Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca , Otwarty dostęp

3 września 2020

NR 113 (Wrzesień 2020)

Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 w nowej rzeczywistości epidemicznej

0 267

Wrzesień jest miesiącem, w którym zarówno kadra kierownicza, jak i wszyscy nauczyciele nie tylko uczą, ale również bardzo intensywnie planują różne przedsięwzięcia, które będą miały wpływ na pracę całej placówki. Do tych planów należy się odpowiednio przygotować, zwłaszcza że epidemia wcale się jeszcze nie skończyła. Należy przygotować się do koegzystencji z koronawirusem i do funkcjonowania w sytuacji zaostrzonych rygorów sanitarnych. Dlatego przygotowując się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, należy planować poszczególne działania, z uwzględnieniem regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się COVID-19.

Wrzesień 2020 roku jest miesiącem szczególnym, w którym rozpoczynamy pracę w określonych warunkach, ale nie wiemy, w jakich ją zakończymy. Dlatego należy wyciągnąć daleko idące wnioski z tego, co wydarzyło się w minionym roku szkolnym. Wówczas wszyscy byli zaskoczeni sytuacją i absolutnie nikt nie był na nią przygotowany, więc w efekcie na początku działano trochę „po omacku” – taki typowy „zwiad bojem”. Aby uniknąć powtórki, należy się przygotować na każdą ewentualność. 

POLECAMY

Planowanie nowego roku szkolnego

Należy pamiętać, że w każdym roku szkolnym zakładamy nieco inne cele wynikające z aktualnej sytuacji panującej w przedszkolu albo ze zmienionych warunków formalno-prawnych obowiązujących w systemie oświaty – tak jak to jest obecnie lub też odmiennych warunków sanitarnych. Dlatego należy mieć na względzie fakt, że działania dyrektora związane z przygotowaniem i planowaniem pracy powinny przebiegać zgodnie z podstawowymi etapami procesu planowania, do których zaliczyć należy: 

 • określenie aktualnych celów,
 • ocenę bieżącej sytuacji,
 • ustalanie precyzyjnej procedury (opis procesu transformacji zasobów w rezultaty, czyli określenie tego, co i kiedy ma być zrobione i kto odpowiada za realizację), 
 • ustalenie praktycznego harmonogramu pracy (określenie w każdym elemencie realizacji planu odpowiedzialnej osoby i jej władzy), 
 • kontrolę nad planem i zasobami, jak również kontrolę osiąganych rezultatów, 
 • wyznaczenie konkretnej odpowiedzialności,
 • sprawdzenie wykonalności planu i kosztów jego realizacji. 

Dyrektor w roli pracodawcy

Przygotowując pracę przedszkola na kolejny rok szkolny dyrektor powinien zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej. Pierwszą z tych ról jest rola pracodawcy. W związku z jej specyfiką każdy dyrektor, przed planowaniem i przygotowaniem działań, powinien przeanalizować informacje dotyczące tego obszaru aktywności, między innymi: stan kadrowy (jaki był w minionym okresie, w rozbiciu na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz czy to był stan optymalny – jeżeli nie, to co należy zmienić, aby tak się jednak stało); poziom wykształcenia zatrudnionej kadry (należy tutaj mieć na uwadze wykształcenie wymagane oraz oczekiwane, zwłaszcza specjalistyczne, oraz wskazać, jak ten stan kadry pracujacej przekłada się na efektywność pracy całego przedszkola, a zwłaszcza na realizację nowych zadań, jakie stoją przed przedszkolem w nowym roku szkolnym – szczególnie istote są obecnie umiejętności każdego nauczyciela w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w prowadzeniu nauczania zdalnego); dyscyplina pracy (jak wyglądało wywiązywanie się nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola z podstawowych i dodatkowych obowiązków służbowych oraz czy miały miejsce przypadki naruszenia dyscypliny pracy, o których mowa w Kodeksie pracy, jakie działania, zadania były podejmowane z własnej inicjatywy przez poszczególnych pracowników, jak nauczyciele wywiązywali się z zadań wynikających ze zmienionej formuły funkcjonowania przedszkola i jakie wnioski wynikają w tym zakresie w odniesieniu do planowanych działań w nowym roku szkolnym – będzie to istotne przy przydzielaniu nowych zadań poszczególnym pracownikom). Ważnym zagadnieniem są wyniki i wnioski wynikające z dokonanych przez dyrektora przedszkola ocen pracy poszczególnych nauczycieli. W konsekwencji będą one stanowiły podsumowanie merytorycznej pracy kadry pedagogicznej całego przedszkola wraz z wnioskami na przyszłość. Jest to bardzo istotny element dla każdej placówki, ponieważ odnosi się do jakości pracy oraz wkładu poszczególnych pracowników w osiągnięcie tej jakości, i to w wielu aspektach. 

Zmienione zasady dokonywania oceny pracy i regulacje epidemiczne

Należy zwrócić uwagę na korektę zasad dokonywania oceny pracy, co jest wymuszone regulacjami epidemicznymi. Do podstawowych regulacji związanych z epidemią koronawirusa zaliczyć należy nasępujące:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z dnia 7 marca 2020 r., poz. 374), 
 • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z dnia 31 marca 2020 r., poz. 567),
 • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568), 
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 28 maja 2020 r., poz. 952),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2020 r., poz. 1004). 

Wspomniane regulacje wprowadziły kilka istotnych zmian w polskim systemie prawnym regulującym funkcjonowanie systemu oświaty w naszym kraju. Oto najistotniesze z nich: 

 • Artykuł 30b uPo: W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.
 • Artykuł 30c uPo: W przypadku, o którym mowa w art. 30b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.
 • Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
 • W okresie zawieszenia zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa wyżej, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. 
 • Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

Organizacja realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Ponadto w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 to dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań:

 • przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,
 • koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci,
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty,
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

Jak łatwo zauważyć, powyższe regulacje prawne stwarzają pewne możliwości określonych rozwiązań, ale ich szczegółowo nie wprowadzają, gdyż przedszkole posiada określoną autonomię organizacyjną i swoją niepowtarzalną specyfikę. Dlatego to dyrektor konkretnego przedszkola jest zobowiązany do dostosowania wewnętrznych regulacji prawnych do regulacji wyznaczonych prawem zewnętrznym.
W związku z powyższym dyrektor powinien wprowadzić (albo koniecznie skorygować) chociażby takie regulacje jak regulamin Rady Pedagogicznej uwzględniający możliwość zebrać w formule zdalnej i sposobu podejmowania decyzji podczas takiego zebrania oracz procedurę organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z możliwością hybrydowego nauczania. Wiele dokumentów prawa wewnętrznego w przedszkolu należy dostosować do nowych warunków funkcjonowania placówki - i trzeba to zrobić jak najszybciej.

Dyrektor w roli kierownika zakładu pracy

Drugą rolą dyrektora jest rola kierownika zakładu pracy. W tym zakresie dyrektor przedszkola musi pamiętać o kilku istotnych zagadnieniach, które należy uwzględnić przy przygotowaniu działań w kolejnym roku szkolnym. Do takich zadań zaliczamy np. ocenę merytoryczną i techniczną majątku przedszkola oraz jego wpływu na realizację podstawowych zadań przedszkola. W tym celu dobrze by było, gdyby nau-
czyciele przygotowali wykazy wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań, zwłaszcza w kontekście pracy zdalnej. Te wykazy należy zebrać w jedno spójne zestawienie i potraktować jako swego rodzaju stan docelowy, czyli taki, do jakiego należy dążyć, aby przedszkole mogło prawidłowo funkcjonować. Ten wykaz będzie wyznaczał zadania do realizacji, a jednocześnie będzie stanowił kryterim sukcesu, jako weryfikator stopnia osiągania celów w obszarze wyposażenia. 

Dyrektor w roli osoby sprawującej nadzór pedago

...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy