Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porady prawne

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Porady prawne

Do dyrektora wpłynęła skarga dotycząca nagannego zachowania nauczyciela wobec dzieci (ośmieszanie, poniżanie, komentowanie sytuacji rodzinnych itp). Dyrektor przeprowadził rozmowę z nauczycielem, pomimo ustnego upomnienia sytuacja nie uległa poprawie. Jakie procedury powinien podjąć dyrektor w celu załatwienia tej sprawy? Proszę o zajęcie stanowiska.

POLECAMY

Dyrektor powinien:

 • sporządzić notatkę służbową z każdej rozmowy dotyczącej sprawy,
 • przeprowadzić rozmowę z nauczycielem (w obecności świadka), pouczyć go o obowiązkach, powołać się na konkretne zapisy Karty Nauczyciela oraz statutu szkoły (cytaty),
 • uprzedzić o dalszych konsekwencjach (komisja dyscyplinarna, ew. rozmowa z wizytatorem),
 • wysłuchać wyjaśnień (ew. złożonych na piśmie),
 • sporządzić notatkę, uzyskać podpis świadka oraz oskarżanego nauczyciela,
 • zbierać dowody potwierdzające lub podważające zarzuty.

Nauczyciel obowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły/przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Praca nauczyciela podlega ocenie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245).
 2. Obowiązki nauczycieli – art. 6, 6a.2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.), Dz. U. z 2017 r. poz. 59.

Czy nauczyciel mianowany, który przygotowuje się do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego (nauczyciel religii) i kończy staż 31.05.2019 r., będzie zdawał egzamin według starych zasad? Czy ocenę pracy należy przygotować według starych, czy nowych zasad?

Złożenie sprawozdania z realizacji stażu – nowy termin 7 dni od dnia zakończenia stażu – dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż po 1 września 2018 r. (§ 4 ust. 5 rozporządzenia MEN) Ocena pracy po zakończeniu stażu – 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu (art. 6a ust. 2a i ust. 2b Karty Nauczyciela). Po zakończeniu stażu nauczyciel podlega procedurze oceny pracy – art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożony po 1 września 2018 r. powinien być przygotowany do komisji kwalifkacyjnej/egzaminacyjnej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Oznacza to, że dokumentacja powinna spełniać wymogi nowego rozporządzenia. Jeśli nauczyciel 1.09.2018 r. jest w trakcie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, ocena pracy, dokumentacja załączona do wniosku oraz praca komisji kwalifikacyjnej odbywa się na nowych zasadach, czyli według nowych przepisów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U., poz. 2203).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245), w szczególności art. 9c, 9f.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nauczycielka 12 kwietnia 2020 r. kończy 60 lat i nabywa prawa do emerytury. Od 1 września 2019 r. chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 6 miesięcy, czyli do końca marca 2020 r. Z chwilą ukończenia 60. roku życia planuje przejść na emeryturę. Czy taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania?

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
Nauczyciel, który uprawnienia emerytalne nabędzie 12.04.2020 r. może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, który ma się rozpocząć 1.09.2019 r., najdłużej do 31.03.2020 r.

Ponowne zatrudnienie pracownika. Pracownik, z którym stosunek pracy ustał w marcu 2018 r., zostanie ponownie zatrudniony w kwietniu 2019 r. Czy w tej sytuacji należy „przywrócić” i kontynuować prowadzenie jego teczki osobowej akt (mimo iż w momencie zakończenia stosunku pracy z obowiązujących wówczas przepisów wynikał obowiązek archiwizowania akt przez okres 50 lat, a od 1.01.2019 r. okres ten wynosi 10 lat) i całość dokumentacji po ustaniu stosunku pracy i upływie 10 lat przekazać pracownikowi (jeśli zechce odebrać swoje dokumenty pracownicze i akta)? Czy w takim przypadku należy założyć nową teczkę?
 
Na podstawie art. 945 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym mowa w art. 94 pkt 9b (tj. w skróconym okresie przechowywania akt osobowych – 10 lat), pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy