Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy , Otwarty dostęp

17 stycznia 2022

NR 126 (Styczeń 2022)

Nadzór dyrektora nad pracą przedszkolnego specjalisty

0 300

Bardzo ważne jest to, aby dyrektor, jako osoba prawnie odpowiedzialna za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej placówce, znał zakres obowiązków nauczycieli specjalistów, zapewniał im warunki do realizacji zadań w tym zakresie oraz nadzorował ich prawidłowe i efektywne wykonywanie. W niniejszej odsłonie Pedagogicznego Niezbędnika Dyrektora zajmujemy się kwestią nadzoru dyrektora nad pracą specjalistów szkolnych.

Pedagog i psycholog przedszkolny, logopeda, terapeuta pedagogiczny i doradca zawodowy to specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na terenie placówki oświatowej. Oczywiście wszyscy działają zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i kompetencjami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280), jak również z wytycznymi § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1601) – co do zajęć i czynności, jakie winni wykonywać w ramach przydzielonego im pensum. 

Z danych GUS wynika, że w niemal połowie placówek nie ma ani pedagoga, ani psychologa, nie lepiej jest także z logopedami, terapeutami pedagogicznymi i doradcami zawodowymi. Są również jednostki, w których specjaliści ci zatrudniani są w niepełnym wymiarze godzin, i takie, gdzie odpowiednio do rozpoznanych i udokumentowanych potrzeb zatrudnia się ich po kilku na pełny etap. Sytuacja ta wskazuje na zróżnicowane szanse podopiecznych na uzyskanie pomocy i wsparcia. 

Z kolei z badań prowadzonych m.in. przez Sekcję Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ZNP oraz uczelnie pedagogiczne wynika, że:

POLECAMY

  1. Warunki, w jakich pracują specjaliści, są zróżnicowane. Nie każdy ma własny gabinet, który z uwagi na specyfikę pracy jest elementarnym wymogiem, a wielu nie ma możliwości finansowych, by odpowiednio wyposażyć swój warsztat pracy w nowoczesne, profesjonalne materiały merytoryczne i pomoce do pracy profilaktyczno-terapeutycznej. 
  2. Efekty pracy specjalistów, zwłaszcza wszystkim pedagogom i psychologom przedszkolnym, obniżają:
  • postawa i oczekiwania nauczycieli, którzy „wrzucają” im do gabinetów dzieci, z których zachowaniami nie potrafią sobie radzić, lub wzywają ich na pomoc w momencie, gdy dzieje się coś niepokojącego w grupie – czyli niemal w każdej kryzysowej sytuacji z obszaru wychowania (z tego też powodu specjaliści ci postrzegani są jako „policjanci dyscypliny”; nic więc dziwnego, że gdy zaproszą dziecko czy rodzica do siebie na spotkanie, to często spotykają się z lękiem i rezerwą);
  • brak czasu ze względu na nadmiar przydzielanych przez dyrektorów zadań dodatkowych (mowa głównie o pracach, które powinny być wykonywane przez innych nauczycieli lub specjalistów, organizowaniu akcji, imprez i konkursów, funkcjach opiekuńczych na wycieczkach, zadaniach z zakresu pomocy socjalnej oraz innych zadaniach zlecanych doraźnie). 

Taki stan rzeczy świadczy nie tylko o niedostatecznym docenianiu roli i rozumieniu zadań, jakie mają do wykonania pedagodzy i psycholodzy przedszkolni, lecz także problemach, z jakimi borykają się wychowankowie, a których w przedszkolu jest wystarczająco dużo, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. 
Oczywiste jest, że każdy specjalista przedszkolny ma względem dzieci, ich rodziców i nauczycieli swój obszar działania, ale cel wszystkich jest jeden: wspierać i pomagać. 

Dyrektorze, masz wątpliwości – pytaj!

Czy możliwe jest przydzielenie doraźnego zastępstwa pedagogowi/psychologowi/doradcy zawodowemu? 

Tak, proceder ten jest zgodny z prawem. Po pierwsze, przydział godzin doraźnego zastępstwa nie wymaga zgody nauczyciela, a po drugie – nie musi następować zgodnie z kwalifikacjami nauczyciela. Ale są...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy