyniki będą rzetelne. Podejmowane w ramach rozpoznania działania możemy przedstawić w poniższej procedurze.
Najważniejsza jest diagnoza – daje nam ona informację dotyczącą tego, jakie wsparcie jest konieczne. Aby była rzetelna i dokładna, warto przeanalizować wnioski uzyskane w wyniku rozpoznania dokonanego przez rodziców, specjalistów (np. z poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz przez nauczycieli. Każda z tych osób dysponuje informacjami niezbędnymi do uzyskania prawidłowej diagnozy, dzięki której możemy przede wszystkim określić realny stan oraz zasoby, jakimi dysponujemy. 
Jako że głównym celem placówki oświatowej jest działalność skierowana na ucznia i jego potrzeby, większość działań podejmowanych w trakcie roku szkolnego obejmuje właśnie zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży. Przeprowadzenie tego typu diagnozy jest procesem długotrwałym i wielopłaszczyznowym, dlatego warto dobrze się do niego przygotować i zaplanować wszystkie jego etapy. Podsumowanie mijającego roku szkolnego jest doskonałym momentem na wysnucie wniosków oraz ewaluację podjętych działań. Pozwala spojrzeć krytycznie na to, co zostało zrealizowane, oraz dostrzec konieczność wprowadzenia zmian, ulepszeń czy działań dodatkowych, których celem jest podniesienie jakości pracy przedszkola. Bardzo ważnym elementem determinującym planowanie i rozpoznawanie potrzeb placówki na dany rok szkolny jest też polityka oświatowa państwa. Dokument ten jest jednolity i odnosi się do wszystkich placówek na terenie kraju. Wpływa ona na efektywność funkcjonowania systemu oświaty oraz jej wszechstronny rozwój. Polityka oświatowa państwa odnosi się do wielu aspektów funkcjonowania przedszkola, takich jak: zarządzanie, kompetencje nauczycieli, podkreślenie roli rodziców w procesie edukacji i wychowania, a także do kompetencji i umiejętności, jakie powinny być rozwijane u wychowanków. 

POLECAMY

Procedura rozpoznania działań diagnostycznych

Najważniejszymi wyznacznikami służącymi diagnozowaniu potrzeb przedszkola przez dyrektora są dokumenty, w których analiza pozwala wskazać kierunki rozwoju i pracy w kolejnym roku. Należą do nich głównie: raport z ewaluacji wewnętrznej, sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i z realizacji planu pracy przedszkola oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Dla pełnego oglądu sytuacji warto ponadto wykorzystać badania ankietowe skierowane do rodziców i nauczycieli. Ich wyniki, zestawione z wnioskami wyciągniętymi z analizy wspomnianych wcześniej dokumentów, pozwolą skonstruować właściwy obraz obecnej sytuacji przedszkola oraz wskazać obszary wymagające zmian. 
Niezbędne do przeprowadzenia diagnozy mogą być m.in.:

  • dzienniki zajęć,
  • listy obecności, 
  • dyplomy, certyfikaty,
  • wywiady, testy, ankiety,
  • analizy dokumentów lokalnych instytucji. 

Rolą dyrektora przedszkola jest zatem dogłębne rozpoznanie sytuacji placówki i stanu faktycznego w odniesieniu do wielu aspektów i czynników mających wpływ na jej funkcjonowanie. Należy wziąć pod uwagę strukturę demograficzno-społeczną uczniów, a także sytuację rodzinną i finansową. Ważne jest też to, czy w okolicy występują mniejszości narodowe oraz czy dzieci posługujące się innym językiem niż polski uczęszczają do placówki. 
Analizując potrzeby przedszkola, trzeba również wziąć pod uwagę kwestie związane zarówno z warunkami lokalowymi, potrzebami środowiska, jak i założonymi do realizacji celami. 
Priorytetem w każdej placówce oświatowej są zdrowie i bezpieczeństwo uczniów – konieczne jest zatem zadbanie o to, aby budynek oraz jego otoczenie nie stwarzały zagrożenia. Czystość i estetyka wnętrz również wpływają pozytywnie na samopoczucie podopiecznych i nauczycieli, a przyjazne wyposażenie podnosi walory przedszkola. Potrzeby finansowe placówek oświatowych są związane z właściwym ich wyposażeniem oraz z poszerzaniem bazy dydaktycznej pomocnej w realizacji procesów edukacyjnych. 
Do innej grupy potrzeb przedszkola, jakie obowiązany jest zaspokoić dyrektor, zaliczają się potrzeby kadrowe. Oprócz przedmiotów przewidzianych w podstawie programowej dyrektor musi zapewnić wszystkim dzieciom, które tego wymagają, właściwą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W tym celu konieczne jest zatrudnienie odpowiednich specjalistów bądź też zachęcenie nauczycieli do podniesienia swoich kwalifikacji za pomocą kursów kwalifikacyjnych albo studiów podyplomowych. Odpowiednio wykwalifikowana kadra nauczycielska jest niezwykle cennym zasobem wspierającym jakość edukacji i wychowania, przyczyniającym się do rozwoju swoich podopiecznych. Stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli pozwala lepiej diagnozować potrzeby dzieci i na nie odpowiadać. Ważne jest zatem rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych nauczycieli oraz właściwe motywowanie i zachęcanie ich do dalszego kształcenia się. Zatrudnienie pedagoga albo psychologa szkolnego również owocuje właściwym diagnozowaniem wychowanków przedszkola oraz udzielaniem im skutecznej pomocy. Wspominając o udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozowaniu ich potrzeb w tym kierunku, warto zauważyć pomijany często aspekt, jakim jest praca z dzieckiem zdolnym. Dyrektor powinien rozpoznać potrzeby takich dzieci oraz umożliwić im udział w zajęciach rozwijających uz...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy