Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca , Otwarty dostęp

26 sierpnia 2019

NR 104 (Wrzesień 2019)

Karta Nauczyciela 2019

0 32

Efektem porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej a NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania nauczycielskich podpisanego 7 kwietnia 2019 r. jest najnowsza nowelizacja Karty Nauczyciela1 i niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm 13 czerwca 2019 r., przyjęta przez Senat 26 czerwca 2019 r. i podpisana przez Prezydenta RP 4 lipca 2019 r.2 W wyniku rozmów ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 7 kwietnia 2019 r. podpisano porozumienie między stroną rządową a przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

W porozumieniu między stroną rządową oraz przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” strony wspólnie uzgodniły: 

 1. przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń oraz wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r.; 
 2. skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców; 
 3. wprowadzenie dodatkowego świadczenia dla młodych nauczycieli „na start”; 
 4. ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł; 
 5. zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej („papiery”). 

W związku z koniecznością wdrożenia podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli w trakcie roku kalendarzowego wprowadzony zostaje przepis przejściowy przewidujący, iż w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zwiększa się o 9,6%. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. Po zmianach wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto)1. W związku z tym, iż ustawa Karta Nauczyciela reguluje termin podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli jedynie wówczas, gdy następuje ono od 1 stycznia danego roku, niezbędne było uregulowanie w przepisie przejściowym terminu podwyższenia wynagrodzeń w związku ze zmianą wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 r. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą powinno nastąpić nie później niż do 30 września 2019 r., oczywiście z wyrównaniem od 1 września 2019 r. 

W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. zagwarantowano publicznym niesamorządowym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom zwiększenie dotacji wypłacanych z budżetów JST na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. JST dokonają aktualizacji kwot dotacji do 31 października 2019 r. Oznacza to, że dodatkowe środki zostaną przekazane w ramach dotacji najpóźniej w listopadzie i grudniu bieżącego roku. 


Świadczenie „na start”


Aktualna nowelizacja zakłada również wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty – określanego mianem „na start”. Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie w wysokości 1000 zł będzie wypłacone w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż (istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszym projektem). Zgodnie z założeniami noweli będzie to świadczenie o charakterze socjalnym, z tego też względu wszyscy nauczyciele do niego uprawnieni otrzymają go w takiej samej wysokości niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Jedynym warunkiem otrzymania tego świadczenia będzie odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Taki warunek przesądza, że nauczyciel musi być zatrudniony co najmniej w wymiarze połowy obowiązkowego wymiaru zajęć w jednym lub kilku przedszkolach łącznie. Proponowane świadczenie powinno ułatwić początkującym nauczycielom np. zakup dodatkowych materiałów pomocnych w ich rozwoju zawodowym. Świadczenie „na start” nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym świadczenie to nie może powodować obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia – ten warunek został podtrzymany. 

W związku z wprowadzeniem nowego świadczenia nauczycielskiego w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaproponowano zmiany sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego, dlatego wypłata nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty będzie zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. W związku z nowym zadaniem dla samorządów w ustawie Karta Nauczyciela zmieniony został przepis dotyczący gwarancji środków na określone zadania oświatowe w dochodach jednostek samorządu terytorialnego3. Gwarancjami zostało objęte również świadczenie „na start” dla nauczyciela stażysty. W związku z powyższym bezwzględnie konieczne było uwzględnienie przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej finansowania wspomnianego świadczenia. Natomiast w przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego konieczne okazało się objęcie subwencją oświatową nowego zadania, tj. finansowania świadczenia „na start”.


Dodatek funkcyjny


W świetle obowiązujących przepisów wysokość stawek dodatku funkcyjnego, do którego należy m.in. dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określa organ prowadzący placówkę będący jednostką samorządu terytorialnego, w drodze regulaminu wynagradzania4. Dlatego też występują znaczne różnice wysokości tego dodatku w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. W noweli zakłada się ustalenie dla wszystkich nauczycieli jednakowej minimalnej stawki dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Dodatek ten nie będzie niższy niż 300 zł i przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Jednocześnie zapewniona została możliwość podwyższenia tego dodatku. W związku z powyższym organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, będą mogły podwyższać minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego w drodze regulaminu wynagradzania5.

 

Zmiany w ocenie pracy


W wyniku rozmów ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 7 kwietnia 2019 r. zostało podpisane porozumienie między stroną rządową a przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które przewiduje w szczególności skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców. Zgodnie z powyższym w aktualnej nowelizacji zakłada się powrót do niektórych rozwiązań obowiązujących przed zmianami z roku ubiegłego, a mianowicie: 

 1. zniesienie obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli – tracą również sens terminy cykliczności dokonywania takiej oceny; 
 2. przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli został utrzymany obowiązek zasięgania opinii rady rodziców; 
 3. uchylenie upoważnienia do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli – kryteria oceny pracy będą określone w Karcie Nauczyciela6 – co obliguje do zmiany obecnych regulaminów; 
 4. ostatecznie utrzymana została również czterostopniowa skala oceny pracy nauczyciela; 
 5. ponowne rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli, w zakresie awansu zawodowego przywrócona zostaje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu – będzie potrzebny okres przejściowy, który stanowi, że do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, w przypadku nauczycieli, którzy w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana  do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu całego stażu; 
 6. uchylenie przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę (który obecnie staje się bezprzedmiotowy) dla nauczycieli dyplomowanych – zmiana ta jest konsekwencją odejścia od...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy