Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe RODO w przedszkolu

11 czerwca 2018

NR 92 (Maj 2018)

Wizerunek dzieci w świetle RODO

0 245

Majowa zmiana stanu prawnego wymaga dokonania sprawdzenia, czy nagrania z monitoringu lub fotografie z udziałem dzieci są wykorzystywane przez przedszkole zgodnie z regulacjami, oraz dostosowania się do nowych zadań wynikających z uprawnień rodziców i obowiązków administratora danych osobowych.

Sposób przetwarzania wizerunku dzieci

Zgodnie z art. 4 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) dane biometryczne (zaliczane do danych szczególnie chronionych, przetwarzanych na podstawie wyraźnego upoważnienia w obowiązującym przepisie) oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby (np. wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne). Gdyby ustawa uprawniała przedszkole do zastosowania systemu dokonującego automatycznego przetworzenia wizerunku dziecka lub rodzica w celu zidentyfikowania i na tej podstawie umożliwienia wstępu do przedszkolnych pomieszczeń, takie dane biometryczne byłyby przetwarzane technicznie w rozumieniu RODO. Jednak nie wszystkie informacje dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych człowieka są zaliczane w RODO do danych biometrycznych, gdy nie pochodzą z przetwarzania technicznego. W literaturze podkreśla się, że wizerunek twarzy lub sposób poruszania się należą do cech biometrycznych człowieka. Jednocześnie jednak stanowią przedmiot zwykłego, codziennego obrotu, gdy nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości (red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, WKP 2018). W tym ostatnim przypadku wizerunek dzieci może być przetwarzany jak zwykłe dane osobowe, z poszanowaniem ich uprawnień określonych w regulacjach unijnych i krajowych.

Zasady stosowania monitoringu

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b i c RODO konieczne jest zbieranie danych osobowych (w tym także wizerunku), w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Niedopuszczalne jest jednak ich dalsze przetwarzanie w sposób niezgodny z tymi celami – należy przy tym przestrzegać zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych, które muszą być adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zgodnie z powyższymi zasadami, w szczególności stosowanie w przedszkolu monitoringu wymaga wcześniejszego rozważenia (lub przeprowadzenia przeglądu już istniejącego systemu), czy utrwalanie wizerunku w konkretnych miejscach jest rzeczywiście konieczne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, czy też wystarczające będą mniej inwazyjne środki. Dla przykładu: kamery można zainstalować przy wejściach, na placu zabaw oraz rozważyć ewentualne ich rozmieszczenie wewnątrz budynku, np. na korytarzach, schodach i w szatniach, w których dzieci zostawiają okrycia wierzchnie, lub tam, gdzie znajduje się mienie przedszkolne. Nie powinny natomiast być rozmieszczane w miejscach, gdzie dzieci są przebierane, w łazienkach i sanitariatach. Ani uczniowie, ani personel nie powinni być utrwalani w sytuacjach intymnych. Do zachowania bezpieczeństwa dzieci (i pracowników) oraz prawidłowego wykonywania zadań przez przedszkole nie jest też potrzebne zamontowanie działających kamer w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia. Z tego względu należałoby z nich zrezygnować albo wyjątkowo podjąć decyzję o nagrywaniu obrazu z sal w czasie zajęć, gdy zgodę na utrwalanie wizerunku wyrażą nauczyciel oraz rodzice wszystkich uczniów. Zarówno pracownicy, jak i rodzice dzieci powinni zostać poinformowani o rozmieszczeniu kamer. Wizerunki nie powinny być utrwalane bez ich wiedzy, a ponadto powinni zostać poinformowani, jakie w związku z tym przysługują im uprawnienia i obowiązki. W przypadku zamieszczenia kamer przy wejściach, w związku z możliwością nagrania przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu, na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy