Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

9 marca 2021

NR 119 (Marzec 2021)

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022

0 1008

Prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, dla sześciolatków jest ono obowiązkowe. Dzieci, które ukończyły dwa i pół roku, również mogą zostać przyjęte do placówki przedszkolnej, pod warunkiem, że po rekrutacji zostaną wolne miejsca.

Zasady rekrutacji

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Jeżeli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Procedura rejestracyjna w różnych miastach i gminach przebiega zróżnicowanie. Informacji na ten temat należy szukać w mediach lokalnych i na stronach danych placówek oświatowych.

POLECAMY

W placówkach publicznych obowiązuje pięć kryteriów ustawowych, które są brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które jest wychowywane tylko przez jednego z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria wynikające z lokalnych potrzeb społecznych. Każdemu kryterium (ustawowemu i dodatkowemu) przypisana jest określona liczba punktów. Kryteriom ustawowym odpowiada stała liczba 260 punktów. Liczbę punktów przypisaną pozostałym kryteriom ustalają samorządy. 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą. Na tym etapie to samorząd decyduje o kryteriach, którymi mogą być: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub kryterium dochodowe. Ważne, aby rodzice wiedzieli, że o przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rekrutacji do przedszkoli

Nie ma jednego, odgórnie ustalonego terminu rekrutacji do przedszkoli, a tym samym składania wniosków. O tym, kiedy odbywają się zapisy do przedszkoli, decyduje organ prowadzący. Dokładnych informacji należy szukać na stronie urzędu miasta, gminy lub placówek oświatowych. Na stronach urzędu znajduje się również lista przedszkoli, które uczestniczą w rekrutacji, wraz z informacją o liczbie wolnych miejsc i sposobie rekrutacji. Rodzice mają prawo ubiegać się o miejsce w kilku wybranych placówkach, zaznaczając preferencje. Wniosek składa się tylko jeden – w tzw. przedszkolu pierwszego wyboru. 

W zdecydowanej większości placówek oświatowych rekrutacja odbywa się już elektronicznie. Wówczas wniosek należy złożyć na specjalnie do tego celu stworzonej platformie internetowej. We wniosku elektronicznym bardzo istotne jest określenie przedszkola pierwszej, drugiej, trzeciej preferencji (najczęściej do wyboru rodzic ma trzy placówki). Pierwsza preferencja określa to przedszkole, które zostało wybrane przez rodziców jako to, na którym najbardziej im zależy. Trzeba pamiętać (bardzo ważne), aby wniosek złożony elektronicznie wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej, należy zgłosić się do wybranej placówki po wniosek o przyjęcie. Wypełniony dokument rodzice składają w wybranym przedszkolu. 

Wraz z wnioskiem może być konieczne złożenie dodatkowych dokumentów, m.in.:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola w rekrutacji wstępnej, rodzice mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. 

Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnością do przedszkola odbywa się na podstawie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
 • decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z racji niepełnosprawności wydaje się dzieciom:

 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • niewidomym,
 • słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka w wieku przedszkolnym odbywa się zawsze na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Placówka edukacyjna nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć zaświadczenie od lekarza, stwierdzające chorobę, niepełnosprawność lub zaburzenie, które może być przyczyną uznania, że dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne.

Co daje orzeczenie?

Najważniejszą częścią orzeczenia są zalecenia, ponieważ przedszkole ma obowiązek je realizować. Zalecenia dotyczą trzech kwestii:

 • form kształcenia: przedszkole ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, szkoła ogólnodostępna, integracyjna, specjalna, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, szkoła zorganizowana przy młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w tym punkcie poradnia wskazuje konkretne zajęcia, np. terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitację ruchową, fizjoterapię, zajęcia socjoterapeutyczne i inne;
 • warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, tj. metod i form pracy z dzieckiem, codziennego dostosowania sposobu nauczania do deficytów płynących z niepełnosprawności i integracji dziecka z rówieśnikami.

Obowiązki przedszkola

Wobec dziecka, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przedszkole ma szereg obowiązków. Przede wszystkim musi realizować zapisy podstawy programowej oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor, który tego nie robi, narusza przepisy prawa oświatowego. Niezależnie od tego, czy jest to placówka ogólnodostępna,
integracyjna, czy specjalna, przepisy obligują ją do realizowania wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenie specjalnego.

Zgodnie z prawem, placówki edukacyjne zapewniają:

 • dostosowanie programu nauczania i programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zgodnie z zapisami indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne (w szkołach);
 • dostosowanie warunków i formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Niezwłocznie po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor placówki ma obowiązek powołać zespół, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).

Na opracowanie IPET-u placówka ma 30 dni od złożenia orzeczenia. Kiedy dziecko rozpoczyna nowy etap edukacyjny, program powinien powstać do 30 września. Rodzic może uczestniczyć w spotkaniach zespołu opracowującego IPET.

Kiedy dziecko zbliża się do wieku przedszkolnego, rodzice zastanawiają się, czy jest w ogóle szansa, aby ich dziecko mogło iść do przedszkola, czy znajdzie tam odpowiednie wsparcie, czy się dostanie. 

Zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek zapewnić dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego miejsce w przedszkolu. Jeżeli dziecko nie dostanie się do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji, rodzice powinni złożyć odwołanie.

Jeśli nie przyniesie ono skutku, składa się skargę na wynik postępowania rekrutacyjnego do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tym samym czasie należy wnioskować do gminy o zapewnienie dziecku odpowiedniej formy kształcenia. 

Trzeba jednak pamiętać, że podstawowym kryterium w rekrutacji jest zamieszkanie w gminie, która prowadzi placówkę. Jeżeli rodzic chce posłać dziecko do przedszkola w gminie, w której nie mieszka, to pomimo niepełnosprawności jego podanie będzie rozpatrywane na końcu, jeśli zostaną miejsca. Zgodnie z przepisami to rodzic podejmuje decyzję w sprawie najlepszej dla jego dziecka formy kształcenia. W orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego może być wymienionych kilka takich form: oddział ogólnodostępny, integracyjny lub specjalny.

Organ prowadzący, powołując się na zapis w orzeczeniu, nie może odmówić dziecku nauki w klasie integracyjnej i wskazać masową czy specjalną, lecz ma obowiązek zapewnić wybraną przez rodziców formę kształcenia. Jest tak nawet wtedy, gdy w orzeczeniu jest zalecana wyłącznie szkoła specjalna, a rodzic wybiera mimo to zwykłą szkołę rejonową. Ostateczna decyzja zawsze należy do rodzica!

Dzieci z niepełnosprawnością, mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mają możliwość nauki w indywidualnym, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych tempie. 
Mogą rozpocząć realizację obowiązku szkolnego nawet dwa lata później niż ich zdrowi rówieśnicy.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wskazane jako dokument konieczny do złożenia podczas rekrutacji, ale ono wprost stwierdza, jakiego typu niepełnosprawności ma dziecko, dlatego warto je dołączyć do dokumentacji.

Korzyści edukacyjne dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – specjalne warunki wychowania przedszkolnego organizuje się z uwzględnieniem zaleceń określonych w orzeczeniu na podstawie indywid...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy