Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

3 grudnia 2020

NR 116 (Grudzień 2020)

COVID-19 a sytuacja przedszkola - najnowsze wytyczne

181

Obecna sytuacja epidemiologiczna nie ulega poprawie, co wymusza stałe dostosowywanie się dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych do nowych wytycznych prawnych. Poniżej najważniejsze regulacje i wynikające z nich obowiązki dla przedszkoli.

Osoby prowadzące przedszkola nadal obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. Wytyczne te wydane zostały na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59, oraz z 2020 r., poz. 322, 374, 567 i 1337), a konieczność ich stosowania w przedszkolach wynika w szczególności z § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). W myśl art. 8a ust. 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w ust. 5 pkt 2, który to m.in. wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny może wydawać zalecenia i wytyczne.

POLECAMY

Tym samym, zgodnie z powyższymi podstawami prawnymi, dyrektorzy i organy prowadzące przedszkola wprowadzili w prowadzonych jednostkach szczegółowe procedury. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59, oraz z 2020 r., poz. 322, 374, 567 i 1337) należy pamiętać o poniższych zasadach.

  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Bezwzględny jest zatem obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe (np. rodziców dzieci) oraz zachowanie dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami przyprowadzającymi bądź odbierającymi dzieci z przedszkola. Stosowanie się do wytycznych GIS ma na celu zminimalizowanie zarażenia się COVID-19 osób przebywających na terenie placówki. Obowiązek zakrywania ust i nosa przez rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola jest bezwzględny i nie ma od niego jakichkolwiek wyjątków.
  • Jednocześnie z treści z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynika obowiązek zasłaniania ust i nosa przez dzieci po ukończeniu 5. roku życia w czasie przebywania poza placówką oraz w części wspólnej przedszkola. Powyższe nie wprowadza obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni przedszkola, tak dla dzieci, jak i dla kadry placówki, ale obowiązek ten istnieje w trakcie spacerów poza terenem przedszkola.
  • Z treści wskazywanych wytycznych wynika też m.in. konieczność dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, w tym powierzchni dotykowych, również po wyjściu rodziców jako osób z zewnątrz. Zaleca się także, aby taka dezynfekcja wykonywana była po każdej grupie, ponadto zalecany jest monitoring codziennych prac porządkowych. Powyższe uzasadnia wprowadzenie ścisłych godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola. Ułatwi to zastosowanie się do wytycznych, a personelowi umożliwi zdezynfekowanie pomieszczeń, w których przebywali rodzice odprowadzający dzieci, korytarzy, poręczy, uchwytów, włączników, toalet, co byłoby niemożliwe, gdyby nie zostały ustalone ścisłe godziny przyprowadzania dzieci do placówki. Dezynfekcja, co oczywiste, musi być przeprowadzona, zanim dzieci przejdą tymi samymi korytarzami, którymi rano poruszali się rodzice przyprowadzający je do przedszkola, aby możliwie maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia, a tym samym zapobiec ewentualnemu zawieszeniu zajęć całego przedszkola w przypadku pojawienia się zakażenia. Tym samym wprowadzenie ścisłych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola może zostać wprowadzone w procedurach obowiązujących w przedszkolu. Czas funkcjonowania w okresie pandemii, mając na uwadze również konieczność stosowania się do wytycznych, tworzy bez wątpienia pewien dyskomfort, a na pracowników oświaty nakłada szereg dodatkowych obowiązków. Aby im sprostać, zmuszeni są oni do wprowadzania pewnego rodzaju ograniczeń, m.in. konkretnie określonych godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola. 
  • Również zgodnie z przedmiotowymi wytycznymi należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). W mojej ocenie osoby, które pozostają z osobami prowadzącymi przedszkola np. w stosunku zlecenia, prowadząc zajęcia dodatkowe, nie są osobami obcymi w rozumieniu powyższych wytycznych. Tym samym wobec treści obowiązujących norm nadal mogą prowadzić zajęcia w przedszkolach. Na stronach MEN wyjaśniono, że brak wstępu na teren jednostki obejmuje osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. Poszczególni dyrektorzy przedszkoli mogą jednak w tym zakresie wprowadzić odrębne uregulowania, mając na uwadze, że na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) na organach prowadzących oraz dyrektorach ciąży obowiązek zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 

Przypadki COVID-19 w przedszkolu

W ostatnich dniach coraz częściej pojawiają się przypadki zdarzeń związanych z zakażeniami SARS-CoV-2 w przedszkolach. Są to pojedyncze przypadki, lecz sytuacja związana z wykryciem COVID-19 u kadry danej placówki lub jej wychowanków wiąże się dla dyrektorów i organów prowadzących ze znacznym niepokojem. Najważniejsze jest jednak zachowanie spokoju. Takie sytuacje się zdarzają, a wobec sytuacji epidemicznej w kraju możemy przypuszczać, że będą coraz częstsze. Warto dodać, że stosownie do nowych wytycznych GIS – jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Jeżeli zatem taka sytuacja zdarzy się w przedszkolu lub szkole, po powzięciu wiedzy o skierowaniu do izolacji albo na kwarantannę pracownika czy wychowanka przedszkola lub po wykryciu objawów choroby zaleca się niezwłoczny kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji co do dalszej procedury. 

Przygotowując się do tej rozmowy, należy pamiętać o przygotowaniu rejestru osób, które mogły przebywać w tym samym czasie w częściach przedszkola lub szkoły, a w których przebywała też osoba podejrzana o zakażenie – zasadność prowadzenia takiego rejestru nakładają zalecenia i wytyczne GIS. 

Kontakt telefoniczny jest najszybszy, ale może być utrudniony. W przypadku niemożności uzyskania informacji telefonicznie dobrym rozwiązaniem jest napisanie widomości e-mailowej. Proszę mieć na uwadze, że powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej powoduje obowiązek ustalenia przez organy władzy publicznej źródła zakażenia oraz podjęcie ewentualnych decyzji co do konieczności odbycia kwarantanny przez określone osoby lub określoną grupę osób. Co do zasady organy te samodzielnie nie wszczynają procedury skierowania szkoły czy przedszkola do trybu kształcenia zdalnego. W tym zakresie zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Zgodnie z § 18 rozporządzenia w sytuacjach wskazanych w ust. 2a to właśnie dyrektor – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego – występuje o uzyskanie pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

Artykuł 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuje, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska należy m.in. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych. Na tej podstawie powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie, wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ostatecznie to ten organ ocenia też zasadność zawieszenia zajęć w danej jednostce oświatowej, jeżeli zawieszenie następuje na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa. 

Po uzyskaniu potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub wychowanka przedszkola pozostaje do rozważenia złożenie wniosku do powiatowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii co do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym.

Tym samym w tych sytuacjach, w których organ prowadzący jest jednocześnie dyrektorem przedszkola, możliwe jest skierowanie wniosku o następującej treści: Będąc organem prowadzącym szkołę/przedszkole …, wyrażam zgodę na  zawieszenie zajęć zgodnie z  wnioskiem dyrektora na  czas … Jednocześnie będąc równocześnie dyrektorem szkoły/przedszkola…,zwracam się o  wydanie pozytywnej opinii o  zawieszeniu zajęć w  trybie stacjonarnym dla całego przedszkola/oddziału przedszkola na  czas oznaczony … Wniosek uzasadniam aktualną sytuacją epidemiologiczną – zakażeniem wykrytym u  pracownika/dziecka, dalsze prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym może zatem powodować zagrożenie dla zdrowia wychowanków i  kadry. 

Paragraf 18 ust. 2a wskazuje: Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Rozporządzenie z ust. 2b uprawnia tak do wydania zgody organu prowadzącego, jak i opinii inspektora ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Przewidując, że w takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Wydaje się jednak, że z ostrożności, po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej, właściwe jest wystąpienie z takim wnioskiem równolegle w formie wiadomości e-mailowej. 

Co oczywiste, decyzja inspektorów sanitarnych może być odmowna, jednak, mając na uwadze nałożony na dyrektorów obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolach czy szkołach, pod rozwagę poddaję jednak wystąpienie z takim wnioskiem. 

Ostatnia czynność formalna, która powinna mieć miejsce po wprowadzeniu zajęć zdalnych, to obowiązek poinformowania o tym fakcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli najczęściej właściwego miejscowo kuratora oświaty, oraz organu rejestrującego, czyli najczęściej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie którego zarejestrowana jest szkoła lub przedszkole. Taka informacja również może zostać przekazana w formie e-mailowej, tradycyjną pocztą albo za pośrednictwem ePUAP. 

Podobnie jak w przypadku szkół czy przedszkoli, jeżeli dyrektor żłobka uzna, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie dzieci, występuje o zgodę na czasowe ograniczenie działania placówki do organu prowadzącego. W zakresie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 reguluje to rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 18 ust. 2 wskazuje również na sytuację, która z powodów innych niż wystąpienie COVID-19 mogłaby uzasadniać czasowe zawieszenie zajęć. Norma wskazana w § 18 ust. 2 w pewnym sensie uzasadnia zawieszenie zajęć w sytuacji braku kadry, spowodowanej np. zwiększoną zachorowalnością. Wówczas dyrektor zawiesza zajęcia, również na czas oznaczony, ale wyłącznie za zgodą organu prowadzącego. Aby zawiesić zajęcia na czas oznaczony zgodnie z treścią § 18 ust. 2,
również konieczne jest poinformowanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu rejestrującego. 

Podstawą skierowania nauczyciela na kwarantannę jest decyzja wydawana przez inspektora sanitarnego. Wydanie wobec nauczyciela takiej decyzji oznacza, że nie może on opuszczać miejsca izolacji. Wobec tego nie będzie mógł wykonywać pracy w systemie tradycyjnym. Nauczyciel swoją pracę może wykonywać jednak zdalnie, a wtedy zobowiązany jest poinformować dyrektora o fakcie umieszczenia go na kwarantannie. 

Kwarantanna a zdolność do pracy

Warto również wskazać, że pracownik w czasie przebywania na kwarantannie nie jest niezdolny do pracy. Jeśli zatem istnieje taka możliwość, pracodawca może skierować go do pracy zdalnej. 

Kwarantanna jako forma odosobnienia dotyczy osób zdrowych, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną. Samo przebywanie na kwarantannie nie oznacza zatem, że pracownik uznany jest za niezdolnego do pracy. Przepisy prawa, w tym również tarczy antykryzysowej, nie zabraniają pracownikowi przebywającemu na kwarantannie świadczenia pracy zdalnej. W myśl treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: W okresie obowiązywania stanu zagr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy