Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytania i odpowiedzi

7 lutego 2020

NR 109 (Luty 2020)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Proszę o poradę w sprawie przyznania nauczycielce pracującej w przedszkolu w grupie specjalnej dodatku motywacyjnego, wychowawcy grupy oraz dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy (30%). Od końca października nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarskim (ciąża) i otrzymuje zasiłek chorobowy. W dniach 2 i 3 stycznia br. wystąpiła z wnioskiem o opiekę na dziecko (art. 67e KN), a od 7 stycznia kontynuuje zwolnienie lekarskie. Na okres od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r. nauczycielka miała przyznane dodatki: motywacyjny, wychowawcy grupy oraz za warunki trudne i uciążliwe. Czy w takim wypadku dyrektor powinien przyznać nauczycielce od stycznia 2020 r. powyższe dodatki?

POLECAMY

Przyznanie dodatku motywacyjnego jest uzależnione od tego, czy nauczyciel spełnia warunki do jego uzyskania, które określa regulamin wynagradzania nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Jeśli więc nauczyciel spełnia te wymogi regulaminowe, należy jemu przyznać dodatek.
Z kolei prawo do dodatku funkcyjnego jest uzależnione od tego, czy dyrektor powierzył nauczycielowi opiekę nad oddziałem przedszkolnym od 1 stycznia 2020 r., czy też nie (art. 30 ust. 1 pkt 2 KN). Jeżeli w czasie nieobecności funkcja została powierzona albo wcześniej przydzielona nie została odebrana, nie ma podstaw do pozbawienia nauczyciela dodatku. Dodatku za warunki pracy nie przyznaje dyrektor, ponieważ przysługuje on nauczycielowi za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach trudnych lub uciążliwych (art. 34 KN w zw. z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 

Nauczyciel jest zatrudniony w trzech placówkach i należą mu się dwa dni urlopu okolicznościowego (śmierć rodzica). Czy musi ten urlop wziąć we wszystkich placówkach w tych samych dniach czy może w różnych dniach? W jakim terminie należy wybrać urlop okolicznościowy? Czy miesiąc po pogrzebie można jeszcze udzielić tego urlopu?

Wprawdzie u każdego pracodawcy pracownik nabywa odrębne prawo do tzw. urlopu okolicznościowego z powodu zgonu jednej z osób wymienionych w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632), natomiast nie jest to urlop wypoczynkowy, a zwolnienie z pracy udzielone w celu załatwienia spraw dotyczących zgonu i pogrzebu. Co do zasady powinno ono zostać udzielone w tym samym terminie u wszystkich pracodawców, z wyjątkiem sytuacji, gdy przez część lub całość dnia pracownik ma u jednego z pracodawców wolne zgodnie z harmonogramem czasu pracy i w tym wolnym czasie załatwia formalności związane ze zgonem lub uczestniczy w pogrzebie. Jeśli pracownik wnioskuje o dzień wolny miesiąc po pogrzebie, musiałby wykazać, że w związku ze zgonem lub pogrzebem osoby bliskiej ma do załatwienia jakieś konkretne formalności z tym związane; w przeciwnym razie należy odmówić udzielenia dnia wolnego. 

Czy jest ustalony termin przekazania rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka – chodzi o diagnozę wstępną, tzw. jesienną?

Na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) dyrektor wydaje rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku sześciu lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Jeśli natomiast dane przedszkole oprócz ww. „ostatecznej” diagnozy przeprowadza i dokumentuje także wcześniejsze, wstępne informacje o gotowości szkolnej, wówczas terminy ich przeprowadzania i przekazywania rodzicom wyników powinien określać statut konkretnej placówki wychowania przedszkolnego, ponieważ nie określają go obowiązujące przepisy (art. 102 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). 

Czy nauczyciel może lub powinien podpisać deklarację o odpowiedzialności za powierzone mu sprzęty, np. multimedialne. Jak taka deklaracja powinna wyglądać i na co się powołać przy jej tworzeniu? Czy nauczyciel może odpowiadać materialnie, jeśli wyrządzi szkodę?

Odpowiedzialność jest uzależniona od celów pracodawcy i warunków pracy nauczyciela. Bez składania jakichkolwiek oświadczeń nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zawinione wyrządzenie szkody pracodawcy, np. gdy przez niedbalstwo uszkodzi sprzęt używany do prowadzenia zajęć (art. 114–122 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Jeżeli natomiast dyrektor powierza nauczycielowi pieczę nad sprzętem, może za zgodą nauczyciela powierzyć mienie z obowiązkiem zwrotu, jeżeli jednocześnie zostały stworzone przez placówkę spełnione warunki do zabezpieczenia sprzętu przez nauczyciela w sposób wyłączający dostęp nieupoważnionych osób (art. 124–127 KP, wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2010 r., II PK 307/09). W przypadku takiego powierzenia nauczyciel będzie odpowiadał za szkodę, chyba że wykaże, że nie powstała z jego winy. Należałoby precyzyjnie opisać sprzęt, warunki jego wykorzystywania przez nauczyciela oraz sposoby ochrony przed zniszczeniem lub utratą, jakie gwarantuje przedszkole. Nie można więc skutecznie p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy