Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca , Otwarty dostęp

20 maja 2021

NR 121 (Maj 2021)

Podsumowanie mijającego roku szkolnego w warunkach pandemii

0 1076

Zbliżający się koniec bieżącego roku szkolnego to idealny czas na przeprowadzenie podsumowań i analiz. Rok szkolny wyznacza 
rytm pracy przedszkola i jest bardzo istotny nie tylko dla kadry zarządzającej, lecz także dla sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Na co zwrócić szczególną uwagę, podsumowując rok szkolny 2020/2021?

Przy opracowywaniu podsumowywania pracy przedszkola punktem wyjścia są różne role, jakie dyrektor placówki odgrywa w ramach stanowiska kierowniczego. Standardowo zalicza się do nich takie funkcje, jak:

POLECAMY

 • pracodawca,
 • kierownik zakładu pracy,
 • osoba sprawująca nadzór pedagogiczny,
 • prawodawca.

Dyrektor jako pracodawca

W związku ze specyfiką roli pracodawcy oraz z wyjątkowością mijającego roku szkolnego każdy dyrektor przedszkola powinien przygotować szczegółowe informacje dotyczące tego obszaru swojej aktywności, takie jak m.in.: 

 • stan kadrowy, jaki był w mijającym roku – w rozbiciu na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz czy to był stan optymalny – jeżeli nie, to co należy zmienić, aby tak się jednak stało), poziom wykształcenia zatrudnionej kadry (należy tutaj wskazać na wykształcenie wymagane oraz oczekiwane – zwłaszcza specjalistyczne oraz wskazać, jak ten element przekłada się na efektywność pracy całego przedszkola),
 • dyscyplina pracy – jak wyglądało wywiązywanie się nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola z podstawowych i dodatkowych obowiązków służbowych oraz czy miały miejsce przypadki naruszenia dyscypliny pracy, o których jest mowa w Kodeksie Pracy), zwłaszcza po zmianach w zasadach postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, 
 • działania podejmowane z własnej inicjatywy przez poszczególnych pracowników oraz wnioski wynikające w tym zakresie w odniesieniu do planowanych działań w kolejnym roku szkolnym). 

Ważnym zagadnieniem jest podsumowanie dokonanych przez dyrektora przedszkola ocen pracy zarówno nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Będzie to stanowiło podsumowanie merytorycznej pracy kadry całego przedszkola wraz z wnioskami na przyszłość. Jest to bardzo istotny element dla każdej placówki, ponieważ odnosi się do jakości pracy oraz wkładu poszczególnych pracowników w osiągnięcie tej jakości i to w wielu aspektach. Dyrektor musi odpowiedzieć na pytanie, czy aktualny stan wykształcenia zatrudnionej kadry jest wystarczający, aby sprostać nowym wyzwaniom obecnej rzeczywistości (zwłaszcza w zakresie prawidłowego realizowania zajęć w formule zdalnego nauczania oraz w formule hybrydowej). Istotnym działaniem dyrektora przedszkola powinna być szczegółowa analiza kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu. 

W ramach analizy tego zakresu aktywności przedszkolnej należy podsumować:

 • ilu nauczycieli odbyło szkolenie dotyczące posługiwania się wybranymi w placówce nowymi technikami i narzędziami pracy na odległość,
 • jaki jest poziom umiejętności posługiwania się poszczególnych nauczycieli technikami i narzędziami wyznaczonymi do prowadzenia pracy zdalnej,
 • jakie są inne potrzeby szkoleniowe nauczycieli w zakresie posługiwania się technikami i narzędziami do prowadzenia pracy edukacyjnej na odległość,
 • czy nauczyciele posługują się tymi technikami i narzędziami w każdej wymagającej tego działania sytuacji,
 • czy wykorzystanie powyższych technik i narzędzi jest optymalne, 
 • czy nauczyciele posługują się innymi technikami i narzędziami niż te, które zostały wybrane w przedszkolu do stosowania zgodnie z rozporządzeniem MEN,
 • jakie są skala i przyczyny tego zjawiska,
 • jak powyższe wpływa na efekty edukacyjne osiągane w przedszkolu i w poszczególnych grupach, 
 • jaka była absencja nauczycieli w minionym półroczu,
 • ile nieobecności wynikało z przyczyn epidemicznych,
 • jak nieobecności nauczycieli wpłynęły na efekty pracy edukacyjnej i wychowawczej,
 • w jaki sposób i kiedy niezrealizowane zajęcia zostały lub zostaną nadrobione.

Tego typu analiza będzie bardzo pomocna w procesie przygotowywania rozsądnych decyzji kadrowych w nowym roku szkolnym, w tym planowanego dokonywania oceny pracy nauczycieli, a w konsekwencji analizowania merytorycznej pracy całej kadry pedagogicznej przedszkola wraz z wnioskami na przyszłość – szczególnie w obszarze wspomagania jej rozwoju zawodowego. Jest to bardzo istotny element dla każdej placówki, gdyż odnosi się do jakości pracy oraz wkładu poszczególnych pracowników w osiągnięcie tej jakości, i to w szerokoprofilowym aspekcie. Dyrektor przedszkola musi zadbać, aby wszyscy pracownicy mieli wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe pozwalające na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych zadań i obowiązków, zwłaszcza w rzeczywistości pandemicznej. 

Dyrektor jako kierownik zakładu pracy

Drugą funkcją dyrektora przedszkola jest rola kierownika zakładu pracy. W tym zakresie powinien on przygotować merytoryczne podsumowanie, które w swojej istocie przypomina informację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w przedszkolu1.

Podsumowując ten obszar pracy placówki, należy pamiętać o kilku istotnych zagadnieniach, takich jak: 

 • stan majątku przedszkola, jego ocena merytoryczna oraz wpływ na realizację podstawowych zadań przedszkola (baza lokalowa, wyposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowo-dydaktyczne, niezbędne i aktualne oprogramowanie, stan techniczny pomieszczeń, możliwość adaptacji itp.), 
 • sytuacja finansowa (realizacja planu finansowego i jego wpływ na pracę przedszkola, aktualny bilans, utrzymywanie płynności finansowej, zakupy inwestycyjne, środki pozabudżetowe oraz wnioski na przyszłość, czyli do końca roku budżetowego łącznie z wstępnymi założeniami kolejnego planu finansowego opartego na realnych potrzebach placówki), 
 • sprawność organizacyjna przedszkola i wnioski w tym względzie, sprawność przepływu informacji oraz prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej – w tym zasady numerowania pism i spraw – w kontekście obowiązywania nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (z uwagi na funkcjonowanie w obrocie prawnym w Polsce RODO2) oraz zmieniających się (w zależności od stanu epidemicznego) zasad funkcjonowania przedszkola. 

W tym podsumowaniu powinno się szczegółowo omówić realizację zaplanowanych zadań, czyli rocznego planu pracy. Wykonanie planu pracy powinno być analizowane w sposób pragmatyczny, a to oznacza, że dyrektor przedszkola powinien się dowiedzieć, które zadania realnie, w jakim stopniu i przez kogo zostały zrealizowane oraz jakie to dało konkretne i wymierne efekty. Następnie musi rozpoznać, których z zaplanowanych zadań nie udało się w bieżącym roku szkolnym wykonać, z jakich przyczyn oraz jaki to ma wpływ na funkcjonowanie przedszkola jako całości. Na zakończenie powinny zostać sformułowane wnioski i to w aspekcie kontekstualnym. Z tak przygotowanych wniosków powinny zawsze wynikać jednoznaczne rekomendacje wskazujące możliwość i kierunek dalszych działań. W tym zakresie merytorycznym należy przeanalizować:

 • czy infrastruktura techniczna jest wystarczająca do realizacji zajęć przedszkolnych w trybie zdalnym i hybrydowym,
 • czy wszyscy nauczyciele mają nieograniczony dostęp do niezbędnego wyposażenia technicznego,
 • czy wszyscy rodzice dzieci mają niezbędne warunki do nauki w trybie zdalnym,
 • czy zapewniono niezbędne zasady bezpieczeństwa związane z trybem pracy niestacjonarnej,
 • czy zostało prawidłowo przygotowane izolatorium,
 • czy zapewnione zostały niezbędne środki sanitarne,
 • czy opracowano procedurę postępowania w sytuacji epidemicznej (mierzenie temperatury, odległości między stolikami, organizacja zajęć, dozowniki, maseczki, rękawiczki itd.),
 • czy procedura postępowania w przypadku zakażenia COVID-19 lub podejrzenia zakażenia sprawdza się w działaniu, czy należy ją zmodyfikować na podstawie doświadczeń z mijającego roku, 
 • jakie zmiany, tak w wyposażeniu, jak i działaniu, należy wprowadzić w nowym roku szkolnym, aby przedszkole zrealizowało swoje cele statutowe, 
 • które zadania planowane w tym roku udało się zrealizować, a których nie (z jakiego powodu) i jaki to miało wpływ na funkcjonowanie przedszkola oraz uzyskane efekty edukacyjne.

Dyrektor jako osoba sprawująca nadzór pedagogiczny

Kolejną rolą dyrektora przedszkola jest rola osoby sprawującej nadzór pedagogiczny. Z tego też względu dyrektor przedszkola jest zobowiązany do przedstawienia wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego3
oraz jednoznacznych wniosków z niego wynikających. W tym obszarze jedynymi wytycznymi są zagadnienia ujęte w rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz art. 54 ustawy Prawo oświatowe5. Na wstępie trzeba zatem przypomnieć, na czym polega nadzór pedagogiczny. W obecnym stanie prawnym nadzór pedagogiczny polega na:

 • obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, 
 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 • udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
 • inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych. 

W ramach podsumowania powinien szczegółowo ustalić:

 • czy kształcenie umiejętności opisanych w podstawie programowej oraz wymagań określonych dla danej edukacji przebiega w sposób planowy,
 • dla których edukacji należy wygospodarować dodatkową pulę godzin, by móc zrealizować podstawę programową w ramach przewidzianego rozporządzeniem limitu godzin, 
 • jakie przyczyny najczęściej warunkują trudności w realizacji treści podstawy programowej, 
 • czy nauczyciele na bieżąco dokonują jej ewaluacji i wprowadzają niezbędne zmiany sprzyjające kształceniu opisanych w podstawie umiejętności, 
 • czy analiza realizowanych treści podstawy programowej jest prowadzona w kontekście uzyskiwanych przez dzieci wyników,
 • czy dokonano niezbędnych korekt (wynikających z sytuacji epidemicznej i wytycznych MEN) w programach wychowania przedszkolnego i w realizowanych planach zajęć,
 • czy wprowadzone zmiany były wystarczające i adekwatne do nowych warunków funkcjonowania przedszkola, 
 • które treści nauczania zostały zrealizowane w formule pracy stacjonarnej,
 • które treści nauczania zostały zrealizowane w formule pracy zdalnej lub hybrydowej,
 • czy z uwagi na zmiany w funkcjonowaniu przedszkola należy ponownie dokonać korekt w planach zajęć przedszkolnych,
 • czy uwzględniono działania dotyczące nowych problemów wychowawczych wynikających z izolacji dzieci związanych z okresem kwarantanny lub ze zmianą zasad funkcjonowania przedszkola, 
 • czy nowe zasady kontaktowania się rodziców dzieci z przedszkolem i nauczycielami są wystarczające i zapewniają zaspokojenie potrzeb społecznych dzieci.

Zatem do podstawowych zadań dyrektora dotyczących ustalenia stopnia realizacji podstawy programowej należy zaliczyć: 

 • analizę wyników prac zespołów nauczycieli dotyczących zmiennych założeń realizacyjnych podstawy programowej,
 • analizę struktury programu wychowania przedszkolnego skonstruowanego na podstawie nowych wytycznych oświatowych,
 • analizę założeń diagnozy gotowości szkolnej wynikających z nowych realiów oświatowych. 

Ważnym aspektem podsumowania rocznej pracy, nierozerwalnie związanym z realizacją podstawy programowej, jest analiza uzyskanych wyników wychowania przedszkolnego. Uzyskane wyniki wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola powinien przeanalizować nie tylko pod względem ilościowym, lecz przede wszystkim jakościowym. Wnioski do dalszej pracy powinny wskazywać:

 • jakiego wsparcia oczekują dzieci w dalszym procesie wychowania (zwłaszcza w sytuacji zdalnej lub hybrydowej pracy przedszkola), 
 • jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy zastosować, np. udział w indywidualnych konsultacjach, różnego rodzaju zespołach specjalistycznych lub zindywidualizowanej ścieżce rocznego przygotowania przedszkolnego, przeprowadzenie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej, złożenie wniosku do sądu o wgląd w sytuację rodziny dziecka, wszczęcie procedury administracyjnej dotyczącej realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i inne. 

Analizie poddać należy także wyniki, które dzieci uzyskały w efekcie prowadzonych diagnoz zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach podsumowania tego zakresu aktywności przedszkolnej należy przeanalizować:

 • jaka była frekwencja w przedszkolu oraz w poszczególnych grupach;
 • ile godzin zajęć (a może dni) odbyło się w formie stacjonarnej, a ile w formie zdalnej lub hybrydowej;
 • na ile wpływ na powyższy wynik miały: 
  • stwierdzone zakażenia COVID-19 u dzieci,
  • stwierdzone zakażenia COVID-19 u nauczycieli,
  • stwierdzone zakażenia COVID-19 u pracowników niepedagogicznych,
  • zalecona kwarantanna z powodu kontaktu z osobami zakażonymi,
  • stwierdzone zakażenia COVID-19 u członków rodzin lub znajomych, z którymi miał miejsce kontakt,
  • inne;
 • jakie są wyniki wychowania przedszkolnego w kontekście roku szkolnego;
 • jak obecne wyniki wychowania przedszkolnego prezentują się na tle analogicznych wyników w ubiegłym roku szkolnym i co może być tego przyczyną;
 • w jaki sposób frekwencja na zajęciach przedszkolnych wpłynęła na wyniki edukacyjne;
 • jak praca zdalna wpłynęła na wyniki wychowania przedszkolnego w kontekście całego roku szkolnego;
 • jakie działania należy podjąć, aby sytuacja uległa poprawie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szczególnym zadaniem dyrektora w ramach podsumowania mijającego roku szkolnego w omawianym zakresie jest przeanalizowanie sposobu wdrażania prawidłowej organizacji zasad pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowych warunkach funkcjonowania przedszkola. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach5. 

W tym zakresie funkcjonowania przedszkola należy przeanalizować:

 • ile dzieci było objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • ile zadań dotyczących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostało zrealizowanych (zgodnie z założeniami) w trybie stacjonarnym,
 • ile zajęć zostało przeprowadzonych w trybie pracy zdalnej, 
 • ile zajęć zostało przeprowadzonych w trybie pracy hybrydowej,
 • jak zmiana trybu pracy wpłynęła na efektywność działań pomocowych.

Efekty tak przygotowanego podsumowania mogą być pomocne dla wszystkich, a uzyskane wyniki posłużą dyrektorowi do przygotowania optymalnego planu pracy na kolejny rok szkolny. 

Obserwacja zajęć

W tej części podsumowania dyrektor powinien się odnieść również do kwestii obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli6. W przypadku pracy stacjonarnej nie powinno być z tym najmniejszych problemów, należy jednak rozważyć dodatkowe formy obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli w formie zdalnej lub hybrydowej. Możliwe były trzy rozwiązania. Pierwsze: dyrektor był obecny razem z nauczycielem i bezpośrednio obserwował działania nauczyciela, śledząc monitor komputera.

Była to doskonała okazja do „zaobserwowania” jego umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi w czasie realnym. Druga możliwość: dyrektor logował się jak każdy uczestnik i z tej perspektywy „obserwował” pracę nauczyciela i dzieci.

W trzecim przypadku dyrektor logował się do systemu jako uczestnik zajęć i pracował razem z dziećmi biorącymi udział w zajęciach oraz wykonywał wszystkie polecenia i zadania zlecane przez nauczyciela. Ta bardzo interesująca forma obserwacji pozwalała przyjrzeć się pracy nauczyciela z zupełnie innej (nieznanej dotąd) perspektywy. Wnioski z tak przeprowadzonych obserwacji mogą być bardzo praktyczne i zarazem inspirujące.

Analiza prawa

Co nowego dla funkcjonowania placówek wprowadzają nowe regulacje prawne7? Odpowiedź na to pytanie ukazuje ogrom zadań, jakie musi podejmować obecnie (sytuacja pandemiczna) w placówce jej dyrektor i z których musi się on rozliczyć.

W aktualnych regulacjach oświatowych została stworzona możliwość do tego, że można ograniczyć w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Takie ograniczenie mogło być wprowadzone na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia. Niemniej jednak tego rodzaju sytuacja nie oznacza, że szkoła czy przedszkole przestały funkcjonować (jak to miało miejsce w marcu ubiegłego roku), a zawieszone zajęcia musiały być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy Prawo oświatowe. Jednak w przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogły być realizowane w powyższy sposób, dyrektor przedszkola ustalał inny sposób realizowania takich zajęć. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 to dyrektor przedszkola osobiście odpowiadał za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. To oznacza, że musiał:

 • ustalić, czy dzieci i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między dziećmi a nauczycielami prowadzącymi zajęcia (co oznacza, że dyrektor przedszkola powinien był dokonać analizy całej przedszkolnej infrastruktury informatycznej, w tym szybkości łącza internetowego i jego dostępu nie tylko dla nauczycieli, ale i wychowanków – w przypadku tych ostatnich powinien dołożyć starań, aby – gdy zachodziła taka potrzeba – zostali doposażeni w niezbędny sprzęt z odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach realizowanych w formule zdalnego nauczania – dotyczy oczywiście ich rodziców); 
 • ustalić, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć (co oznacza, że należało dokonać wyboru odpowiedniej platformy edukacyjnej, pozwalającej na realizację zajęć zdalnych, i to w różnej formule); 
 • określić zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych (kwestia niezwykle istotna, gdyż to dyrektor przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo w przedszkolu, w tym za cyberbezpieczeństwo – należało zatem zadbać o odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające nie tylko przed wirusami, lecz także przed niepowołanym dostępem osób trzecich, przed śledzeniem, wykradzeniem danych itp.);
 • ustalić, we współpracy z nauczycielami przedszkola, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci, a w zasadzie ich rodzice mogli korzystać (w tym zakresie należało ujednolicić rodzaje materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć zdalnych, w tym również interaktywne materiały samokształceniowe – należało pamiętać o tym, aby źródła, z których materiały były wykorzystywane, miały odpowiednie certyfikaty; istotnym aspektem jest również przestrzeganie praw autorskich oraz odpowiednie zabezpieczenie plików cyfrowych zawierających te materiały przed utratą, czyli kwestia archiwizacji); 
 • ustalić z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz – w razie potrzeby – modyfikować ten zestaw. W tym obszarze na pierwszym miejscu należało przeanalizować strukturę i zawartość programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w danym przedszkolu8. Prawidłowo skonstruowany program wychowania przedszkolnego musi udzielać odpowiedzi na pytanie, jak tego czegoś (określonego w podstawie programowej wychowania przedszkolnego) mamy nauczać oraz jak diagnozować efekty tego nauczania. Otóż zgodnie z aktualnymi9 zasadami program wychowania stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania przedszkolnego oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Każdy dyrektor, w zależności od aktualnej sytuacji występującej w jego przedszkolu, powinien w sposób bardzo precyzyjny podchodzić do zagadnienia realizacji podstawy programowej, w tym do kwestii przestrzegania zasad dopuszczania programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu. Należało zatem zwrócić szczególną uwagę na dwa elementy. Pierwszy to prawidłowa procedura dopuszczania programów wychowania przedszkolnego, a drugi to zakres wyczerpujących informacji zawartych we wniosku nauczyciela o dopuszczenie danego programu kierowanego do dyrektora przedszkola. Było to niezwykle istotne, gdyż w bieżącym roku szkolnym poprzednie wersje programów wychowania przedszkolnego okazały się niewystarczające (czyli nieobowiązujące), gdyż nie zawierały opisu realizacji celów kształcenia oraz treści poszczególnych edukacji w formule zajęć zdalnych, a także w formule pracy hybrydowej. To właśnie na te aspekty należało zwrócić szczególną uwagę. Należało uwzględnić elastyczność planów wychowania przedszkolnego w taki sposób, aby część zajęć (z założenia) była planowana w formule zajęć zdalnych, a pozostała część w formule pracy w trybie stacjonarnym. W związku z powyższym należało przygotować nie tylko odpowiednie rozwiązania organizacyjne, ale również pomoce dydaktyczne możliwe do wykorzystania w formule pracy zdalnej;
 • przekazać dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań placówki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub innych zajęć (ponieważ formy tych zajęć mogły ulec zmianie w sytuacji potencjalnego zagrożenia zakażeniem. To dlatego już na początku roku dyrektor przedszkola powinien był określić zasady ich realizacji w przypadku zaistnienia wspomnianej sytuacji epidemicznej);
 • koordynować współpracę nauczycieli z dziećmi i ich rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na inne zajęcia przedszkolne (podobnie jak wyżej). 

Podsumowanie pracy przedszkola w kończącym się roku szkolnym wymaga dużo więcej wysiłku, gdyż nie da się przekopiować i w prosty sposób skorygować tego, co było opracowywane wcześniej. 

Wykaz aktualnych podstawowych aktów prawnych: 

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela10
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe11;
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty12;
 • Ustawa z dnia  27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych13;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy14;
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych15;
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1916;
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw17;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1918;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1919;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach20;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  4 września 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1921
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego22.

Przypisy