Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

1 września 2021

NR 122 (Wrzesień 2021)

Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach (trudności, wątpliwości)

28

Początek roku szkolnego 2021/2022 to czas rozpoczynania staży w ramach procedury awansu zawodowego. Przypomnijmy pokrótce, zanim zajmiemy się trudnościami i wątpliwościami, jak rozpoczynamy procedurę awansową.

Przepisy obowiązujące w zakresie awansu zawodowego:

POLECAMY

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. w 2021 r., poz. 4),
 • rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm. w 2019 r., poz. 1650).

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora publicznej i niepublicznej szkoły, przedszkola czy też placówki, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.
Dyrektor publicznej i niepublicznej szkoły, przedszkola lub placówki, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie wyżej wymienionego terminu nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w publicznej i niepublicznej szkole, przedszkolu czy też placówce co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora, uwzględniający wymagania ustalone przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
Nauczycielom, którzy w okresie stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w publicznej i niepublicznej szkole, przedszkolu czy też placówce nie później niż w okresie trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Tę ocenę (popularnie nazywaną „cząstkową”) uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.
Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Uwaga: 

 1. opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w:
  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,
  • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;
 2. opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

Rozwiewamy wątpliwości związane z rozpoczynaniem stażu w ramach awansu zawodowego.
Przypadek 1. 
Pytanie:

Nauczycielka wychowania przedszkolnego chce złożyć we wrześniu 2021 r. plan rozwoju zawodowego, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela kontraktowego (nie pracowała w zawodzie od 1999 r.). Ma dyplom ukończenia studium nauczycielskiego o specjalności wychowanie przedszkol...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy