Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porady prawne

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Porady prawne

Do dyrektora wpłynęła skarga dotycząca nagannego zachowania nauczyciela wobec dzieci (ośmieszanie, poniżanie, komentowanie sytuacji rodzinnych itp). Dyrektor przeprowadził rozmowę z nauczycielem, pomimo ustnego upomnienia sytuacja nie uległa poprawie. Jakie procedury powinien podjąć dyrektor w celu załatwienia tej sprawy? Proszę o zajęcie stanowiska.

Dyrektor powinien:

 • sporządzić notatkę służbową z każdej rozmowy dotyczącej sprawy,
 • przeprowadzić rozmowę z nauczycielem (w obecności świadka), pouczyć go o obowiązkach, powołać się na konkretne zapisy Karty Nauczyciela oraz statutu szkoły (cytaty),
 • uprzedzić o dalszych konsekwencjach (komisja dyscyplinarna, ew. rozmowa z wizytatorem),
 • wysłuchać wyjaśnień (ew. złożonych na piśmie),
 • sporządzić notatkę, uzyskać podpis świadka oraz oskarżanego nauczyciela,
 • zbierać dowody potwierdzające lub podważające zarzuty.

Nauczyciel obowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły/przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Praca nauczyciela podlega ocenie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245).
 2. Obowiązki nauczycieli – art. 6, 6a.2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.), Dz. U. z 2017 r. poz. 59.

Czy nauczyciel mianowany, który przygotowuje się do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego (nauczyciel religii) i kończy staż 31.05.2019 r., będzie zdawał egzamin według starych zasad? Czy ocenę pracy należy przygotować według starych, czy nowych zasad?

Złożenie sprawozdania z realizacji stażu – nowy termin 7 dni od dnia zakończenia stażu – dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż po 1 września 2018 r. (§ 4 ust. 5 rozporządzenia MEN) Ocena pracy po zakończeniu stażu – 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu (art. 6a ust. 2a i ust. 2b Karty Nauczyciela). Po zakończeniu stażu nauczyciel podlega procedurze oceny pracy – art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożony po 1 września 2018 r. powinien być przygotowany do komisji kwalifkacyjnej/egzaminacyjnej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy