Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

18 października 2022

NR 132 (Październik 2022)

Ocena pracy nauczyciela oraz inne zmiany w nowelizacji Karty Nauczyciela z 2022 r.

0 481

Obiektywne oceny pracowników stanowią niezwykle istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji, zwłaszcza takiej, jaką jest przedszkole publiczne. Jest to istotne, gdyż wraz ze świadczeniem pracy pojawia się jednocześnie zagadnienie oceny tej pracy, zwłaszcza w kontekście jej efektywności i adekwatności.

Powodem istotności oceny są różne okoliczności. Pierwszą z nich jest potrzeba podsumowania wyznaczonego okresu pracy danego pracownika. Druga okoliczność to wypracowywanie decyzji kierowniczej dotyczącej przedłużenia okresu zatrudnienia. Natomiast trzecia to poszukiwanie rzetelnego uzasadnienia wniosku o wyróżnienie danego pracownika. 
W § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zapisano, że nagroda może być przyznana nauczycielowi, który między innymi posiada wyróżniającą ocenę pracy. Bardzo podobnie wygląda sprawa wymagań w przypadku przyznawania nauczycielom odznaczeń państwowych. Zatem to właśnie rzetelna ocena pracy jest podstawą wszelkich decyzji dyrektora podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Podjęcie takich decyzji determinowane jest jakością informacji stanowiących ich uzasadnienie. Z tych też względów dokonywanie oceny pracy nauczycieli jest procesem bardzo skomplikowanym, będącym jednocześnie nośnikiem potrzebnych informacji1
Z powyższych względów ocena jakości pracy każdego z zatrudnionych pracowników jest podstawowym zadaniem wynikającym z pragmatyki pełnienia funkcji kierowniczej i dotyczy każdej osoby na stanowisku kierowniczym, zwłaszcza dyrektora placówki. Dyrektor posiada szczególną autonomię w prowadzeniu polityki kadrowej, ale pod jednym wszakże warunkiem: musi ona być zgodna z obowiązującymi zasadami i regulacjami prawnymi. Zasadniczym celem oceny jest wartościowanie postaw pracowników, cech osobowych, zachowań, poziomu wykonywanych zadań istotnych z punktu widzenia ustalonych celów i misji danej organizacji. Sama ocena najczęściej interpretowana jest jako osąd wartościujący i jako skutek procesu oceniania2. Dlatego też wszelkie zmiany dokonywane w tym zakresie budzą zrozumiałe zainteresowanie (a nawet zaniepokojenie) tak nauczycieli, jak i dyrektorów placówek oświatowych. A takie zmiany (i to niemałe) właśnie zachodzą i należy się do nich bardzo sumiennie przygotować. Zostały one wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 r. pod nazwą ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w której poza wieloma innymi zmianami, przedstawiono zmiany w systemie awansu zawodowego. A ponieważ awans zawodowy nauczycieli jest powiązany z systemem oceny jakości ich pracy, nowelizacja wprowadza szereg zmian w tym zakresie. 

POLECAMY

Ocena pracy w świetle zmian przepisów 

Zlikwidowana została ocena dorobku zawodowego, a ocena pracy ponownie jest ściśle powiązana z rozwojem zawodowym. Dlatego właśnie w zakresie oceny pracy nauczyciela nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje zmianę jakościową polegającą na wzmocnieniu roli oceny pracy jako miernika wartościującego codzienną pracę nauczyciela na każdym etapie jego kariery zawodowej. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy jest obecnie warunkiem zatrudnienia na czas nieokreślony oraz uzyskania stopnia naucz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy