Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

13 marca 2020

NR 110 (Marzec 2020)

Dodatkowe źródła finansowania wydatków przedszkola

0 1306

Źródłem finansowania zadań wychowania przedszkolnego jest dotacja z budżetu państwa, którą gmina otrzymuje do swojego budżetu, oraz własne środki samorządów. Również wielokrotnie dyrektorzy przedszkoli sami poszukują możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie potrzeb kierowanych przez siebie placówek. Gdzie dyrektorzy przedszkoli mogą szukać dodatkowych funduszy?

Źródeł pozyskania dodatkowych środków przez dyrektora przedszkola jest kilka. Należą do nich m.in.:

POLECAMY

  • środki unijne,
  • programy rządowe,
  • działalność gospodarcza.

Środki unijne

Wiele możliwości skorzystania zarówno z dodatkowych środków finansowych, jak i zdobycia wiedzy i doświadczeń, które pozwolą na poprawę jakości i wzbogacenie oferty prowadzenia zajęć z dziećmi przedszkolnymi, dają różne programy finansowane ze środków unijnych. Należy do nich np. program Unii Europejskiej, który w przypadku przedszkoli skierowany jest głównie do kadry pedagogicznej. W latach 2014–2020 program Erasmus+ pozwala na sfinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli w zagranicznych placówkach szkoleniowych. Możliwe są również nawiązanie przez przedszkole współpracy z zagraniczną placówką partnerską i obserwacja jej pracy z dziećmi. 
Erasmus+ realizowany jest przez narodowe agencje, które są łącznikiem pomiędzy Komisją Europejską a organizacjami na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym uczestniczącymi w programie. W Polsce funkcję narodowej agencji pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 
Ostatecznymi beneficjentami środków finansowych programu Erasmus+ mogą być przedszkola, które złożą wniosek o dofinansowanie i pozytywnie przejdą procedurę konkursową wniosków. Dofinansowanie projektów obejmuje przede wszystkim koszty związane z podróżą uczestników projektu, w tym zakwaterowanie i wyżywienie, opłatę za zajęcia, kurs czy szkolenie oraz wsparcie organizacyjne i zarządzanie projektem w jednostce otrzymującej dofinansowanie. Takie umożliwienie podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną w placówkach zagranicznych jest dość istotnym czynnikiem wpływającym na jakość funkcjonowania jednostki oświatowej w perspektywie czasowej. Zdobyta wiedza i poznanie przez nauczycieli innych metod nauczania wzbogaca ofertę i może również urozmaicić pracę z dziećmi w danym przedszkolu. Niejednokrotnie też budżet projektu umożliwia zakup sprzętu wykorzystywanego do jego realizacji, który po zakończeniu projektu pozostanie na wyposażeniu jednostki.

Programy rządowe

Programy rządowe kierowane do jednostek oświatowych mogą stanowić źródło dodatkowych funduszy na sfinansowanie różnych potrzeb tych jednostek. W ubiegłych latach kierowane były głównie do szkół, co nie oznacza, że np. w tym roku przynajmniej z niektórych nie będą mogły skorzystać również przedszkola. Oczywiście nie są to środki, które można przeznaczyć na dowolne potrzeby, lecz wyłącznie na cele ściśle określone w danym programie. Jednak otrzymanie wsparcia finansowego z takiej dotacji celowej pozwoli na to, by nie angażować własnych środków, które można wówczas przeznaczyć na inne potrzeby. 
Informacji o programach rządowych należy szukać na stronach kuratoriów oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przyznanie dofinansowania na realizację programu rządowego odbywa się na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów przedszkoli. Otrzymane środki finansowe wprowadzane są do budżetu organu prowadzącego w formie dotacji. Można je przeznaczyć na wydatki ściśle określone w aktach prawnych regulujących realizację danego programu. W związku z tym, że jest to dotacja, środki te podlegają wszelkim rygorom wynikającym z ustawy o finansach publicznych, czyli zasadom wydatkowania środków publicznych oraz stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy również zaznaczyć, że środki finansowe z tak przyznanej dotacji można wydatkować nie dłużej niż do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane. 
Otrzymane dotacje podlegają również rozliczeniu i sprawozdawczości na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, a niewydatkowane środki – zwrotowi. Rozliczenia finansowe i rzeczowe z realizacji programu składane są przez organy prowadzące na podstawie rozliczeń otrzymanych z poszczególnych przedszkoli.

Działalność gospodarcza

Prowadzenie odpłatnej działalności gospodarczej ma sens w przypadku, gdy środki pozyskane w ramach takiej działalności przedszkola można, choćby w pewnej części, przeznaczyć na zakup wyposażenia i innych materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania. 
Jednostki budżetowe, a takimi są przedszkola, wszystkie uzyskane dochody odprowadzają na rachunek budżetu. Obliguje je do tego ustawa o finansach publicznych. Jednostki oświatowe w pewnym sensie stanowią jednak wyjątek, gdyż ustawa o finansach publicznych zezwala takim jednostkom na prowadzenie rachunków wydzielonych dochodów. To na takich rachunkach przedszkola mogą gromadzić m.in. środki finansowe pozyskane z prowadzonej przez siebie działalności, pod warunkiem że samorząd danego przedszkola podejmie stosowną uchwałę w sprawie prowadzenia takich rachunków.
Niestety, przedszkola mają ograniczone możliwości prowa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy