Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Kadry i finanse

18 maja 2022

NR 130 (Maj 2022)

Klasyfikacja delegacji na szkolenia i konferencje

0 404

Koszty delegacji ponoszone przez nauczyciela w związku ze szkoleniem czy uczestnictwem w konferencji, które np. odbywają się w innej miejscowości, zaliczane są do łącznych kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Obowiązkiem każdego nauczyciela, wynikającym z ustawy Karta Nauczyciela, jest doskonalenie zawodowe i podnoszenie swoich umiejętności dydaktycznych zgodnie z potrzebami przedszkola, w których jest zatrudniony. 

POLECAMY

Przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji nauczyciel powinien realizować w swoim czasie pracy. Nie jest jednak rzadkością, że nauczyciel wyraża chęć uczestnictwa w szkoleniu czy konferencji, które odbywają się poza miejscem stałego wykonywania pracy. W takiej sytuacji dyrektor przedszkola może wyrazić na to zgodę, a przysługujące nauczycielowi z tego tytułu świadczenia rozliczyć w ramach delegacji służbowej, jeżeli oczywiście posiada odpowiednie środki finansowe w budżecie.

Dieta z tytułu podróży służbowej

Nauczycielowi z tytułu podróży służbowej przysługują diety, a także zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków. 
Dieta przeznaczana jest na pokrycie kosztów żywienia, wynosi 30 zł za dobę podróży i przysługuje od godziny rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) w następujący sposób:

 • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta nie przysługuje nauczycielowi, jeżeli w trakcie odbywania podróży ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie, a jeżeli np. korzysta z usługi hotelarskiej, w ramach której ma zapewnione częściowe wyżywienie, kwota diety ulega pomniejszeniu o koszt zapewnionego bezpłatnego posiłku. Wówczas przyjmuje się, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie – 25% diety,
 • obiad – 50% diety,
 • kolacja – 25% diety.

Koszty podróży

Jeżeli nauczyciel uczestniczy w szkoleniach kilkudniowych i korzysta z noclegu, przysługuje mu zwrot kosztów noclegu w następującej wysokości:

 • stwierdzonej rachunkiem – do dwudziestokrotności stawki diety (zwrot kosztów noclegów w kwocie przewyższającej limit może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora przedszkola),
 • ryczałtowo – jeżeli opłata za nocleg nie została udokumentowana fakturą, w wysokości 150% diety za każdy nocleg, za który nauczyciel nie ma zapewnionego bezpłatnego noclegu.
   

Ważne!

Za nocleg uważany jest odpoczynek trwający co najmniej sześć godzin pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00 i niepokrywający się z czasem przejazdu środkami transportu.

 

Środek transportu, którym nauczyciel odbywa podróż, zawsze musi być ustalony z dyrektorem przedszkola.

W przypadku publicznych środków transportu nauczycielowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejsców-
kami.

Jeżeli dyrektor wyrazi zgodę na odbycie przez nauczyciela podróży prywatnym środkiem transportu (samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem), zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Obecnie stawki te wynoszą:

 • 0,8358 zł/km dla samochodów o pojemności silnika pow. 900 cm3,
 • 0,5214 zł/km dla samochodów o pojemności silnika do 900 cm3,
 • 0,2302 zł/km dla motocykli,
 • 0,1382 zł/km dla motorowerów.

W trakcie obywania podróży służbowej nauczyciel może ponosić również koszty przejazdów środkami komunikacji miejscowej. W takim przypadku może otrzymać zwrot tych kosztów w kwocie udokumentowanej (np. biletami) lub w kwocie ryczałtu wynoszącego 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży.

Do kosztów podróży mogą być także zaliczone inne wydatki, takie jak opłaty za przejazdy autostradami czy opłaty za parking. Jeżeli dyrektor uzna, że wydatki te były niezbędne do odbycia podróży, nauc...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy