Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study

7 grudnia 2021

NR 125 (Grudzień 2021)

Ruchy kadrowe w oświacie

0 46

Ruchy kadrowe w oświacie to temat niezwykle nurtujący dyrektorów placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych. W kolejnej odsłonie cyklu Case study rozwiewamy wątpliwości związane z sytuacją kadrową nauczycieli.

Przypadek 1. 

Pytanie:
Nauczyciel zatrudniony jest na czas określony. Zawarto z nim kolejną umowę o pracę na czas określony (pierwsza umowa od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r., druga od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.; i trzecia – od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.). Czy i kiedy muszę zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony?

Odpowiedź: 
Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 36 miesięcy.

Zatem przy zawarciu kolejnej umowy z dniem 1 września 2022 r. musi to być umowa na czas nieokreślony. W przypadku zawarcia kolejnej umowy na czas określony z mocy prawa przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony (nauczyciel kontraktowy) lub na podstawie mianowania (nauczyciele mianowany i dyplomowany spełniający warunki wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania).

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy (głównie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych)

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Zatem z dniem 31 maja 2022 r. umowa na czas określony z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

POLECAMY

Przypadek 2. 

Pytanie:
Osoba fizyczna jest organem prowadzącym trzech jednostek niepublicznych (szkoły, przedszkola, placówki), w których pracuje ten sam terapeuta pedagogiczny. Czy w każdej z tych jednostek ma on prawo pracować do 4 godzin na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Odpowiedź:
Wymiar maksymalnie 4 godzin tygodniowo, umożliwiający nawiązanie umowy cywilnoprawnej, dotyczy pracy terapeuty pedagogicznego na rzecz konkretnej szkoły, przedszkola albo placówki, a nie na rzecz organu prowadzącego (który nie jest dla nauczycieli pracodawcą). Pracodawcą jest dyrektor każdej jednostki, ponieważ kompetencja organu prowadzącego sprowadza się do wyłonienia osoby pełniącej funkcję dyrektora w jednostce, który będzie dokonywała czynności z zakresu prawa pracy. 

Przypadek 3. 

Pytanie:
Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok skazujący nauczyciela za umyślne przestępstwo, wydany przez sąd okręgowy. Z sądu apelacyjnego dyrektor nie otrzymał dotąd żadnej oficjalnej informacji. W jakim terminie stosunek pracy z nauczycielem wygaśnie z mocy prawa?

Odpowiedź:
Wygaśnięcie stosunku pracy w jednostce publicznej i niepublicznej (szkole, przedszkolu, placówce bez względu na organ prowadzący) następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor jednostki.

Sąd Najwyższy przyjął, że stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, nawet jeśli jego stwierdzenie przez dyrektora szkoły nastąpiłoby z opóźnieniem. 

Dyrektor jednostki może stwierdzić wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela, gdy uzyska informację o prawomocnym zakończeniu sprawy.

Przypadek 4. 

Pytanie:
Czy możemy przenieść nauczyciela do innego przedszkola publicznego (organem prowadzącym tego przedszkola jest jednostka samorządu terytorialnego) bez jego zgody?

Odpowiedź:
Możliwe jest – w ramach trwającego stosunku pracy – przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do pracy w innym przedszkolu, przy czym nauczyciel może zostać przeniesiony na takie samo lub inne stanowisko. Nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu, za jego zgodą, na inne stanowisko w tym samym lub innym przedszkolu, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Przeniesienie z urzędu nauczyciela mianowanego na inne stanowisko wymaga uzyskania na to zgody nauczyciela. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – zmiana stanowiska nauczyciela w każdym przypadku wymaga uzyskania jego zgody.

Przypadek 5. 

Pytanie:
Nauczycielka pracowała w prywatnym przedszkolu i nie miała stażu na poszczególne stopnie awansu. Następnie została zatrudniona w oddziale przedszkolnym szkoły publicznej. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Według jakiej stawki należy ją zatrudnić? 

Odpowiedź:
Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. 

Jednak osoba posiadająca co najmniej 5-letni okres pracy (niekoniecznie w jednostce oświatowej) i znaczący dorobek zawodowy uzyskuje z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu stopień nauczyciela kontraktowego (decyduje o tym wyłącznie dyrektor). 

Wskazaną w pytaniu nauczycielkę należy wynagradzać zgodnie z nadanym jej stopniem awansu zawodowego oraz z poziomu magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

Przypadek 6. 

Pytanie:
Nauczyciel uzyskał tytuł magistra w dniu 1.02.2021 r., dyplom otrzymał w dniu 15.03.2021 r., a do przedszkola publicznego dostarczył go 5.04.2021 r. Od kiedy wyrównać mu wynagrodzenie? Od marca czy od kwietnia?

Odpowiedź:
Nauczycielowi należy wyrównać wynagrodzenie od 1.04.2021 r.

Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn innych niż uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia potwierdza dyplom ukończenia studiów. Skoro nauczyciel nie otrzymał dyplomu w pierwszym dniu miesiąca, tylko w trakcie (15.03.2021 r.), to podwyżka wynagrodzenia przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, a więc od 1.04.2021 r. 

Przypadek 7. 

Pytanie:
Nauczyciel zatrudniony jest na czas nieokreślony na podstawie Karty Nauczyciela. Od 1.01.2020 r. do 31.08.2020...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy